16-31 maja 2016 roku

Nagrody dla pasjonatów ekologii

Zielone Czeki rozdane

??Mamy tylko jedną Ziemię, a?jej przyszłość zależy od?każdego, pozornie nawet niewielkiego, działania ludzkiego, zależy od?każdego z?nas ? powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w?Katowicach, otwierając uroczystą galę wręczenia nagród Zielone Czeki.

Zielone Czeki to?prestiżowa nagroda, którą Fundusz od?1994 roku z?okazji Dnia Ziemi przyznaje osobom wyróżniającym się w?działalności na?rzecz ochrony środowiska. Do?tej pory nagrodzono już ponad 200 osób.
Tegoroczna uroczystość odbyła się 22 kwietnia w?auli Wyższej Szkoły Technicznej w?Katowicach. Laureatów wybrała szesnastoosobowa Kapituła składająca się z?ekspertów, pracowników naukowych i?działaczy na?rzecz ochrony środowiska. Zwycięzcy zostali wyłonieni z?40 zespołów i?osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i?popularyzacji otaczającej nas przyrody. Przyznano 14 Zielonych Czeków ? pięć nagród zespołowych i?dwie nagrody indywidualne oraz dyplom honorowy i?10 dyplomów uznania. Wysokość nagrody indywidualnej to?maksymalnie 7,5 tys. złotych, natomiast zespołowej może sięgnąć 15 tys. złotych, pod warunkiem że?zespół nie liczy więcej niż trzy osoby, a?nagroda dla jego członka nie może przekroczyć 5 tys. złotych.

 

