Automatyczna stacja filtracyjna

W kopalni ?Murcki-Staszic? na poziomie 500 m została uruchomiona Automatyczna Stacja Filtracyjna. Zadaniem stacji jest mechaniczne oczyszczanie wody kopalnianej pozyskanej z głównego odwodnienia kopalni. Stacja spełnia funkcję: filtra, odmulnika, sita zabezpieczającego, zabezpieczenia zainstalowanych urządzeń przed zanieczyszczeniami, urządzenia kontrolno-pomiarowego przepływającego przez stację medium.
Woda kopalniana na poziomie 500 m pozyskiwana jest poprzez rurociąg głównego odwodnienia z pompowni głównego odwodnienia poz. 720 m. Na poz. 500 m zanieczyszczenia ulegają sedymentacji w chodnikach wodnych, następnie za pomocą pomp zanurzeniowych woda poprzez automatyczną stację filtracyjną dostarczana jest do zbiorników wody czystej, które zasilają poziomy 500 m, 690 m i 720 m w wodę niezbędną na potrzeby technologiczne dołowych urządzeń produkcyjnych.
Działanie stacji polega na automatycznym, zwrotnym czyszczeniu szczelinowych elementów filtracyjnych umieszczonych wewnątrz obudowy. Czyszczenie stacji inicjowane jest automatycznie poprzez sterownik oraz układ pomiarowy, który przetwarza informacje o różnicy ciśnień przed i za stacją filtracyjną, ilości przepływającego medium jak i pracy pomp zanurzeniowych, zasilających zbiorniki wody czystej. Sygnałem wywołującym cykl płukania jest określony poziom spadku ciśnienia lub okres czasu pomiędzy cyklami płukania.
Dzięki zastosowaniu stacji filtracji w KWK Murcki-Staszic możliwe jest odzyskiwanie wody kopalnianej, a tym samym wyeliminowanie postojów i awarii spowodowanych dostawaniem się do urządzeń dołowych nieczystości, co ma bezpośredni wpływ na ciągłość produkcji.