16 grudnia 2015/1 stycznia 2016

Podsumowanie efektów realizacji POIiŚ
na lata 2007?2013 w województwie śląskim

Dla poprawy środowiska w naszym regionie

O poprawie środowiska w województwie śląskim rozmawiano siódmego grudnia w trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na której zostały zaprezentowane wyniki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007?2013. Gospodarka wodno-ściekowa oraz odpadami i ochrona powierzchni ziemi to dwie osie priorytetowe programu, którego realizacja kończy się 31 grudnia 2015 roku.

 

WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zawarł 35 umów na dofinansowanie inwestycji na wartość około 930 mln złotych, z czego przyznane dofinansowanie wynosiło 513 mln złotych ? stanowi to ok. 55 proc. wartości nakładów inwestycyjnych na wszystkie projekty. ? Część beneficjentów w pełni zrealizowała swoje programy i złożyła już rozliczenia ? poinformował Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. ? Dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków POIiŚ stan środowiska naturalnego w naszym województwie ciągle się poprawia i nasz region staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Sprzyja to rozwojowi gospodarczemu i podnosi standard życia mieszkańców ? dodał.
Dzięki wsparciu ze środków unijnych wybudowano 410,61 kilometrów kanalizacji sanitarnej, przez co blisko 52 tys. osób uzyskało dostęp do sieci kanalizacyjnej. Przebudowano osiem oczyszczalni ścieków i ponad 631 tys. osób objęto systemem zagospodarowania odpadów.
Projekty z zakresu gospodarki wodno-
-ściekowej ? pierwszej osi priorytetowej POIiŚ ? były realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Największym z nich była budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków wykonana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 72.305 tys. złotych, z czego 36.904.181 złotych to kwota dofinansowania z Funduszu Spójności. Najwyższe dofinansowanie ? 43.356.215 złotych ? otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, realizujące budowę systemu kanalizacji w tej gminie.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi to drugi realizowany priorytet. W jego ramach wspierane są projekty w zakresie recyklingu i wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Wsparcie uzyskały trzy projekty obejmujące budowę i rozbudowę zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. Największą zrealizowaną inwestycją była budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego. Za ponad 109 mln złotych wybudowano ponadregionalny zakład zagospodarowania odpadów. W skład kompleksu wchodzą: sortownia, kompostownia, sektor składowania odpadów, budynki administracyjne i socjalno-bytowe, a także punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, punkt przeróbki odpadów budowlanych i magazyn odpadów niebezpiecznych. Zrekultywowano również stare składowisko odpadów. Fundusz Spójności dofinansował tę inwestycję kwotą 64.425.555 złotych. Dzięki niej 274 tys. osób objęto systemem zagospodarowania odpadów.
Ze środków POIiŚ na lata 2007?2013 przygotowywane są również projekty przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE w okresie 2014?2020. WFOŚiGW w Katowicach zawarł siedem umów o dofinansowanie na taki zakres rzeczowy. ? Umowy o dofinansowanie, w których beneficjent zobowiązał się aplikować o wsparcie realizacji projektów ze środków POIiŚ na lata 2014?2020, zapewnią kontynuację działań inwestycyjnych w celu dalszej poprawy środowiska naturalnego w naszym województwie ? mówił Rafał Adamus, zastępca prezesa Funduszu.
Zgodnie z porozumieniem zawartym z NFOŚiGW Fundusz w latach 2014?2020, jako Instytucja Wdrażająca, będzie przygotowywał i prowadził warsztaty dla wnioskodawców, wspierał w przygotowaniu wniosków i kontrolował realizację projektów. Dodatkowo ma pełnić rolę Instytucji Wdrażającej dla programu Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

HK


W ekologicznym kalendarzu

Dzień Ryby

Dwudziestego grudnia po raz trzynasty będzie w Polsce obchodzony Dzień Ryby. Przedstawiciele Stowarzyszenia Empatia i Fundacji Viva podczas akcji ulicznych organizowanych w wielu miastach będą próbowali zwrócić uwagę społeczeństwa na niehumanitarne traktowanie żywych karpi w punktach sprzedaży.

Data nie jest przypadkowa, ponieważ zgodnie z polską tradycją karp zagości na stołach w wielu domach. Nie zastanawiamy się jednak, że zanim te ryby stały się świąteczną potrawą, były żywymi stworzeniami. Niewiele o nich wiemy (np. myślimy, że są nieme i nie czują bólu). Liczne badania naukowe wykazały, że wiele gatunków ryb rozróżnia kolory, różnice ciśnienia wody, odczuwa smaki i zapachy (niektóre są w tym doskonalsze od psów!). Czują ból, a ich zachowanie to nie tylko instynktowne odruchy. Ryby potrafią się komunikować (np. w czasie godów lub ostrzegając przed niebezpieczeństwem) i nie są nieme. Wiele gatunków wydaje dźwięki.
Ryby to najliczniejsza gromada kręgowców (liczy ponad 20 tys. gatunków), a do tego bardzo ciekawa biologicznie. Dobrze z okazji świąt inaczej pomyśleć o karpiu.

?


Najważniejsze daty w kalendarzu ekologicznym

23 stycznia ? Dzień bez Opakowań Foliowych
2 lutego ? Dzień Mokradeł
12 lutego ? Dzień Darwina
15 lutego ? Dzień Wielorybów
3 marca ? Dzień Dzikiej Przyrody
17 marca ? Dzień Mórz
20 marca ? Dzień Wróbla
21 marca ? Pierwszy Dzień Wiosny
22 marca ? Światowy Dzień Wody
22 marca ? Dzień Lasów
1 kwietnia ? Dzień Ptaków
4 kwietnia ? Dzień Zwierząt Bezdomnych
7 kwietnia ? Dzień Bobrów
22 kwietnia ? Dzień Ziemi
24 kwietnia ? Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
12 maja ? Dzień Ptaków Wędrownych
15 maja ? Dzień Polskiej Niezapominajki
21 maja ? Światowy Dzień Kosmosu
22 maja ? Dzień Różnorodności Biologicznej
24 maja ? Dzień Parków Narodowych
31 maja ? Dzień Bociana Białego
5 czerwca ? Dzień Ochrony Środowiska
8 czerwca ? Dzień Oceanów
15 czerwca ? Dzień Wiatru
1 lipca ? Dzień Psa
11 lipca ? Światowy Dzień Ludności
8 sierpnia ? Dzień Pszczół
19 września ? Dzień Dzikiej Fauny, Flory
i?Naturalnych Siedlisk
22 września ? Dzień Bez Samochodu
28 września ? Dzień Rzek
4 października ? Światowy Dzień Zwierząt
10 października ? Święto Drzewa
15 października ? Dzień Mycia Rąk
16 października ? Światowy Dzień Żywności
25 października ? Dzień Kundelka
11 grudnia ? Dzień Terenów Górskich
20 grudnia ? Dzień Ryby