Kalendarz ekologiczny

1 kwietnia –Międzynarodowy Dzień Ptaków
Otaczają nas w lasach, miejskich parkach, ogrodach, a nawet na ulicach miast. Cieszą nas swoim pięknem i śpiewem.
W Polsce występuje około 350 gatunków ptaków. Część z nich, jak np. kraski, są gatunkami zagrożonymi, dlatego należy zwracać uwagę na czynniki zagrażające ptakom i zachęcać ludzi do zaangażowania się w ich ochronę. O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej z 2 kwietnia 1979 roku. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków oraz ich siedlisk.
W Europie cele i zadania Dyrektywy Ptasiej są realizowane poprzez program tworzenia spójnych obszarów chronionych Natura 2000.
Pierwszego kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, upamiętniający podpisanie w 1902 roku w Paryżu pierwszej międzynarodowej konwencji o ochronie tej grupy zwierząt. Wtedy po raz pierwszy w historii wiele państw postanowiło wspólnie chronić przyrodę i zobowiązało się do wdrażania przepisów konwencji w ustawodawstwie krajowym. Polska dołączyła do stron konwencji 30 lat później.
Dzisiaj ornitolodzy podpowiadają, jak można uczcić to ptasie święto. Najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie się w ochronę ptaków – może być to powieszenie skrzynki lęgowej, zadbanie o obecność owocowych drzew lub krzewów zapewniających ptakom pokarm, wystawienie pojnika czy zadbanie o śródpolną miedzę albo oczko wodne. W miastach bardzo ważna jest troska o ptaki gniazdujące w budynkach, zagrożone podczas prac ociepleniowych.
Musimy pamiętać, że dla skutecznej ochrony ptaków nie wystarczą działania na lęgowiskach, ale konieczna jest współpraca międzynarodowa obejmująca również trasy migracji i zimowiska. Przykładem mogą być bociany – chronione w Polsce, a na Bliskim Wschodzie stanowiące cel polowań. Dobrym pomysłem jest więc zatrzymanie się tego dnia, popatrzenie i posłuchanie ptaków żyjących obok nas.