16-31 maja 2016 roku

Nagrody dla pasjonatów ekologii

Zielone Czeki rozdane

– Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, pozornie nawet niewielkiego, działania ludzkiego, zależy od każdego z nas – powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, otwierając uroczystą galę wręczenia nagród Zielone Czeki.

Zielone Czeki to prestiżowa nagroda, którą Fundusz od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi przyznaje osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz ochrony środowiska. Do tej pory nagrodzono już ponad 200 osób.
Tegoroczna uroczystość odbyła się 22 kwietnia w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Laureatów wybrała szesnastoosobowa Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych i działaczy na rzecz ochrony środowiska. Zwycięzcy zostali wyłonieni z 40 zespołów i osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i popularyzacji otaczającej nas przyrody. Przyznano 14 Zielonych Czeków – pięć nagród zespołowych i dwie nagrody indywidualne oraz dyplom honorowy i 10 dyplomów uznania. Wysokość nagrody indywidualnej to maksymalnie 7,5 tys. złotych, natomiast zespołowej może sięgnąć 15 tys. złotych, pod warunkiem że zespół nie liczy więcej niż trzy osoby, a nagroda dla jego członka nie może przekroczyć 5 tys. złotych.

 

Zielone Czeki przyznano w pięciu kategoriach

KW kategorii Innowacje i technologie nie wyłoniono laureata. Dyplomy uznania przyznano Piotrowi Komrausowi za innowacyjny program ograniczania strat wody, który pozwolił na zaoszczędzenie 372 tys. metrów sześciennych wody w ciągu pięciu lat istnienia firmy Aqua-Sprint Wodociągi Siemianowickie, oraz Bogusławowi Berce za zastąpienie węgla i oleju opałowego paliwem gazowym w procesie suszenia zbóż na terenie obiektu w Bojanowie spółki AGROMAX.
Nagrodzeni w kategorii Programy i akcje proekologiczne dotyczące ochrony przyrody zostali dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – za unikalną działalność społeczną w dziedzinie poprawy standardów prawnej ochrony zwierząt w Polsce popartą wiedzą merytoryczną na najwyższym poziomie – oraz zespół w składzie: Maja Głowacka, Bogdan Ogrodnik – za opracowanie i przeprowadzenie autorskich programów Badamy Poznajemy, Chronimy, Program czynnej ochrony przyrody w lasach nadleśnictwa Rybnik oraz program Przyrodnicze Katowice. Członkowie zespołu są założycielami Pracowni Edukacji Żywej.
W bardzo istotnej kategorii Prace naukowo-badawcze dyplom uznania otrzymał Dariusz Tlałka za badania i prace nad paprotnikami na obszarze województwa śląskiego i terenach przyległych. Laureat to odkrywca pięciu nowych gatunków paprotnika, autor i współautor 28 publikacji naukowych, a badania prowadzi społecznie i nie jest związany z żadną jednostką naukową. Dyplom honorowy wręczono dr. Andrzejowi Tycowi za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz Regionalnej Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego. Z kolei Zielony Czek przyznano dr. inż. Krzysztofowi Klejnowskiemu za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony powietrza, badania właściwości fizyko-chemicznych cząstek stałych w atmosferze, publikacje popularyzujące wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim. Doceniono też jego zaangażowanie od 2003 roku w prace Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, a od 2009 roku w prace Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Dyplomami uznania w kategorii Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży zostali uhonorowani członkowie zespołu: Robert Mańczyk, Dariusz Heppner, Bogdan Kubat, od kilku lat prowadzący akcję „Młodzieżowe spotkania z przyrodą”, w której udział wzięło 500 dzieci ze szkół i przedszkoli. Zielony Czek odebrał zaś zespół w składzie Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek. Nagrodzeni są nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem społecznym edukują ekologicznie dzieci i młodzież w dziedzinach: organizacja powiatowych konkursów ekologicznych, opracowanie i organizacja cyklicznych zajęć otwartych dla uczniów z regionu, kreowanie systemu edukacji proekologicznej nauczycieli i uczniów poprzez uczestnictwo w wykładach i akcjach Centrum Edukacji Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej.
W kategorii Publicystyka ekologiczna nie wskazano kandydata.
Wśród popularyzatorów postaw proekologicznych dyplomami uznania doceniono pracę zespołową Alicji Czerwińskiej, Michała Kisia, Marcina Niesyta – za organizację i udział w akcjach ulicznych, informacyjnych warsztatach dotyczących zdrowego żywienia w ramach Stowarzyszenia Otwarte Klatki – a także Łukasza Fuglewicza za animację interdyscyplinarnych działań łączących przyrodę, kulturę i aktywność fizyczną. W tej kategorii Zielone Czeki trafiły do dwóch zespołów. Maria Staniszewska, Halina Stolarczyk, Aleksandra Józewicz otrzymały nagrodę za wskazywanie zielonej alternatywy dla działań podejmowanych przez każdego z nas i rozwiązań systemowych, które temu sprzyjają, oraz za budowanie świadomości, że działania proekologiczne nie są trudne. Piotra Kohuta i Józefa Michałka nagrodzono za promocję i rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w Beskidach oraz za zaangażowanie w program OWCA plus. Nagrodą specjalną uhonorowano tandem Czesław Śleziak i Grzegorz Pasieka za działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów na tematy związane z ochroną środowiska, a także publikacje wydawnictw ekologicznych.
– Dzień Ziemi to święto nas wszystkich. Chcemy więc pokazać tych, którzy swą działalnością i pomysłami wpływają na nasze postawy i zachowania – podsumował to ważne wydarzenie Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Uroczystość zakończył występ trzech tenorów Zespołu Śląsk – Michała Borkowskiego, Piotra Koprowskiego i Piotra Nikiela.


WFOŚiGW w Katowicach

Przywrócić do życia tereny poprzemysłowe

Skuteczne przywrócenie do życia terenów poprzemysłowych, ograniczenie szkód środowiskowych spowodowanych przez przemysł, wypracowanie systemów ograniczających niską emisję oraz poprawienie organizacji gospodarki wodno-ściekowej – to główne założenia umowy zawartej 9 maja 2016 roku w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, która ma połączyć działania GiG i WFOŚiGW w Katowicach.

Intensywne działania przemysłowe powodują powstanie wielu zdegenerowanych terenów. Nie wystarczy tylko polityka ekologiczna, szkody ekologiczne trzeba redukować, a powstałe – usuwać. WFOŚiGW w Katowicach w czasie swojego istnienia przeznaczył ponad 6 mld złotych na procesy rewitalizacyjne w naszym województwie. GiG natomiast prowadzi badania w zakresie nowych technologii i rozwiązań, które mają ograniczyć skutki oddziaływania człowieka na środowisko. – Jestem przekonany, że wspólne wykorzystanie możliwości i doświadczeń GiG oraz Funduszu pomoże w realizacji wielu działań – powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, w czasie podpisania umowy o współpracy pomiędzy dwiema firmami..