1-15 czerwca 2016 roku

Energooszczędne budownictwo

Nowe szklane domy ? oszczędne i?inteligentne

O?budownictwie energooszczędnym zaczęto mówić w?czasie paliwowego kryzysu ekonomicznego lat 70. Spowodowało to?między innymi poszukiwanie innych niż tradycyjne źródeł energii. Stały za?tym racje ekonomiczne ? mniejsze zużycie energii oznacza mniejsze koszty ? i?polityczne, czyli unikanie uzależnienia od?wrogich państw. Dzisiaj do?tych przesłanek dołączyły wyższa świadomość ekologiczna społeczeństw i?dbałość obywateli o?jakość życia. Aspiracje te realizują inteligentne domy, które są?następnym etapem rozwoju energooszczędnego budownictwa.

Zgodnie z?dyrektywą Unii Europejskiej od?2020 roku nowe budynki w?Polsce będą musiały spełniać standard obiektów energooszczędnych. Ich zapotrzebowanie na?energię do?celów grzewczych i?wentylacyjnych ma?więc wynosić nie więcej niż 40 kWh na?metr kwadratowy rocznie. Nasze obecne standardy budownictwa znacznie od?tego odstają ? norma wynosi 120 kWh na?rok, o?wiele więcej niż w?krajach Europy Zachodniej, gdzie średnia wynosi ok.?50 kWh na?rok. Już od?2014 roku w?budownictwie jednorodzinnym obowiązują nowe normy dla współczynnika przenikania ciepła i?zapotrzebowania na?energię pierwotną. Popyt nowych domów na?energię pierwotną nie może przekraczać 120 kWh/m?, a?współczynnik przenikania ciepła nie może być wyższy niż 0,25 W/m?.

Najpierw drogo, później tanio

Dom energooszczędny poprzez zastosowane rozwiązania projektowe i?techniczne może być eksploatowany przy mniejszym niż w?tradycyjnym budownictwie zużyciu energii, przeznaczonej do?ogrzewania czy oświetlenia. O?jego energooszczędności decyduje szereg czynników, począwszy od?architektury (powinien mieć zwartą bryłę i?sporo przeszkleń na?nasłonecznionej elewacji), poprzez układ pomieszczeń i?zorientowania na?strony świata, po?izolacyjność cieplną ścian i?dachu. Jednak kluczowe znaczenie w?tej klasyfikacji mają systemy użytkowania energii w?budynku ? system grzewczy, ciepła woda użytkowa, energia elektryczna i?gaz. Zapewniają je?nowoczesne technologie ? kolektory słoneczne i?ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, piece akumulacyjne, zewnętrzne żaluzje i?wentylacja mechaniczna z?rekuperacją.
Przyjmuje się, że?roczne zapotrzebowanie dla domu energooszczędnego powinno być mniejsze niż 70 kWh/m2. Zależnie od?wykorzystanych technologii jego budowa może wynieść o?10?15?proc. więcej niż budynku standardowego. Jednak w?dłuższej perspektywie czasowej ta?inwestycja się zwróci, ponieważ w?budownictwie energooszczędnym dzięki wykorzystanym technologiom i?materiałom minimalizuje się miesięczne koszty utrzymania.
Projekty domów tego typu zakładają poprawę izolacji termicznej, zmniejszenie zużycia energii i?poprawę klasy energetycznej budynku. Energia może być w?nich pasywnie pozyskiwana z?otoczenia, a?także gromadzona we?wnętrzu. Nie wytraca się też dzięki bardzo dobrej izolacyjności cieplnej ? w?zwykłych domach jednorodzinnych największy udział w?stratach ciepła mają okna, wentylacja, ściany i?dach. Następnym krokiem ku?niższym kosztom i?większemu komfortowi jest przerobienie domu na?inteligentny.

Inteligentny znaczy energooszczędny

Koncepcja domu inteligentnego znakomicie wpisuje się w?wizję budownictwa energooszczędnego i?ekologicznego. Zainstalowana w?nim automatyka pozwala jeszcze racjonalniej gospodarować energią i, co?ważne, nie obniża komfortu domowników. Sercem tego rozwiązania jest system zarządzania budynkiem, który pomaga w?optymalnym sterowaniu poborem i?produkcją energii. Dzięki skoordynowanemu i?efektywnemu działaniu wszystkich włączonych w?system urządzeń dom energooszczędny wyposażony w?inteligentną automatykę oszczędza dodatkowe 20?proc. energii.
Nie każdy dom energooszczędny jest budynkiem inteligentnym, ale prawie każdy dom inteligentny to?budynek energooszczędny. Można sobie wyobrazić, że?w?domu niskoenergetycznym wszystkie systemy i?urządzenia działają niezależnie od?siebie i?są?obsługiwane przez ludzi. Jednak system inteligentnej automatyki ułatwia wykorzystywanie wszystkich opcji maszyn, nawet gdy nikogo nie ma?w?domu. Każdy taki budynek ma?zainstalowaną centralę, która umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami ? np.?poprzez smartfona, tablet lub komputer. Mieszkańcy mogą skorzystać z?wielu funkcji sterowania budynkiem w?zakresie oświetlenia, zasilania sprzętu, bezpieczeństwa, ogrzewania i?wentylacji czy optymalizacji zużycia energii.

