16-30 kwietnia 2023 roku

Ekologiczne wyzwanie obecnych czasów

Gospodarowanie odpadami

Rozsądna i przemyślana gospodarka odpadami zmniejsza ich wpływ na środowisko i zdrowie. Może pomóc w ponownym wykorzystaniu lub recyklingu zasobów, takich jak papier, puszki, plastik czy szkło. Edukacja dotycząca gospodarowania i postępowania z odpadami jest jednak wciąż niewystarczająca. Czy działania jednostek mają znaczenie i co możemy zrobić, żeby odnosiły one pożądany skutek?

Skuteczna gospodarka odpadami jest kluczowym elementem nowoczesnego społeczeństwa. Sposób, w jaki postępujemy z produkowanymi śmieciami, może mieć znaczące skutki dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa. W ostatnich latach wzrasta świadomość potrzeby prowadzenia zrównoważonych praktyk gospodarowania odpadami. Wiele jednak nadal pozostaje do zrobienia, żeby były one bardziej efektywne i zrównoważone.
Cykl śmieci rozpoczyna się od projektu danego produktu, przez jego produkcję, dystrybucję i pierwotne użytkowanie, a następnie przechodzi przez etapy hierarchii odpadów: redukcję, ponowne użycie i recykling. Każdy etap cyklu życia danego produktu umożliwia interwencje w ramach ponownego przemyślenia jego potrzeby, przeprojektowania w celu zminimalizowania potencjału śmieci oraz przedłużenia jego użytkowania.
Priorytetem powinno być więc rozsądne projektowanie i planowanie, a przede wszystkim ? redukcja odpadów. Zmniejszenie ich ilości jest najbardziej efektywnym sposobem ich zarządzania. Można to osiągnąć poprzez przyjęcie zrównoważonych praktyk konsumpcyjnych, takich jak kupowanie produktów bez opakowań, na wagę lub minimalnie opakowanych. Ważne jest na przykład używanie toreb i pojemników wielokrotnego użytku oraz zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych przez rozsądne, zaplanowane zakupy. Rządy, przedsiębiorstwa i społeczności powinny współpracować w celu promowania tych praktyk i edukacji, aby pomóc zrozumieć znaczenie redukcji śmieci.
Hierarchia odpadów odnosi się do zasady 3R ? Reduce, Reuse i Recycle (ograniczanie, ponowne używanie, odzyskiwanie). Klasyfikuje ona strategie zarządzania odpadami według ich celowości w zakresie minimalizacji śmieci. Celem hierarchii odpadów jest maksymalizacja korzyści z produktów i wygenerowanie minimalnej ilości odpadów końcowych.
Właściwa segregacja i usuwanie odpadów są kluczowe. Obejmują one rozdzielenie śmieci na różne kategorie, takie jak nadające i nienadające się do recyklingu, oraz ich odpowiednie usunięcie. Rządy i przedsiębiorstwa powinny zapewnić odpowiednią infrastrukturę do segregacji i utylizacji odpadów oraz edukować, jak z niej korzystać. Może ona nie tylko pomóc w zmniejszeniu ich ilości wysyłanych na składowiska, ale także w zminimalizowaniu zanieczyszczenia i degradacji środowiska oraz ochronie zdrowia publicznego.
Podstawowymi praktykami, które promują zrównoważoną gospodarkę odpadami, jest recykling i kompostowanie. Recykling pomaga zachować zasoby naturalne, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zminimalizować całościową ilość odpadów. Rządy i firmy powinny promować recykling poprzez wdrażanie programów recyklingowych, dostarczanie zasobów osobom i firmom oraz nakładanie kar za niewłaściwe usuwanie odpadów. Kompostowanie jest kolejną zrównoważoną praktyką gospodarki odpadami, która może pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochronie zasobów i poprawie jakości gleby. Istotne jest więc odgórne zapewnienie infrastruktury do kompostowania, promowanie właściwych praktyk i edukacja na temat ich korzyści.
Odpady powodują różne problemy, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz na środowisko. Ilość śmieci, które wytwarzamy, jest ściśle związana z naszymi wzorcami konsumpcji i produkcji. Zmiany demograficzne, takie jak wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych, również wpływają na ilość wytwarzanych przez nas śmieci. Duże spektrum rodzajów odpadów i skomplikowane ścieżki ich przetwarzania, także te nielegalne jak spalanie, utrudniają uzyskanie pełnego obrazu wytwarzanych śmieci i miejsca ich występowania. Problem jest więc wieloaspektowy i skomplikowany, ale powinien być jednym z?najistotniejszych ekologicznych tematów.

