65 hektarów na 65-lecie

Dobre wieści dla Rudy Śląskiej i jej mieszkańców! SRK podpisała z władzami gminy list intencyjny w sprawie zagospodarowania około 65 hektarów po Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”. Jest wizja i są możliwości.

SRK udostępnić może dla tej wizji teren i nieruchomości Oddziału KWK Pokój I – Pokój II oraz byłej Kompanii Węglowej. Znajdują się tam 23 obiekty do wykorzystania, bądź adaptacji. To między innymi budynek maszyny wyciągowej szybu Lech I z wieża szybową, wieża wyciągowa oraz nadszybie szybu Lech II wraz z halą sprężarek i budynek byłej maszyny wyciągowej szybu Jan Karol. W sumie wspólnie zagospodarujemy około 65 hektarów należących do SRK, czyli obszar porównywalny do prawie 93 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie zbiegło się z 65-leciem miasta w jego obecnym kształcie administracyjnym.
– Uwalniamy kolejne nasze tereny na rzecz lokalnych społeczności. Jak widać wszystko idzie dość szybko i pod wspólnym mianownikiem: przyspieszenia dla rozwoju w duchu sprawiedliwej transformacji regionu. Cieszę się, bo ten ruch dynamizuje wspólne z Rudą Śląską działania. Pokazuje też, że SRK wykorzystuje swój wielki potencjał na inicjowanie korzystnych dla regionu i ludzi procesów – mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.
Jednym z głównych pól współpracy będzie wdrożenie założeń koncepcji masterplanu, opracowanego w 2021 roku oraz jego modyfikacja i uszczegółowienie dla dwóch obszarów. Teren ma strategiczną lokalizację w centrum miasta, pomiędzy dzielnicami Nowy Bytom i Wirek, graniczy bezpośrednio ze zrewitalizowaną hałdą pocynkową oraz amfiteatrem, będącymi częścią Traktu Rudzkiego. Masterplan zakłada przeznaczenie tego miejsca m.in. pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
– Chcemy stworzyć tu miejsce dobre do życia, pracy i wypoczynku, z poszanowaniem naszego dziedzictwa poprzemysłowego. Zagospodarowanie terenu po tak dużym zakładzie przemysłowym, leżącego na dodatek w centrum miasta, to spore wyzwanie. Struktura własnościowa sprawia, że kluczowe jest podejście właściciela nieruchomości. Dlatego tak cenne jest zaangażowanie władz SRK w procesy rewitalizacyjne w Rudzie Śląskiej – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.
Do założeń koncepcji dostosowane muszą zostać dokumenty strategiczne i planistyczne, przede wszystkim Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląsku do 2030 roku, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska czy Miejscowy Plan Rewitalizacji. Ważnym zakresem współdziałania miasta i spółki będą kwestie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację tych zamierzeń.
To kolejny duży ruch Spółki Restrukturyzacji Kopalń w kierunki racjonalnego zagospodarowania terenów pokopalnianych i realizacji założeń Sprawiedliwej Transformacji. W kwietniu SRK przekazała nieodpłatnie Rudzie Śląskiej zabytkowy kompleks dawnego szybu Franciszek, gdzie już powstaje Lokalne Centrum Tradycji. Część zabytkowych obiektów adaptowana jest na mieszkania komunalne i wspomagane.
HISTORIA KWK POKÓJ
Kopalnia Pokój jest uznawana za jeden z najstarszych zakładów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Jej położenie w samym „sercu” miasta sprawia, że tereny są niezwykle atrakcyjne. Historia kopalni sięga 1902 roku. Od 1922 r. działała pod nazwą Friedensgrube. Po wojnie przekształcała się, zmieniały się jej nazwy, struktury i przynależność. W 1968 r. przyłączono do Pokoju kopalnię Wanda-Lech (dawny Brandenburg). W 1995 r. dołączyła likwidowana kopalnia Walenty-Wawel. W 2016 roku po połączeniu z innymi rudzkimi kopalniami (Bielszowice i Halemba) „fedrowała” jako ruch Pokój kopalni Ruda. Z końcem tegoż roku podpisano umowę, na mocy której część kopalni Ruda, Pokój I, została przekazana do likwidacji Spółce Restrukturyzacji Kopalń. W 2022 r. do SRK trafił kolejny segment kopalni – Pokój II. 31 grudnia 2024 roku Oddział SRK – KWK Pokój zostanie formalnie zlikwidowany. Szyb Wanda wejdzie jako pompownia w struktury Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń należącego do SRK, zabezpieczając przed zatopieniem sąsiednie kopalnie.