1-15 marca 2015 roku

Pieniądze na?redukcję niskiej emisji

Druga edycja Programu KAWKA

Pierwszych 14 projektów realizowanych w?ramach drugiej edycji Programu KAWKA zostanie dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Katowicach. Celem programu jest redukcja tzw. niskiej emisji.
Pieniądze zostaną przeznaczone na?przedsięwzięcia realizowane w?Bytomiu, Radzionkowie, Chorzowie, Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Łaziskach Górnych, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach, Zabrzu, Zawierciu, Żorach oraz Żywcu.

Niższe odsetki

??Łącznie 29 zadań, które planujemy dofinansować w?ramach drugiej edycji Programu KAWKA, ma?kosztować ponad 18 mln złotych. Dofinansowanie w?formie dotacji ze?środków narodowego funduszu wyniesie 7,2 mln złotych, natomiast pożyczka ze?środków wojewódzkiego funduszu przekroczy 6,2 mln złotych ? podkreśla Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy WFOŚiGW w?Katowicach.
Decyzje katowickiego funduszu pozwolą na?wypłacenie ponad 1,9 mln złotych dotacji oraz 1,5 mln złotych pożyczki i?przyczynią się do?zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,?m.in. CO2, o?1271 ton rocznie, pyłu PM 10 o?8,74 ton rocznie (w?tym pyłu PM 2,5 o?8,25 ton rocznie).
Zgodnie z?zasadami udzielania dofinansowania ze?środków WFOŚiGW w?Katowicach, obowiązującymi dla uchwał podejmowanych od?1 lutego 2015 roku, oprocentowanie udzielanych pożyczek zmniejszyło się do?3?proc. w?stosunku rocznym.

Ewidencja źródeł

Decyzje zarządu katowickiego funduszu, udzielające dofinansowania bądź promesy wsparcia, są?konsekwencją podpisanej 26 listopada 2014 roku w?siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Warszawie umowy o?współpracy pomiędzy funduszami. Ma ona na?celu kontynuację wspólnych działań w?ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w?miastach. Przypomnijmy, że?umowę podpisało z?NFOŚiGW 11 województw. Udział w?programie zadeklarowało wówczas blisko 50 miast Polski, głównie ze?Śląska, Mazowsza i?Małopolski.
??W?ramach tego programu zakładamy zlikwidowanie 19 tys. nieefektywnych węglowych źródeł ciepła i?wyeliminowanie spalania w?tych właśnie źródłach około 61 tys. ton węgla ? mówiła Dorota Zawadzka-Stępniak, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej.
NFOŚiGW w?2015 roku przeznaczył na?ograniczenie niskiej emisji 160 mln złotych. W?ramach dotacji sfinansuje miastom 45?proc. inwestycji, drugie tyle będą mogły przekazać Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej.
Fundusz zamierza także przeprowadzić inwentaryzację źródeł tzw. niskiej emisji (pochodzącej z?pieców domowych, w?odróżnieniu od?emisji wysokiej ? przemysłowej). ? Bez odpowiedniej inwentaryzacji źródeł w?poszczególnych województwach nie jesteśmy w?stanie właściwie określić skali niskiej emisji ? uważa Dorota Zawadzka-Stępniak.

Szansa dla ekogroszków

W?Programie KAWKA nie mówi się o?walce z?węglem, tylko o?złej jakości paliw. To?oznacza, że?wielu mieszkańców będzie miało możliwość wymiany starych palenisk na?nowe, wysokosprawne kotły, w?których z?powodzeniem będzie można spalać najwyższej jakości paliwo węglowe z?polskich kopalń.
Ekologiczne paliwa węglowe typu ekogroszek produkują kopalnie należące do?Kompanii Węglowej: Bobrek-Centrum, Piekary, Piast i?Jankowice. Katowicki Węgiel oferuje cztery rodzaje ekopaliw węglowych wytwarzanych z?węgla wydobywanego przez kopalnie KHW: Ekoret, Ekosort, E-groszek oraz Eko-Fins będący mieszanką miałowo-groszkową.
Na?rynku oferowane jest również paliwo o?nazwie Varmo produkowane przez Polski Koks ? Grupa JSW.
Wszystkie te ekogroszki znakomicie spalają się w?nowoczesnych piecach niskoemisyjnych. W?ostatnich latach popularność zyskały kotły z?podajnikiem automatycznym. Palnik zasilany jest w?sposób ciągły niewielkimi porcjami paliwa, podawanymi automatycznie z?częstotliwością od?kilku do?kilkudziesięciu sekund z?zasobnika stanowiącego integralną część kotła. Podajnik pracuje cyklicznie ? cykl podawania paliwa trwa od?kilku do?kilkunastu sekund, natomiast przerwa na?dopalanie paliwa od?kilku do?kilkudziesięciu sekund. Paliwo przesuwane jest do?przestrzeni rusztu, gdzie zapala się od?zalegającego tam żaru. Powietrze tłoczone jest kanałem powietrznym za?pomocą wentylatora i?przez otwory w?ruszcie wdmuchiwane jest pod strefę żaru w?palenisku. Kolejne porcje paliwa przesuwają żar i?popiół w?kierunku krawędzi rusztu, skąd popiół spada do?popielnika.
Tego typu piece są?wygodne w?użyciu i?nie wymagają częstej obsługi.