Zielone Czeki przyznano w?pięciu kategoriach

KW?kategorii Innowacje i?technologie nie wyłoniono laureata. Dyplomy uznania przyznano Piotrowi Komrausowi za?innowacyjny program ograniczania strat wody, który pozwolił na?zaoszczędzenie 372 tys. metrów sześciennych wody w?ciągu pięciu lat istnienia firmy Aqua-Sprint Wodociągi Siemianowickie, oraz Bogusławowi Berce za?zastąpienie węgla i?oleju opałowego paliwem gazowym w?procesie suszenia zbóż na?terenie obiektu w?Bojanowie spółki AGROMAX.
Nagrodzeni w?kategorii Programy i?akcje proekologiczne dotyczące ochrony przyrody zostali dr hab. prof.?UŚ Tomasz Pietrzykowski ? za?unikalną działalność społeczną w?dziedzinie poprawy standardów prawnej ochrony zwierząt w?Polsce popartą wiedzą merytoryczną na?najwyższym poziomie ? oraz zespół w?składzie: Maja Głowacka, Bogdan Ogrodnik ? za?opracowanie i?przeprowadzenie autorskich programów Badamy Poznajemy, Chronimy, Program czynnej ochrony przyrody w?lasach nadleśnictwa Rybnik oraz program Przyrodnicze Katowice. Członkowie zespołu są?założycielami Pracowni Edukacji Żywej.
W?bardzo istotnej kategorii Prace naukowo-badawcze dyplom uznania otrzymał Dariusz Tlałka za?badania i?prace nad paprotnikami na?obszarze województwa śląskiego i?terenach przyległych. Laureat to?odkrywca pięciu nowych gatunków paprotnika, autor i?współautor 28 publikacji naukowych, a?badania prowadzi społecznie i?nie jest związany z?żadną jednostką naukową. Dyplom honorowy wręczono dr. Andrzejowi Tycowi za?długoletnią pracę naukową na?rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w?kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz Regionalnej Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego. Z?kolei Zielony Czek przyznano dr. inż.?Krzysztofowi Klejnowskiemu za?długoletnią pracę naukową na?rzecz ochrony powietrza, badania właściwości fizyko-chemicznych cząstek stałych w?atmosferze, publikacje popularyzujące wiedzę na?temat zanieczyszczenia powietrza w?województwie śląskim. Doceniono też jego zaangażowanie od?2003 roku w?prace Komisji do?Spraw Ocen Oddziaływania na?Środowisko, a?od?2009 roku w?prace Regionalnej Komisji do?Spraw Ocen Oddziaływania na?Środowisko.
Dyplomami uznania w?kategorii Edukacja ekologiczna dzieci i?młodzieży zostali uhonorowani członkowie zespołu: Robert Mańczyk, Dariusz Heppner, Bogdan Kubat, od?kilku lat prowadzący akcję ?Młodzieżowe spotkania z?przyrodą?, w?której udział wzięło 500 dzieci ze?szkół i?przedszkoli. Zielony Czek odebrał zaś zespół w?składzie Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek. Nagrodzeni są?nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy z?wielkim zapałem i?zaangażowaniem społecznym edukują ekologicznie dzieci i?młodzież w?dziedzinach: organizacja powiatowych konkursów ekologicznych, opracowanie i?organizacja cyklicznych zajęć otwartych dla uczniów z?regionu, kreowanie systemu edukacji proekologicznej nauczycieli i?uczniów poprzez uczestnictwo w?wykładach i?akcjach Centrum Edukacji Prosumenckiej przy Politechnice Śląskiej.
W?kategorii Publicystyka ekologiczna nie wskazano kandydata.
Wśród popularyzatorów postaw proekologicznych dyplomami uznania doceniono pracę zespołową Alicji Czerwińskiej, Michała Kisia, Marcina Niesyta ? za?organizację i?udział w?akcjach ulicznych, informacyjnych warsztatach dotyczących zdrowego żywienia w?ramach Stowarzyszenia Otwarte Klatki ? a?także Łukasza Fuglewicza za?animację interdyscyplinarnych działań łączących przyrodę, kulturę i?aktywność fizyczną. W?tej kategorii Zielone Czeki trafiły do?dwóch zespołów. Maria Staniszewska, Halina Stolarczyk, Aleksandra Józewicz otrzymały nagrodę za?wskazywanie zielonej alternatywy dla działań podejmowanych przez każdego z?nas i?rozwiązań systemowych, które temu sprzyjają, oraz za?budowanie świadomości, że?działania proekologiczne nie są?trudne. Piotra Kohuta i?Józefa Michałka nagrodzono za?promocję i?rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w?Beskidach oraz za?zaangażowanie w?program OWCA plus. Nagrodą specjalną uhonorowano tandem Czesław Śleziak i?Grzegorz Pasieka za?działania popularyzatorskie wśród przedsiębiorców poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów na?tematy związane z?ochroną środowiska, a?także publikacje wydawnictw ekologicznych.
??Dzień Ziemi to?święto nas wszystkich. Chcemy więc pokazać tych, którzy swą działalnością i?pomysłami wpływają na?nasze postawy i?zachowania ? podsumował to?ważne wydarzenie Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w?Katowicach. Uroczystość zakończył występ trzech tenorów Zespołu Śląsk ? Michała Borkowskiego, Piotra Koprowskiego i?Piotra Nikiela.

?


WFOŚiGW w?Katowicach

Przywrócić do?życia tereny poprzemysłowe

Skuteczne przywrócenie do?życia terenów poprzemysłowych, ograniczenie szkód środowiskowych spowodowanych przez przemysł, wypracowanie systemów ograniczających niską emisję oraz poprawienie organizacji gospodarki wodno-ściekowej ? to?główne założenia umowy zawartej 9 maja 2016 roku w?Głównym Instytucie Górnictwa w?Katowicach, która ma?połączyć działania GiG i?WFOŚiGW w?Katowicach.

Intensywne działania przemysłowe powodują powstanie wielu zdegenerowanych terenów. Nie wystarczy tylko polityka ekologiczna, szkody ekologiczne trzeba redukować, a?powstałe ? usuwać. WFOŚiGW w?Katowicach w?czasie swojego istnienia przeznaczył ponad 6 mld złotych na?procesy rewitalizacyjne w?naszym województwie. GiG natomiast prowadzi badania w?zakresie nowych technologii i?rozwiązań, które mają ograniczyć skutki oddziaływania człowieka na?środowisko. ? Jestem przekonany, że?wspólne wykorzystanie możliwości i?doświadczeń GiG oraz Funduszu pomoże w?realizacji wielu działań ? powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW, w?czasie podpisania umowy o?współpracy pomiędzy dwiema firmami..