1-15 lutego 2024 roku

Spółdzielnie energii odnawialnej

Wspólne inwestowanie w czyste źródła energii

We współczesnym świecie, wraz z postępującą urbanizacją i industrializacją, cichym, ale bardzo niebezpiecznym zagrożeniem jest smog i pył zawieszony. Mikroskopijne cząsteczki często określane jako PM10 (pył zawieszony o średnicy 10 mikrometrów lub mniejszej) i PM2,5 (o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej) stały się podstępnymi przeciwnikami, zanieczyszczając powietrze, którym oddychamy, i stanowiąc poważne zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska.

W czasach, w których zmiany klimatyczne stanowią bezprecedensowe zagrożenie dla planety, potrzeba zrównoważonych i czystych źródeł energii nigdy nie była bardziej paląca. W miarę jak zmagamy się z konsekwencjami uzależnienia od paliw kopalnych, społeczności na całym świecie poszukują innowacyjnych rozwiązań, aby zmniejszyć ślad węglowy. Jednym z nich jest tworzenie spółdzielni energii odnawialnej.
Spółdzielnie te stanowią zmianę sposobu, w jaki podchodzimy do produkcji i zużycia energii. Zamiast polegać wyłącznie na scentralizowanych, nastawionych na zysk systemach energetycznych, społeczności łączą się, by wspólnie inwestować w czyste źródła energii i czerpać z nich korzyści. Ten oddolny ruch nie tylko rozwiązuje problemy środowiskowe, ale także wspiera poczucie sprawczości.
Energia jako wspólne przedsięwzięcie. U podstaw tych spółdzielni leży idea, że zrównoważona energia powinna być wspólnym działaniem. Łącząc zasoby i wiedzę, społeczności mogą tworzyć i utrzymywać swoje projekty związane z energią odnawialną, takie jak instalacje słoneczne, wiatrowe lub wodne. Takie podejście zapewnia, że korzyści płynące z czystej energii są dystrybuowane wśród członków społeczności, a nie koncentrują się w rękach nielicznych.
Jedną z głównych zalet spółdzielni energii odnawialnej jest ich zdolność do angażowania i edukowania społeczności. Aktywnie angażując mieszkańców w procesy decyzyjne, spółdzielnie promują głębsze zrozumienie stojących przed nami wyzwań środowiskowych i pozytywnego wpływu zrównoważonych praktyk energetycznych. Ten aspekt edukacyjny przyczynia się do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za środowisko, zachęcając jednostki do dokonywania bardziej świadomych wyborów w ich codziennym życiu.
Co więcej, spółdzielnie energetyczne mogą się ubiegać o dofinansowanie na instalacje OZE na przykład w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi’”. Zmniejsza to ich zależność od tradycyjnych źródeł energii, ostatecznie prowadząc do długoterminowych oszczędności.
Spółdzielnie energii odnawialnej przyczyniają się także do rozwoju bardziej odpornej i samowystarczalnej społeczności. Wytwarzając lokalną, czystą energię, mogą się stać mniej podatne na wahania i zakłócenia na zewnętrznym rynku energii. Odporność ta jest szczególnie istotna w obliczu zdarzeń związanych z klimatem, zapewniając społecznościom niezawodne źródło energii nawet w niesprzyjających warunkach.
Odpowiedzialność za przyszłość energetyczną. Tworzenie spółdzielni energii odnawialnej nie jest ograniczone do konkretnej skali; może być dostosowane do unikalnych potrzeb i możliwości każdej społeczności. Spółdzielnie te umożliwiają społecznościom przejęcie odpowiedzialności za swoją przyszłość energetyczną.
Dodatkowo charakter tych projektów sprzyja budowaniu poczucia jedności i wspólnego celu, wzmacniając ideę, że zrównoważona przyszłość jest osiągalna dzięki zbiorowemu wysiłkowi. Rządy, dostrzegając potencjał spółdzielni energii odnawialnej, coraz częściej zapewniają wsparcie poprzez zachęty i korzystną politykę. Ułatwiając dostęp do finansowania, oferując ulgi podatkowe i usprawniając procesy regulacyjne, władze mogą zachęcać do powszechnego przyjmowania tych inicjatyw kierowanych przez społeczność. Wsparcie to ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że spółdzielnie energii odnawialnej staną się integralnymi elementami globalnego przejścia na bardziej ekologiczne i zrównoważone podejście do problemów związanych z energetyką.
Spółdzielnie energii odnawialnej dają nadzieję w walce ze zmianami klimatycznymi. Zachęcając społeczności do zjednoczenia się w dążeniu do czystej energii, nie tylko stawiamy czoła wyzwaniom środowiskowym, ale także wzmacniamy sprawczość społeczności.
Jedną z możliwości rozwiązania problemów rosnących kosztów wytwarzania energii, związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz kosztami przesyłu i dystrybucji, jest rozwój energetyki rozproszonej (obywatelskiej), zakładającej udział odbiorców końcowych zarówno w produkcji energii, jak i efektywnym jej wykorzystaniu.

