1-15 sierpnia 2016 roku

Wypoczynek dzieci dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach

Harcerz miłuje przyrodę i?stara się ją?poznać

Tak brzmi szósty punkt prawa harcerskiego we?wszystkich polskich organizacjach. Ma?ono ponadstuletnią tradycję ? pierwszy raz zostało sformułowane w?przyrzeczeniu skautowym przez założyciela światowego skautingu Roberta Badena-Powella. Po?angielsku brzmiało ?Skaut jest przyjacielem zwierząt? i?też figurowało na?szóstej pozycji. Dziś harcerze na?letnich obozach mogą oprócz specjalności turystycznych, sportowych czy ratowniczych zdobyć specjalność ekologiczną. Segregują śmieci, sprzątają świat, poznają życie roślin i?zwierząt oraz zwiedzają parki narodowe. Jest zatem naturalną koleją rzeczy, że?Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i?Gospodarki Wodnej w?Katowicach dofinansowuje taki sposób spędzania wakacji.

15 lipca prezes WFOŚiGW w?Katowicach Andrzej Pilot wraz z?dziennikarzami odwiedził Harcerską Bazę Obozową ? Kokotek, w?której odpoczywa ok.?80 dzieci z?różnych miast województwa śląskiego. 50 z?nich otrzymuje dofinansowanie z?Funduszu. Na?własne oczy mógł się przekonać, jak realizowane są?programy edukacji ekologicznej i?profilaktyki zdrowotnej. Jak mówił prezes Pilot: ? Środki Funduszu mogą być przeznaczone?m.in. na?realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i?ekologicznej (w?przypadku wyjazdów dzieci na?obszar województwa śląskiego). Dodał, że?wyjazd musi być zorganizowany do?miejscowości czystej ekologicznie, zgodnie z?opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o?stanie czystości ekologicznej miejscowości. Z?dofinansowania mogą skorzystać dzieci ze?wszystkich klas szkół podstawowych, podstawowych specjalnych i?gimnazjów specjalnych. Pod koniec wizyty prezes podglądał, jak uczestnicy obozu radzą sobie w?konkursach o?tematyce ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania.
W?2016 roku WFOŚiGW w?Katowicach przeznaczył na?dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci zamieszkałych na?obszarach, na?których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, około 5,5 mln złotych (zielone szkoły, profilaktyka specjalistyczna oraz wyjazdy w?okresie wakacji i?ferii zimowych). Kwotą 1,7 mln złotych wsparł profilaktykę wraz z?edukacją ekologiczną realizowaną w?okresie wakacji. Łącznie skorzysta z?tego w?tym roku ok.?9 tys. dzieci. Fundusz wspiera finansowo różne instytucje organizujące wypoczynek dla dzieci. Beneficjentami są?fundacje, parafie i?szkoły,?m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z?Katowic otrzymało 59?200 złotych, z?czego skorzysta 311 dzieci, Fundacja na?Rzecz Zdrowia Dzieci i?Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy (600 tys. złotych dotacji, czyli wakacje dla ok.?2,5 tys. dzieci ze?szkół podstawowych i?gimnazjów), Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w?Częstochowie (10 500 złotych na?wypoczynek 30?dzieci) czy Towarzystwo Pomocy Dzieciom i?Młodzieży z?Cukrzycą z?Gliwic (12 250 złotych oznacza letni wyjazd dla 35 dzieci).
Podopieczni wyjeżdżają głównie nad morze (Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeżyno, Rowy, Darłówek, Ustronie Morskie) i?do?miejscowości na?terenie województwa śląskiego (Istebna, Ustroń, Węgierska Górka, Węglowice). Fundusz pokrywa im koszty?m.in. zabiegów profilaktyczno-leczniczych, zajęć sportowych, wzbogaconego wyżywienia zgodnego z?programem żywieniowym, biletów wstępu do?muzeów, parków narodowych, opłaty za?przewodnika, prelekcji proekologicznych, a?także nagród w?konkursach ekologicznych czy materiałów plastycznych.

