1-15 kwietnia 2017 roku

Konsultacje

Dzień dobrej rady

Przeszło 150 gospodarzy powiatów i gmin posiadło konkretną wiedzę i otrzymało przydatne rady z zakresu przyszłorocznych priorytetów WFOŚiGW w Katowicach.

To było niebywale rzeczowe spotkanie bez jałowego strzępienia języków. Obok powiatowych i gminnych gości w roli głównej wystąpili w nim eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. I był to ? jak akcentował na wstępie prezes tej instytucji, Andrzej Pilot ? zamierzony, najlepiej sprawdzający się scenariusz. Chodziło w nim przede wszystkim o wyposażenie uczestniczących w konsultacyjnym spotkaniu przedstawicieli powiatów i gmin w konkretną wiedzę i rady na temat priorytetowych w przyszłym roku przedsięwzięć, planowanych do dofinansowania przez Fundusz.
Witając we wtorek, 21 marca, w sali konferencyjnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego tak licznie zgromadzonych samorządowych gości, Andrzej Pilot dziękował najpierw za ów nadspodziewany, pozytywny oddźwięk na zaproszenie. Spotkanie było zresztą jednym z wielu, które się regularnie odbywają. Wcześniej ? przypomniał prezes ? szefowie Funduszu na podobnych konsultacjach rozmawiali już z przedstawicielami organizacji ekologicznych, spółdzielczości mieszkaniowej oraz z grupą przedsiębiorców. Jednak ? w niczym nie umniejszając roli tamtych uczestników ? dla WFOŚiGW lokalne samorządy są partnerem szczególnym.

 

Najbliżej mieszkańców

??Samorządowi gospodarze są naszymi najbardziej doświadczonymi beneficjentami, od wielu lat skutecznie sięgającymi po środki pozostające w rozporządzeniu Funduszu. Z racji tego, że nasza lista priorytetów jest elastyczna, to i my możemy wprowadzać na nią racjonalne sugestie tej grupy partnerów. Ów sojusz jest tym ważniejszy, że właśnie samorządowcy mają najbliższy, bezpośredni kontakt z mieszkańcami ? tłumaczył ich ważną rolę prezes Pilot.
W tym kontekście prezes WFOŚiGW w Katowicach przypomniał, że w samej, najbardziej fundamentalnej obecnie sferze ochrony atmosfery i ograniczania niskiej emisji z zaangażowania i wsparcia WFOŚiGW od 2002 roku już skorzystało i nadal korzysta 79 takich terytorialnych jednostek władzy lokalnej. Jednak przy 166 możliwych partnerach wciąż pozostaje spora nisza ? natychmiast uzmysławiał właściwe proporcje prezes.
Andrzej Pilot uwrażliwiał jeszcze uczestników konsultacyjnego spotkania, że w nieodległym czasie należy się spodziewać antysmogowej uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, a także nowelizacji Prawa wodnego.
??W przypadku tej drugiej szczególnie zachęcam gospodarzy mniejszych gmin do korzystania z naszych środków. Mamy jeszcze pieniądze, które można wykorzystać na realizację zadań mniejszego kalibru, czyli między innymi lokalnych stacji uzdatniania wody bądź przydomowych oczyszczalni ścieków. Niewykluczone, że nowa ustawa okroi dostępne jeszcze możliwości wspierania tych celów ? przestrzegał, a zarazem zachęcał do pośpiechu szef WFOŚiGW.

Priorytety

Wspólny fragment konsultacyjnego spotkania dopełniła już tylko lakoniczna prezentacja Łukasza Frydla, eksperta Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi WFOŚiGW na temat priorytetowych przedsięwzięć Funduszu, kryteriów ich wyboru oraz zasad udzielania dofinansowania. Lakoniczna, ponieważ szczegółowa wiedza z zakresu każdej z tych dziedzin jest stale dostępna na stronach internetowych jednostki. W pierwszej kolejności Frydel zarysował więc główne źródła dochodów Funduszu, kluczowe zasady dofinansowywanych przez niego zadań oraz reguły i skalę umarzania udzielanych kredytów i dotacji. Spośród długiej listy długoterminowych celów środowiskowych województwa śląskiego do 2024 roku, zatem i priorytetowych kierunków dofinansowania, wskazywał m.in. na znaczącą poprawę jakości powietrza, preferowanie racjonalnej gospodarki energetycznej, a więc łączącej efektywność energetyczną z wyrafinowanymi technologiami, zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi, rozumną gospodarkę odpadami z akcentami na zapobieganie ich powstawaniu oraz recykling i ponowne wykorzystywanie już istniejących, wreszcie ? na zrównoważoną gospodarkę zasobami naturalnymi. Łukasz Frydel nieco dłużej zatrzymał się na omawianiu najnowszych, świeżo wprowadzonych zmian w działaniach Funduszu.