Mniej pyłów

Program KAWKA 2 jest skierowany do?miast powyżej 10 tys. mieszkańców i?pozwoli na?modernizację sieci ciepłowniczej, podłączenie do?niej nowych odbiorców, wymianę kotłów węglowych na?kotły gazowe, instalację kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków, głównie wielorodzinnych. Ma?przeciwdziałać niskiej emisji szkodliwych pyłów i?gazów.
Te działania wspierać będzie edukacja ekologiczna, gdyż projekty nie przyniosą efektu bez zwiększania świadomości oraz wiedzy mieszkańców w?zakresie skutków, jakie dla zdrowia niosą zanieczyszczenia z?pieców węglowych i?palenie odpadami.
W?ramach programu KAWKA 2 mogą być realizowane następujące rodzaje przedsięwzięć:
??likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych na?paliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i?podłączenie obiektów do?miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o?wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w?tym pompy ciepła);
??rozbudowa sieci ciepłowniczej w?celu podłączenia istniejących obiektów do?centralnego źródła ciepła wraz z?podłączeniem obiektu do?sieci;
??montaż kolektorów słonecznych w?celu obniżenia emisji w?lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź w?celu współpracy ze?źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;
??termomodernizacja budynków wielorodzinnych wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Barbara Warpechowska

 


Znani kucharze zachęcają do?segregowania śmieci

Kampania społeczna

Znani kucharze Wojciech Modest Amaro i?Maciej Nowak w?społecznej kampanii Ministerstwa Środowiska zachęcają do?segregowania śmieci. W?ciągu roku każdy z?nas produkuje blisko 320 kilogramów śmieci. Większość z?nich to?cenne surowce, które można ponownie wykorzystać ? pod warunkiem że?zostaną przez nas odpowiednio posegregowane.
W?polskich domach kosze na?śmieci najczęściej znajdują się w?kuchni, stąd wybór bohaterów kampanii, którzy w?naturalny sposób kojarzą się z?tą?przestrzenią.  Spoty, na?podstawie scenariuszy, których współautorem jest Cezary Harasimowicz, można zobaczyć w?telewizji i?Internecie.
Wojciech Modest Amaro, jedyny restaurator w?Polsce z?prestiżową gwiazdką Michelin, oraz Maciej Nowak, znany krytyk kulinarny i?teatralny, pokazują, że?współczesna kuchnia polska nie może się obyć bez segregowania.
??Chcemy trafić do?nieprzekonanych i pokazać, że?segregacja śmieci ma sens i?można ją?z?powodzeniem zorganizować nawet w?małych kuchniach. Naszym celem jest również dostarczenie praktycznej wiedzy na?temat sposobów postępowania z?różnymi rodzajami odpadów ? podkreśla Maciej Grabowski, minister środowiska.
Jak informuje ministerstwo, do?segregowania śmieci zachęcać będzie również Iza Rutkowska, zaangażowana społecznie artystka, która zaprosi mieszkańców osiedli do?stworzenia instalacji z?odpadów. Dodatkowe materiały informacyjne, a?także filmy, artykuły i?infografiki, są?dostępne na?internetowej stronie akcji.
Kampania jest skierowana także do?gmin i przedsiębiorców. Gminy będą mogły skorzystać?m.in. z dobrych praktyk w?angażowaniu mieszkańców do?rozpoczęcia segregacji, a także z edytowalnych formatów oznakowań na?pojemniki i?worki na?śmieci.
Materiały dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają na?rynek produkty w opakowaniach, zachęcają do?społecznej odpowiedzialności biznesu również w?zakresie recyklingu opakowań i?ułatwień dotyczących segregowania odpadów w?miejscu pracy.
Projekt, sfinansowany ze?środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej, jest kontynuacją działań prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska w?poprzednich latach,?m.in. w?kampaniach: Nie zaśmiecaj swojego sumienia (2010?2011), Nasze śmieci (2012), naszesmieci.pl (2013) oraz Ekodzieciaki.pl (2013).

baw