 

Harcerskie słowo i?służba

Największym beneficjentem środków Funduszu na?wypoczynek młodzieży szkolnej jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska ? w?2016 roku otrzymał na?wyjazdy wakacyjne 660 tys. złotych. Dzięki temu 3900 dzieci ze?szkół podstawowych i?gimnazjów specjalnych wyjedzie na?obozy organizowane przez Harcerskie Ośrodki Obozowe na?terenie całej Polski, głównie nad morze i?w?góry. Prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot chwalił wakacyjną ofertę ZHP, w?tym zajęcia z?edukacji ekologicznej: ? Cieszę się, że?WFOŚiGW w?Katowicach współpracuje z?takimi partnerami jak ZHP. Jestem przekonany, że?także w?przyszłości uda nam się zrealizować wiele wspólnych ciekawych działań. Fundusz od?1997 roku dotuje wyjazdy wakacyjne harcerzy z?ZHP Chorągwi Śląskiej, przy której powołano kilka lat temu Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
W?zastępach i?drużynach harcerskich województwa śląskiego przez cały rok prowadzone są?konkursy plastyczne, olimpiady wiedzy przyrodniczej, warsztaty na?tematy związane z?ekologią i?ochroną środowiska, harcerski festiwal piosenki ekologicznej, a?także rozgrywane są?turnieje umiejętności promujące i?utrwalające zachowania proekologiczne w?ramach Harcerskiej Akademii Przyrody. Dzieci i?młodzież ze?Śląskiej Chorągwi ZHP uczestniczą też w?proekologicznych przedsięwzięciach, takich jak Sprzątanie Świata, Czyste Tatry, Na?Zielonej Ścieżce czy Program Starszego Ekologa.
Przy okazji wizyty prezesa Funduszu Bożena Miętus, komendant zgrupowania Hufca ZHP Bytom i?faktyczny gospodarz obozu, obrazowo przedstawiła, jaka namacalna pomoc kryje się za?suchymi liczbami: ? W?naszym ośrodku przebywają dzieci, których wypoczynek jest dofinansowany ze?środków WFOŚiGW w?Katowicach. Środki przeznaczamy na?realizację programu edukacji ekologicznej oraz na?wzbogacanie wyżywienia dzieci. Jest to?350?złotych i?400 złotych na?jedno dziecko ze?szkoły podstawowej. Nasz ośrodek to?16 hektarów lasu. Są?tu?domki, namioty i?stołówka. Wszystko zostało zrewitalizowane trzy lata temu. Inwestycja była współfinansowana ze?środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na?lata 2007?2013, w?ramach projektu Turystyka z?ZHP na?sześć. Dzięki tym pracom jednorazowo może tu?odpoczywać w?doskonałych warunkach 300 dzieci. Obecnie w?turnusie uczestniczy 70 dzieci. W?sumie w?tym roku odwiedzi nas ich ok.?700.
Jednym z?harcerzy jest dwunastoletni Konrad Mazur, który wziął sobie do?serca harcerskie ideały samodoskonalenia, pracy nad sobą i?poznawania przyrody kraju. Z?jego wypowiedzi bije entuzjazm i?zaangażowanie: ? Należę do?26. Drużyny Harcerskiej im. A. Małkowskiego ?Leśni? Hufiec Bytom. Na?obozie harcerskim jestem po?raz pierwszy, wcześniej byłem na?biwaku i?był to?bardzo fajnie spędzony czas. Postanowiłem więc wakacje spędzić aktywnie i?nie zawiodłem się, nie ma?tu?czasu na?nudę. Byliśmy na?wycieczkach, uczestniczymy w?wielu atrakcyjnych zajęciach i?zabawach. Wiele z?nich jest o?tematyce przyrodniczej. Uczymy się zwracać uwagę na?przyrodę i?potrzebę jej ochrony ? opowiadał. Wszystko wskazuje na?to, że?tegoroczny obóz jest dla niego pierwszym, ale nie ostatnim.

?