1-15 kwietnia 2016 roku

Logo WFOŚiGW

Otwarcie punktu konsultacyjnego promującego ofertę ekologicznego funduszu dla małych firm

Zaproszenie dla maluczkich

Niewielkie, rodzinne na ogół firmy ze Śląska bardzo rzadko korzystały dotąd ze środków, jakie niesie współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że tutejsi rzemieślnicy i mali przedsiębiorcy zazwyczaj nie mieli do tej pory minimum wiedzy w tej dziedzinie. Teraz ma się to zmienić.

Spotkanie

Dla Andrzeja Pilota, prezesa WFOŚiGW w Katowicach, to niedoinformowanie drobnych przedsiębiorców o sensowności zgłaszania się po pieniądze Funduszu potwierdziło – nie po raz pierwszy zresztą – jego uczestnictwo w gali rzemiosła, jaka 19 marca odbyła się w Bytomiu. Rozmowy z gospodarzami nadały głęboki sens zawartemu w środę, 23 marca br. porozumieniu o współpracy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i tutejszą Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.
Najistotniejszym postanowieniem tego paktu jest ustanowienie przy Izbie Rzemieślniczej punktu konsultacyjnego WFOŚiGW. Najistotniejszym, ponieważ ma on być dla zgrupowanych w Izbie mikrofirm dogodnym źródłem upowszechniania informacji na temat adresowanej dla nich oferty Funduszu. W serwisach internetowych obu instytucji – jak głosił komunikat partnerów po podpisaniu porozumienia – będą zamieszczane materiały pozwalające na wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji biznesowych projektów proekologicznych oraz umożliwiające zapoznanie się z aktualnie dofinansowywanymi ze środków krajowych i zagranicznych inicjatywami służącymi ochronie środowiska w naszym regionie.

Trzeci partner

Na konferencji prasowej tuż po zawarciu porozumienia prezes Andrzej Pilot nie krył satysfakcji z tego wydarzenia.
– Ten pakt jest doskonałym dopełnieniem wcześniejszych zawartych z Regionalną Izbą Gospodarczą i wieloma spółdzielniami mieszkaniowymi. Do skupionych tam podmiotów gospodarczych doszło teraz jeszcze jedno bardzo ważne, brakujące dotąd ogniwo, czyli tak zwane mikroprzedsiębiorstwa albo, powiedzmy inaczej, małe, rodzinne na ogół firmy – tłumaczył powody tej satysfakcji prezes Pilot.
O tym, że nie jest to wcale drugorzędne ogniwo, przekonywał prof. Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Owszem, mogłoby się wydawać, że – w kontekście nieubłaganych liczb – śląskie rzemiosło się zwija. Jeszcze nie tak dawno Izba skupiała prawie 26 tys. rzemieślników, natomiast dziś – co najwyżej 8 tys. W krótkim czasie z 19 do 7 tys. stopniała też liczba uczniów kształcących się w rzemieślniczych zawodach. Mimo to – jak akcentował prof. Jan Klimek – po Mazowieckiem to właśnie Śląsk niezmiennie pozostaje najsilniejszym ośrodkiem rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości. I to nie tylko w wymiarze ilościowym. Prezes Izby podkreśla, że właśnie stąd wychodziły dotąd główne impulsy i koncepcje nowelizacji ustawodawstwa, stanowiącego zespół zasad i urządzeń w odniesieniu do rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości.

Ekologicznie znaczy taniej

– Mamy dziś w Polsce 1960 tys. małych firm, zatrudniających około 4 mln pracowników. I one muszą mierzyć się i skutecznie konkurować z 23 mln podobnych firm w obrębie Unii Europejskiej – zestawia dane prof. Klimek.
W tym kontekście zwraca uwagę na zwłaszcza dwa obszary sprzyjające radzeniu sobie z tą konkurencją, czyli innowacyjność i dławienie kosztów. Adresowana do małych rodzinnych firm oferta
WFOŚiGW  w obu z nich może pomóc w tym wyścigu. Kredyty na zdecydowanie dogodniejszych od komercyjnych warunkach z możliwościami znacznych umorzeń wraz z uzyskaniem deklarowanych celów ekologicznych mogą być dla mikroprzedsiębiorstw doskonałymi impulsami do inwestycji rozwojowych, a w dalszej perspektywie – obniżania kosztów.
– Każdy przedsiębiorca walczący o utrzymanie się na coraz trudniejszym rynku ustawicznie szuka możliwości oszczędzania. Oferta Funduszu dla małych firm jest bez wątpienia pomocna w łączeniu oszczędności i ekologii – w zbliżonym do prof. Klimka tonie argumentuje prezes Pilot.