Zdalne sterowanie

Inteligentne sterowanie oświetleniem automatyzuje wyłączanie i?włączanie światła oraz reguluje jasność sztucznego oświetlenia zależnie od?oświetlenia naturalnego. Odpowiadają za?to?zamontowane na?zewnątrz czujniki zmierzchu, automatycznie zapalające światło po zachodzie słońca, a?wewnątrz czujniki ruchu. Najwyższe opłaty w?eksploatacji domu najczęściej wiążą się z?ogrzewaniem ? grzejniki sterowane centralnie programatorem czasowym, w?połączeniu z?czujnikami, rejestrują, w?jakich pomieszczeniach znajdują się domownicy, pozwalając znacznie obniżyć rachunki.
W?najbardziej rozwiniętych rozwiązaniach można zaprogramować spersonalizowany system odpowiadający naszemu stylowi życia. Wtedy wszystkim domowym czynnościom członków rodziny, od?rana do?wieczora, towarzyszą dopasowane do?nich parametry oświetlenia i ogrzewania. A?gdy są?w?szkole i?pracy, system przełącza się na?tryb najbardziej energooszczędny.

IQ jest eko

Zastosowanie inteligentnych rozwiązań przez właściciela domu przełoży się nie tylko na?zawartość jego kieszeni, ale też w?bliskiej przyszłości na samopoczucie i?stan środowiska wokół siebie. Zielone inteligentne domy wykorzystują odnawialne źródła energii ? kolektory i?panele słoneczne, turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła czy maty i?panele grzewcze. Te źródła energii pozwalają zużywać ok.?70?proc. mniej energii niż w?domach budowanych w?technologii tradycyjnej. W?związku z?tym domy energooszczędne emitują też mniej gazów cieplarnianych do?atmosfery, redukując ludzki ekologiczny ślad w?środowisku naturalnym. Bieżące monitorowanie obecności domowników zapobiega też zbytecznemu marnowaniu energii, ponieważ światła i?ogrzewanie są?wtedy automatycznie wyłączane, tak samo jak nieużywane sprzęty.

Dopłaty z?Funduszu

WFOŚiGW w?Katowicach oferuje dwuletnią bankową linię kredytową ?Dom energooszczędny?. Dopłata przeznaczona jest dla osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących mieszkanie na?dofinansowanie w?formie niskooprocentowanych kredytów kosztów budowy obiektów o?małym zapotrzebowaniu na?energię cieplną. Warunkiem jej uzyskania jest wysoki standard energetyczny projektu,?m.in. rozwiązania automatyzujące pracę układów ogrzewania i?wentylacji. Na?budowę domu energooszczędnego można dostać dofinansowanie w?wysokości 30 tys. złotych, a?o?11?tys. złotych mogą się ubiegać osoby kupujące mieszkanie w?budynku energooszczędnym.

?


Kalendarz ekologiczny

5 czerwca ? Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
Uliczne parady, happeningi, zielone koncerty, konkursy artystyczne w szkołach, sadzenie drzewek i szkolenia dotyczące recyklingu ? tak od 1972 roku wyglądają obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego. Celem święta jest pogłębienie świadomości opinii publicznej w kwestii ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego na Ziemi. ONZ od początku nakłaniała rządy i agencje Narodów Zjednoczonych, by obchodziły ten dzień i podejmowały działania na rzecz ochrony środowiska. Rezultatem tych starań były dwa światowe szczyty ? Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1991 roku i Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 roku.

27 czerwca ? Światowy Dzień Rybołówstwa
Wszystkie stawy rybne w Polsce zajmują około 70 tys. hektarów gruntów, czyli obszar odpowiadający około 140 boiskom do piłki nożnej. Rodzime rybołówstwo dzieli się na: rybołówstwo bałtyckie, dalekomorskie, śródlądowe, przetwórstwo rybne i rynek produktów rybnych. By docenić tę gałąź gospodarki, Światowa Konferencja ds. Rybołówstwa uchwaliła obchodzony od 1985 roku Światowy Dzień Rybołówstwa. Również Unia Europejska czerpie z niego spore korzyści. UE jest trzecim ? po Chinach i Peru ? potentatem w zakresie rybołówstwa i jednym z największych światowych konsumentów ryb. Celem działań Unii, przypominanym podczas Dnia, jest zachowanie zasobów morskich poprzez odpowiedzialne zarządzanie nimi.

?