Ogonki do ekspertów

Następnie właściwe konsultacje przebiegały przy eksperckich stolikach. Najdłuższe ogonki ustawiły się do specjalistów z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi oraz Zespołu Funduszy Europejskich, lecz nie próżnowali też ich koledzy z Zespołu Doradców Energetycznych i Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej.
Wyraźnie ukontentowany z uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym był między innymi Andrzej Perliński, wiceburmistrz Miasta i Gminy Koniecpol:
??Dla Koniecpola współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie jest żadną pierwszyzną ? korzystamy z niej od wielu lat. Na dzisiejsze spotkanie sprowadziła mnie więc przede wszystkim ciekawość nowości, aby móc tę najświeższą wiedzę spożytkować później w naszych podporządkowanych ochronie środowiska przedsięwzięciach. Nasze gminne priorytety ogniskują się zwłaszcza na rozwoju systemu wodociągów i kanalizacji, ale też na termoizolacji budynków z sięganiem po najnowsze, wyrafinowane technologie ogrzewania. Jak wszędzie w regionie jesteśmy wreszcie zainteresowani wymianą przestarzałych, paskudzących atmosferę pieców na kotły nowej generacji. Stąd ciekawość możliwych do uzyskania z Funduszu środków, bo przecież niepodobna budować jakiegokolwiek pozytywnego programu bez realnej wizji jego sfinansowania ? zauważył Andrzej Perliński.

Jerzy Chromik

 


ZHP nadał Andrzejowi Pilotowi prestiżowy tytuł Niezawodnego Przyjaciela

Laska dla przyjaciela

Miano Niezawodny Przyjaciel to największy splendor w arsenale wyróżnień Związku Harcerstwa Polskiego. Jego symbolem jest laska skautowa. O prestiżu tego tytułu i rekwizytu zaświadcza między innymi fakt, że pierwszym kawalerem wyróżnienia był papież Jan Paweł II, a także dwaj prezydenci Rzeczypospolitej ? Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski. Na przestrzeni ostatnich 20 lat owego zaszczytu dostąpiło zaledwie 21 przyjaciół związku z województwa śląskiego, a więc ludzi, którzy w szczególny sposób wspierają działalność ZHP i przyczyniają się do rozwoju harcerstwa.

 

W piątek, 17 marca ów splendor spłynął na kolejnego śląskiego laureata. Kulminacyjnym momentem VIII Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej w bogucickim Domu Kultury było nadanie tytułu Niezawodnego Przyjaciela związku Andrzejowi Pilotowi, prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Laskę skautową ? z rekomendacji Komendy Śląskiej Chorągwi ? otrzymał z rąk Małgorzaty Sinicy, naczelnika ZHP.
I Andrzej Pilot, i Małgorzata Sinica traktowali ów uroczysty epizod marcowej gali w kategoriach zaszczytu.
Być może napomykanie w tych okolicznościach o materialnym wymiarze owego wsparcia WFOŚiGW dla związku może się komuś wydać niefortunne, niemniej bez niego próżno byłoby myśleć o realizacji wielu projektów komend hufców i śląskiej chorągwi. Tylko w ubiegłym roku, a ściślej: w samym okresie wakacji ? jak wyjawia Ewa Cofała, kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej w WFOŚiGW ? na te przedsięwzięcia związku fundusz wyasygnował około 600 tys. złotych. Z tego źródła dofinansowania skorzystało prawie 3 tys. śląskich dzieci. Dodajmy: w grę nie wchodzi epizodyczna pomoc, lecz ugruntowana od wielu lat współpraca.
??Harcerze od dawien dawna realizują szeroki zakres działań, głównie w dziedzinach ekologii i profilaktyki zdrowotnej. Dzieje się to głównie w trakcie letnich obozów, podczas których ? między innymi poprzez spotkania z leśnikami ? nie tylko wypoczywają, lecz przechodzą też ekologiczną edukację oraz utrwalają swoją środowiskową wrażliwość ? tłumaczy Ewa Cofała.
??Cieszę się, że przy pomocy Funduszu rok w rok tysiące dzieci z naszego regionu w harcerskich mundurach wypoczywa w ekologicznie czystych enklawach naszego kraju, pogłębiając jednocześnie swoją wiedzę ekologiczną ? stwierdza ich Niezawodny Przyjaciel.

Jerzy Chromik