Hanna Krzyżowska


Ze świata:

Czysta energia a sposoby wydobycia w Afryce. Według Międzynarodowej Agencji Energii spełnienie celów klimatycznych ustalonych na szczycie w Paryżu w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia może do 2040 roku czterokrotnie zwiększyć zapotrzebowanie na metale takie jak lit, kobalt i nikiel. Około jednej piątej tych krytycznych rezerw znajduje się w Afryce. Wraz z rosnącą aktywnością górniczą w całej Afryce organizacje społeczeństwa obywatelskiego domagają się konkretnych zmian w sposobie wydobycia i tego, na czyje potrzeby jest ono ukierunkowane. Wielu aktywistów pracujących ze społecznościami w Afryce obawia się, że kraje, które posiadają rezerwy krytycznych minerałów, nie będą czerpać korzyści ze swojego bogactwa mineralnego, a zapłacą najwyższą cenę za ich wydobycie. Podczas gdy większość aktywistów i obserwatorów zgadza się co do potrzeby dążenia do najwyższych standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania, wiele organizacji jest zdania, że nie musi się to odbywać w ramach wyścigu geopolitycznego prowadzonego przez supermocarstwa, ale być częścią globalnie akceptowanych standardów.
Turbiny wiatrowe, które nie zabijają ptaków. Nowe badania wskazały sposób na powstrzymanie ptaków morskich przed zderzeniem z turbinami wiatrowymi. Chodzi o malowanie czarno-białego wzoru na wszystkich trzech łopatach i pylonie tak, aby uzyskać efekt migotania. Strategia ta nie została jeszcze przetestowana ani wdrożona, ale eksperci uważają, że jest obiecująca i przyniesie pożądany efekt. Trudnością może być jednak uzyskanie zgody na malowanie turbin. Ta strategia może także wywołać niezamierzony efekt przesiedlenia ptaków morskich. Szacuje się, że turbiny wiatrowe w samej Wielkiej Brytanii zabijają tysiące ptaków.
Nowo opisany bezlistny storczyk ze Sri Lanki. Nowy bezlistny storczyk naziemny znaleziony w nizinnym lesie strefy wilgotnej na Sri Lance został nazwany na cześć cennego żółtego szafiru jako Gastrodia pushparaga, kamienia szlachetnego powszechnie wydobywanego w tym samym okręgu. Jest to trzeci gatunek Gastrodii znaleziony na Sri Lance, po zidentyfikowaniu w 1906 roku G. zeylanica i G. gunatillekeorum, opisany w 2020 roku, 114 lat później. Roślina ta rośnie w Walankandzie, granicy lasu w strefie pośredniej wyspy, o unikalnych cechach, które prawdopodobnie sprawią, że rośliny te będą podatne na przyszłe wpływy zmian klimatu wcześniej niż inne rośliny lasów deszczowych. Główną przyczyną fragmentacji lasów na tym obszarze są plantacje herbaty, dlatego powstaje projekt, który ma na celu stworzenie ekologicznego korytarza lądowego przez zaniedbane plantacje herbaty, łączącego las, w którym storczyk został po raz pierwszy znaleziony, z innym fragmentem lasu.
Amazoński las deszczowy emituje obecnie więcej dwutlenku węgla, niż wchłania. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature ujawnia, że las ten emituje obecnie więcej dwutlenku węgla, niż go absorbuje. Jest to niepokojące zjawisko, ponieważ amazoński las deszczowy jest uważany za największy na świecie pochłaniacz CO2, pochłaniający około 2 mld ton tego gazu każdego roku. Badanie pokazuje, że wylesianie, degradacja lasów i zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego przesunięcia w bilansie węglowym Amazonii.

?