Hanna Krzyżowska

Ze świata:

Lokalne wysiłki w Bangladeszu pomagają odwrócić proces wymierania zagrożonych gatunków ryb. Niekontrolowana wycinka lasów i wydobywanie skał z koryt strumieni w Bangladeszu w Chittagong Hill Tracts doprowadziły do wyschnięcia źródeł i zaniku populacji zagrożonego wyginięciem gatunku ryby tor himalajski (putitor mahseer). Sytuację pogorszyły skutki zmian klimatu, charakteryzujące się bardziej intensywną porą suchą, podczas której nawet strumienie, które kiedyś płynęły przez cały rok, teraz wysychają. Projekt rozpoczęty w 2016 roku obejmuje współpracę ze społecznościami tubylczymi, aby odwrócić ten spadek, zaczynając od wysiłków na rzecz ograniczenia wyrębu i wydobycia. W wyniku tych wysiłków na obszarach, gdzie lasy zostały zachowane, przepływ źródeł się ustabilizował, a populacje putitor mahseer i innych ryb się odrodziły.
Mur graniczny USA zagraża meksykańskiemu rezerwatowi. Wpływ amerykańskiego muru granicznego na florę, faunę i jedność ekologiczną rezerwatu w Meksyku może sprawić, że zostanie on wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO ze względu na występujące zagrożenia. Rezerwat biosfery El Pinacate i Gran Desierto de Altar przylega do Narodowego Rezerwatu Przyrody Cabeza Prieta w Arizonie, ale odcinek muru granicznego przecina granicę. Fizyczna bariera zablokowała dostęp do wody dla dzikich zwierząt po meksykańskiej stronie granicy, ponieważ naturalne źródła, na których polegają, znajdują się po stronie amerykańskiej, co prowadzi do śmierci wielu gatunków. Ogrodzenie nie powstrzymuje migracji ludzi, ale powstrzymuje swobodne przemieszczanie się zwierząt i powoduje ogromne szkody dla bioróżnorodności pustyni Sonora.
Małe strumienie Amazonki i duży wpływ na wielkie rzeki. Badanie w dorzeczu rzeki Tapajós, głównego dopływu Amazonki, ocenia poziom degradacji małych rzek zagrożonych ekspansją agrobiznesu. Naukowcy z kilku uniwersytetów ocenią stan ochrony 100 strumieni rozprzestrzenionych między gminami Santarém i Paragominas, u zbiegu Tapajós i Amazonki. Wpływ dróg gruntowych, które powodują obciążenie osadami, zamulenie, erozję i zmiany jakości wody, był jednym z czynników, które przyciągnęły uwagę naukowców w początkowym badaniu. Eksperci twierdzą, że modele rozwoju powinny zaczynać się od wody do lądu, biorąc pod uwagę znaczenie wody dla lasów deszczowych, ich różnorodności biologicznej i mieszkańców.
Globalne wymieranie rekinów. Nowe badania wykazały, że śmiertelność rekinów wzrosła o 4 proc. w rybołówstwie przybrzeżnym i spadła o 7 proc. w rybołówstwie pelagicznym w latach 2012–2019, pomimo większej liczby przepisów zakazujących okrutnych i niedopuszczalnych procederów zabijania ich przez odcinanie płetw. Na podstawie tych ustaleń eksperci twierdzą, że przepisy dotyczące odcinania płetw rekinom mogą nie być skuteczne w zmniejszaniu śmiertelności, a nawet mogą tworzyć nowe rynki dla mięsa rekinów. Badanie pokazuje również, że skuteczne zarządzanie połowami rekinów może prowadzić do zmniejszenia śmiertelności; tak jest w przypadku zakazów retencji i innych środków podejmowanych przez regionalne organizacje zarządzania rybołówstwem.