Kalendarz ekologiczny

1 kwietnia ?Międzynarodowy Dzień Ptaków
Otaczają nas w?lasach, miejskich parkach, ogrodach, a?nawet na?ulicach miast. Cieszą nas swoim pięknem i?śpiewem.
W?Polsce występuje około 350 gatunków ptaków. Część z?nich, jak np.?kraski, są?gatunkami zagrożonymi, dlatego należy zwracać uwagę na?czynniki zagrażające ptakom i?zachęcać ludzi do?zaangażowania się w?ich ochronę. O?ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej z?2 kwietnia 1979 roku. Jest ona odpowiedzią na?alarmujące informacje o?zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków oraz ich siedlisk.
W?Europie cele i?zadania Dyrektywy Ptasiej są?realizowane poprzez program tworzenia spójnych obszarów chronionych Natura 2000.
Pierwszego kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, upamiętniający podpisanie w?1902 roku w?Paryżu pierwszej międzynarodowej konwencji o?ochronie tej grupy zwierząt. Wtedy po?raz pierwszy w?historii wiele państw postanowiło wspólnie chronić przyrodę i?zobowiązało się do?wdrażania przepisów konwencji w?ustawodawstwie krajowym. Polska dołączyła do?stron konwencji 30 lat później.
Dzisiaj ornitolodzy podpowiadają, jak można uczcić to?ptasie święto. Najlepszym rozwiązaniem będzie włączenie się w?ochronę ptaków ? może być to?powieszenie skrzynki lęgowej, zadbanie o?obecność owocowych drzew lub krzewów zapewniających ptakom pokarm, wystawienie pojnika czy zadbanie o?śródpolną miedzę albo oczko wodne. W?miastach bardzo ważna jest troska o?ptaki gniazdujące w?budynkach, zagrożone podczas prac ociepleniowych.
Musimy pamiętać, że?dla skutecznej ochrony ptaków nie wystarczą działania na?lęgowiskach, ale konieczna jest współpraca międzynarodowa obejmująca również trasy migracji i?zimowiska. Przykładem mogą być bociany ? chronione w?Polsce, a?na?Bliskim Wschodzie stanowiące cel polowań. Dobrym pomysłem jest więc zatrzymanie się tego dnia, popatrzenie i?posłuchanie ptaków żyjących obok nas.

?