Zielone Czeki trafiły do zwycięzców

Poznaliśmy już laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Zielonych Czeków, nagrody przyznawanej corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł wręczone zostały podczas uroczystości zorganizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

– Bardzo nas to cieszy, ale przyznam, że nie spodziewaliśmy się aż tak dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. W tym roku po raz pierwszy przyznany został Zielony Czek w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Kapituła zdecydowała, że na tę nagrodę zasłużyła Gmina Bieruń, bo w zakresie walki o czyste powietrze działa wielotorowo – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 43 zgłoszenia. Zielone Czeki zostały przyznane w czterech kategoriach: Gmina przyjazna dla czystego powietrza; Ekologiczna osobowość roku; Inwestycja proekologiczna roku; Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.
W kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” Zielony Czek trafił do Gminy Bieruń – za wielotorowe działania w zakresie walki o czyste powietrze.
W mieście prowadzonych jest wiele inwestycji ekologicznych, które przyczyniają się do jego rozwoju i zachowania walorów przyrodniczych. Od prawie 17 lat na terenie gminy realizowane są Programy Ograniczenia Niskiej Emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
W 2020 roku gmina na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otworzyła punkt informacyjno – konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Dzięki aktywnej działalności punktu gmina znalazła się na 1 miejscu w pierwszym Ogólnopolskim Rankingu jako najbardziej aktywna gmina w Programie.
Ponadto Miasto prowadzi szereg innych działań proekologicznych, w tym finansowanych ze środków europejskich, jak – cykliczne nasadzenia drzew i krzewów; instalację efektywnego energetycznie oświetlenia LED na terenie gminy (581 nowych opraw).
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
• Gmina Wilkowice
• Gmina Ślemień
• Gmina Świerklaniec
• Miasto Chorzów
• Miasto Zabrze
• Gmina Gaszowice
„Ekologiczną osobowością roku” została Gabriela Guściora-Konieczna.
Za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz prezentowanie postawy cechującej się wyjątkową odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego
Laureatka jest nauczycielką – pasjonatem, inicjatorem i koordynatorem szeregu przedsięwzięć, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody, upowszechnienia wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej i społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród uczniów i pozostałych mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego, w tym: prowadzenie akcji sprzątania lasów, dbania o ptaki i nietoperze; inicjowanie działań proekologicznych, w tym organizacja wystaw edukacyjnych, założenie przyszkolnego ogrodu i szkółki leśnej; organizacja i prowadzenie konkursów ekologicznych; integrowanie różnych form działania oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz dialogu międzypokoleniowego i rozwijania świadomości ekologicznej.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
• Erwin Grzegorzek
• Marta Wojciechowska-Smolarz
• Michał Łada
• Małgorzata Bednarek
W kategorii „Inwestycja proekologiczna roku” Kapituła wybrała Gminę Rędziny – za budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków Karolina.
To jedna z największych inwestycji współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach zakończonych w 2020 roku. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 13 mln złotych.
Jej realizacja przyczyniła się do zwiększenia możliwości oczyszczania ścieków poprzez rezygnację z istniejącej oczyszczalni i budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.
W ramach zadania wykonano między innymi: budynek sitopiaskownika, reaktory biologiczne, osadniki wtórne, stacje dozowania, pompownię osadu, budynek mechanicznego odwadniania osadu, komorę magazynowania, plac magazynowy, pompownię wody technologicznej, komory wstępnej stabilizacji tlenowej i zainstalowano urządzenia pomiarowe.
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach – wyniosło ponad 8 mln zł.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
• Miasto Katowice
• Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblackie Centrum Młodzieży
W kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” Zielony Czek otrzymała Fundacja „Czas na Las”, za prowadzenie edukacji ekologicznej w ramach edukacji przedszkolnej polegającej na kształtowaniu u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.
W 2020 roku Fundacja uruchomiła leśne przedszkole dla dzieci, w tym ze zdiagnozowanymi deficytami i niepełnosprawnościami. Ponadto Fundacja zajmowała się wsparciem dla rodziców i nauczycieli, organizacją leśnych spacerów, warsztatami terapeutycznymi; uczestniczyła w Programie Profilaktyki Oddechowej; prowadziła leśne warsztaty dla rodzin z dziećmi, leśne kręgi wsparcia dla kobiet, warsztaty zabawy regulującej, bliskiej, dzikiej; Prowadzi „Leśną Harcówkę” – miejsce spotkań dla dzieci.
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
• Fundacja Ekologiczna „ARKA”
• Polski Związek Wędkarstwa Okręg Częstochowa Koło w Kaletach
Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.