16-31 marca 2023 roku

Wysychające podstawowe prawo człowieka

Czysta woda

Dostęp do czystej wody jest podstawowym prawem człowieka, niezbędnym dla dobrego zdrowia, rozwoju gospodarczego i walki ze zmianami klimatu. Pomimo jej znaczenia dostęp do niej jest nadal rosnącym problemem w wielu częściach świata.

Zanieczyszczenia wody powstają, gdy zbiorniki wodne, takie jak rzeki, jeziora, oceany, wody gruntowe i warstwy wodonośne, zostają zanieczyszczone ściekami przemysłowymi i rolniczymi. Zanieczyszczona woda wpływa niekorzystnie na wszystkie formy życia, które bezpośrednio lub pośrednio zależą od tego źródła. Chociażby skutki klęsk ekologicznych, takich jak rażące zaniedbanie brytyjskiego koncernu naftowego, który dopuścił do największego wycieku ropy naftowej w historii Stanów Zjednoczonych, czy niedawna polska katastrofa, jaka miała miejsce na Odrze, będą dla nas odczuwalne przez wiele lat. Czy można temu zapobiec i jakie działania mogą wspierać dbanie o wodę na świecie?
Czysta woda jest niezbędna do życia, jednak miliony ludzi na całym świecie nie mają do niej dostępu. Nie jest to tylko problem krajów rozwijających się, ale globalny kryzys, który dotyka nas wszystkich. Bez dostępu do czystej wody ludzie są narażeni na choroby i śmierć, a całe społeczności mogą zostać zdewastowane. Dlatego powszechny dostęp do czystej wody jest podstawowym prawem człowieka i powinien być priorytetem dla nas wszystkich.
Dostęp do czystej wody jest niezbędny dla dobrego zdrowia. Choroby przenoszone przez wodę, takie jak cholera i dur brzuszny, mogą łatwo rozprzestrzeniać się w miejscach, gdzie czysta woda nie jest łatwo dostępna. Oprócz tych chorób zanieczyszczona woda może również prowadzić do chorób skóry, infekcji oczu i innych poważnych problemów zdrowotnych. Bez czystej wody trudno utrzymać podstawową higienę, co może jeszcze bardziej nasilić problemy zdrowotne.
Czysta woda jest również niezbędna dla rozwoju gospodarczego. Bez dostępu do niej rolnicy nie mogą uprawiać ziemi, a przedsiębiorstwa nie mogą sprawnie funkcjonować. Może to prowadzić do niedoborów żywności i wzrostu ubóstwa. Nie wspominając już o tym, że bez czystej wody praktycznie wykluczone jest przyciągnięcie do danego regionu nowych inwestycji lub turystyki, co dodatkowo hamuje wzrost gospodarczy.
Dostęp do czystej wody jest również kluczowym czynnikiem w walce ze zmianami klimatu. Niedobór wody w wielu regionach, zwłaszcza w krajach rozwijających się, ma bezpośredni wpływ na zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne mogą prowadzić do częstszych susz i powodzi, co może jeszcze bardziej utrudnić dostęp do wody.
Pomimo znaczenia czystej wody dostęp do niej jest nadal problemem w wielu częściach świata. W krajach rozwijających się, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, wiele osób nadal polega na źródłach wody powierzchniowej, takich jak rzeki i jeziora, które często są zanieczyszczone szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi. Ponadto na wielu obszarach miejskich wody jest mało, a liczba ludności rośnie, co dodatkowo utrudnia nadążanie za zapotrzebowaniem.
I choć problemy Afryki mogą wydawać się nam odległe, to Polska wcale nie jest w dużo lepszej sytuacji. Zajmujemy ostatnie miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dostępność zasobów wodnych. Dla porównania średnia unijna jest trzykrotnie wyższa. Zasoby wodne w Polsce są relatywnie niewielkie i cechuje je zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe. Naszemu krajowi grozi w najbliższych latach poważny kryzys wodny. Wraz ze zmianami klimatycznymi, częstszymi suszami, wysychaniem rzek i jedynie krótkotrwałymi, częstymi i gwałtownymi ulewami sytuacja osiąga próg krytyczny.
Aby rozwiązać globalny kryzys wodny, trzeba inwestować w infrastrukturę, która może zapewnić pitną wodę ludziom w potrzebie. Obejmuje to budowę studni, zapór i stacji uzdatniania wody, a także inwestowanie w technologie, które mogą sprawić, że uzdatnianie będzie bardziej efektywne. Ponadto należy sprawić, by zasoby wodne były zarządzane w sposób zrównoważony, aby mogły nadal zapewnić czystą wodę dla kolejnych pokoleń.