Obustronny interes

Dalej przekonuje, że możliwości wsparcia Funduszu są różnorodne. – W grę wchodzi między innymi wspieranie pieniędzmi Funduszu termoizolacji budynków mieszczących siedziby firm, ich warsztaty bądź hale produkcyjne, wymiany na bardziej ekologiczne przestarzałych pieców, montażu nowoczesnych pomp ciepła czy stosowania fotowoltaiki. Więcej: Fundusz gotów jest angażować się w modernizację całych linii technologicznych, np. w piekarnictwie. Wszystko to składa się na wzajemny interes: my realizujemy swoją misję sprzyjania poprawie stanu środowiska naturalnego, natomiast beneficjenci naszej oferty mogą inwestować w przedsięwzięcia niosące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej lub ciepła oraz poprawę efektywności i konkurencyjności. Nie dotyczy to zresztą jedynie firm, gdzie dojdzie do pozytywnych zmian, ale i tych, które będą wykonawcami inwestycji i usług, podporządkowanych ochronie środowiska. Procedury są nieskomplikowane. Aby móc aplikować o nasze wsparcie dla proekologicznych przedsięwzięć, wystarczy mieć tytuł do nieruchomości i potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej – tłumaczy szef WFOŚiGW w Katowicach.

Jerzy Chromik


Fundacja ARKA

Katowicka inauguracja kampanii Łapmy Wodę

Fundacja ekologiczna ARKA z okazji przypadającego 22 marca Światowego Dnia Wody zorganizowała na katowickim rynku radosny happening. W samo południe animatorzy na szczudłach informowali przechodniów o rosnącym zagrożeniu globalnym ociepleniem i suszą, a na stoiskach edukacyjnych prowadzono warsztaty i gry dla dzieci. Impreza zainaugurowała kampanię Łapmy Wodę, którą dofinansował WFOŚiGW w Katowicach.

Postępujące od wielu lat ocieplenie klimatu niesie za sobą wiele złych skutków, między innymi wysychanie naturalnych zasobów wodnych. Niedobór wody dotyka w równym stopniu ludzi, przyrodę i przemysł. Fundacja ARKA w ramach akcji Łapmy Wodę zamierza promować program małej retencji, nakłaniać mieszkańców do zakładania instalacji gromadzenia wody deszczówki i prowadzić szeroką kampanię edukacyjną w placówkach oświatowych i instytucjach.
W trasę po województwie śląskim wyruszyło Wodne Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, czyli samochód wyposażony w rozmaite atrakcje i materiały szkoleniowe. Dojechał już do 5000 uczniów, którzy w jego środku wzięli udział w ciekawych warsztatach i lekcjach z ekologii. Dzieci bawiąc się i korzystając z zamontowanych w aucie wiatraków i systemów solarnych, poznawały zasady funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych. W rowerowym kinie wodnym – zasilanym ze źródeł odnawialnych – oglądały filmy o lokalnych problemach gospodarki wodnej i sposobach jej poszanowania. Więcej o kampanii Łapmy Wodę można dowiedzieć się na stronie www.lapmywode.pl.

Plakat_Lapmy_Wode_2016


Kalendarz ekologiczny

1 kwietnia –Międzynarodowy Dzień Ptaków
Otaczają nas w lasach, miejskich parkach, ogrodach, a nawet na ulicach miast. Cieszą nas swoim pięknem i śpiewem.
W Polsce występuje około 350 gatunków ptaków. Część z nich, jak np. kraski, są gatunkami zagrożonymi, dlatego należy zwracać uwagę na czynniki zagrażające ptakom i zachęcać ludzi do zaangażowania się w ich ochronę. O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej z 2 kwietnia 1979 roku. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków oraz ich siedlisk.
W Europie cele i zadania Dyrektywy Ptasiej są realizowane poprzez program tworzenia spójnych obszarów chronionych Natura 2000.
Pierwszego kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, upamiętniający podpisanie w 1902 roku w Paryżu pierwszej międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Wtedy po raz pierwszy w historii wiele państw postanowiło wspólnie chronić przyrodę i zobowiązało się do wdrażania przepisów konwencji w ustawodawstwie krajowym. Polska dołączyła do stron konwencji 30 lat później.
Dzisiaj ornitolodzy podpowiadają, jak można uczcić to ptasie święto. Najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie się w ochronę ptaków – może być to powieszenie skrzynki lęgowej, zadbanie o obecność owocowych drzew lub krzewów zapewniających ptakom pokarm, wystawienie pojnika czy zadbanie o śródpolną miedzę albo oczko wodne. W miastach bardzo ważna jest troska o ptaki gniazdujące w budynkach, zagrożone podczas prac ociepleniowych.
Musimy pamiętać, że dla skutecznej ochrony ptaków nie wystarczą działania na lęgowiskach, ale konieczna jest współpraca międzynarodowa obejmująca również trasy migracji i zimowiska. Przykładem mogą być bociany – chronione w Polsce, a na Bliskim Wschodzie stanowiące cel polowań. Dobrym pomysłem jest więc zatrzymanie się tego dnia, popatrzenie i posłuchanie ptaków żyjących obok nas.