Hanna Krzyżowska


Info ze świata:

Energia słoneczna zmienia odizolowane społeczności amazońskie. Region Amazonii produkuje ponad jedną czwartą energii w Brazylii. Mimo to setki tysięcy rodzin nie ma tu dostępu do sieci i polega na drogich generatorach Diesla do produkcji energii elektrycznej. Panele słoneczne i inne odnawialne źródła energii mogą znacznie poprawić życie ludzi w tych regionach i pomóc w tworzeniu miejsc pracy. Organizacje pozarządowe i rządy wdrażają plany energii odnawialnej w różnych społecznościach w Amazonii z pozytywnymi wynikami. Eksperci zgadzają się, że polityki publiczne mające na celu zapewnienie energii elektrycznej w regionie powinny być również zaprojektowane tak, aby pomóc w generowaniu nowych źródeł dochodu dla tych społeczności.
Tajski rząd zwraca się w stronę nielegalnego handlu koralowcami. Przez lata Tajlandia skupiała się na ograniczaniu nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami lądowymi. Ostatnio kraj zaczął robić to samo dla morskich gatunków koralowców. Nowe przepisy, wyższe kary za ich łamanie, wzmocnione egzekwowanie prawa i ograniczanie nielegalnego handlu koralowcami to część wysiłków rządu Tajlandii na rzecz zakończenia handlu koralowcami.
Jak duża część lasów chronionych w Bangladeszu jest naprawdę chroniona? Bangladesz posiada 51 obszarów chronionych, które obejmują łącznie 815 607 hektarów lasów przeznaczonych do ochrony różnorodności biologicznej i dzikiej przyrody, ale sponsorowane przez państwo projekty rozwojowe stały się jednym z głównych zagrożeń dla tych inicjatyw. Na niektórych obszarach chronionych, takich jak Teknaf Wildlife Sanctuary, to właśnie zbieranie drewna opałowego i rolnictwo prowadzone przez lokalne społeczności są przyczyną znacznej części wylesiania. Rząd wdrożył więc podejście współzarządzania, aby chronić lasy, zapewniając jednocześnie społecznościom zrównoważone korzyści, ale eksperci twierdzą, że należy je ponownie poddać ocenie, ponieważ wskaźniki wylesiania są wyższe w obszarach chronionych niż w otaczających je obszarach, w których zostały wdrożone.
Naukowcy rozpoczną testowanie pomysłu dotyczącego dwutlenku węgla w oceanie. Zwiększanie alkaliczności oceanów (OAE) polega na uwalnianiu pewnych minerałów do oceanu, wywołując reakcję chemiczną, która umożliwia wodzie morskiej wychwycenie większej ilości CO2 z powietrza i choć tymczasowe złagodzenie zakwaszenia oceanów. Niektórzy naukowcy uważają, że OAE może być ważnym narzędziem do ściągania i bezpiecznego przechowywania części nadmiaru CO2, który obecnie napędza zmiany klimatyczne. Pozostaje jednak wiele pytań dotyczących tej metody, w tym przede wszystkim jak wpłynie ona na życie i ekosystemy morskie.
W Ekwadorze społeczności muszą stawić czoła górniczemu gigantowi. Przez prawie 30 lat społeczności Ekwadoru pracowały nad zachowaniem, przywróceniem i obroną lasów chmurowych w dolinie Intag, co według miejscowych jest najdłuższym nieprzerwanym ruchem oporu przeciwko górnictwu w Ameryce Łacińskiej. Tropikalne Andy są uważane za najbardziej bioróżnorodne miejsce na świecie, zajmując pierwsze miejsce w różnorodności roślin, ptaków, ssaków i płazów; jednak pozostało mniej niż 15 proc. oryginalnych ekwadorskich lasów chmurowych i tylko 4 proc. wszystkich lasów w północno-zachodnim Ekwadorze. Codelco, największy na świecie producent miedzi z Chile, planuje otworzyć kopalnię w dolinie Intag, która zniszczyłaby las i leżałaby w obszarze buforowym Parku Narodowego Cotacachi Cayapas. Społeczności wykorzystują obecność dwóch zagrożonych gatunków żab ? wcześniej uważanych za wymarłe ? w miejscu wydobycia, aby zatrzymać projekt na podstawie konstytucyjnej gwarancji Ekwadoru, że naturalne ekosystemy mają prawo do istnienia, rozwoju i ewolucji.

?