Czas na rewitalizację

W Jastrzębiu-Zdroju podpisano dziś porozumienie dotyczące rewitalizacji terenów po byłej kopalni ?Krupiński?. To wypełnienie zobowiązania wobec Gminy Suszec, jakie podjęła Jastrzębska Spółka Węglowa zbywając kopalnię do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Porozumienie wiąże się z inwestycjami na pogórniczych terenach oraz tworzeniem nowych miejsc pracy w gminie.
Porozumienie w sprawie rewitalizacji zostało podpisane przez czterech sygnatariuszy. Są to JSW Innowacje, Spółka Restrukturyzacji Kopalń, Gmina Suszec oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. ? Porozumienie pokazuje, jak ważnym partnerem dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej są samorządy ? zaznacza Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA. ? To również wskazanie, że górnictwo może być społecznie odpowiedzialne. Inwestycja JZR w Suszcu będzie pierwszą inwestycją na tym terenie, która ma szansę na skorzystanie z instrumentów oferowanych przez Ustawę o Wspieraniu Nowych Inwestycji. JZR, jako pierwszy inwestor, mogą stać się magnesem przyciągającym kolejnych przedsiębiorców.
Przed podpisaniem porozumienia odbyły się konsultacje i liczne spotkania dotyczące zakresu prac niezbędnych do przeprowadzenia projektu. W rezultacie ustalono m.in., że niezbędna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nowe podziały geodezyjne oraz opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu. Zgodnie z treścią porozumienia ustalono też, że podczas rewitalizacji kluczowe będzie pozyskanie inwestorów dla terenów objętych rewitalizacją, co przyczyni się do aktywizacji gospodarczej gminy i powstania nowych miejsc pracy ? co jest jednym z zadań realizowanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. ? Wykorzystamy swoje wieloletnie doświadczenia przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu, dokonamy też podziałów geodezyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami podpisanego porozumienia ? podkreślił Janusz Gałkowski, prezes SRK. ? Współpraca przy prowadzeniu działań rewitalizacyjnych pozwoli zainicjować rozwój terenów po KWK ?Krupiński? w Suszcu. Służyć też będzie pozyskaniu inwestorów w obszarze planowanej strefy ekonomicznej.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przeprowadzi m.in. analizy uwarunkowań geodezyjnych, własnościowych i funkcjonalnych nieruchomości sąsiadujących z terenami byłej kopalni ?Krupiński?, a także przygotuje opis terenów, które mają być objęte strefą ekonomiczną i spełnią wymogi inwestycyjne. Eksperci KSSE opracują również propozycję układu komunikacyjnego na tych terenach. ? Tereny byłej kopalni ?Krupiński? mają duży potencjał przemysłowy i mogą być atrakcyjne dla nowoczesnych inwestycji. Jestem przekonany, że dobre przygotowanie tego terenu przez wszystkich partnerów zaowocuje utworzeniem nowych miejsc pracy i powstaniem w tym miejscu wysoko technologicznych i innowacyjnych firm ? ocenił dr Janusz Michałek, prezes KSSE.
? Dzisiejszy dzień jest mocnym podkreśleniem, że dla terenów po byłej kopalni ?Krupiński? szukamy aktywnych, dobrych i skutecznych rozwiązań. To porozumienie pokazuje, że te nowe propozycje są nie tylko realne, ale też pozwolą wszystkim gminom, które utraciły potencjał wydobywczy, odnaleźć nowe kierunki rozwoju ? powiedział podczas spotkania w Jastrzębiu-Zdroju Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
Dziś na terenach po byłej kopalni ?Krupiński? działają Jastrzębskie Zakłady Remontowe ? spółka z Grupy Kapitałowej JSW, która ? w ramach rewitalizacji ? wdraża program JZR Rozwój. Jego celem jest zwiększenie potencjału spółki poprzez utworzenie na terenie byłej kopalni nowoczesnego zaplecza produkcyjno-remontowego. Chodzi głównie o budowę nowych obiektów przemysłowych wraz z nowoczesnym zapleczem technologicznym umożliwiającym wytwarzanie urządzeń górniczych na rzecz JSW SA. ? Bardzo się cieszę, że tak nowoczesna firma rozwija się w Suszcu. To szansa na miejsca pracy, ale też dowód na to, że w Polsce ? i to właśnie u nas ? będzie rozwijała się nowa technologia ? mówił Marian Pawlas, wójt Gminy Suszec.
Zespół Projektowy programu JZR Rozwój opracował koncepcję nowoczesnego kompleksu przemysłowego. Przygotowano plan wyposażenia hal produkcyjnych w zautomatyzowane urządzenia produkcyjne, a także zabudowę OZE (powstanie m.in. instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, centralna wentylacja). Przeprowadzono już postępowanie przetargowe na realizację prac projektowo-budowlanych i wyłoniono Generalnego Wykonawcę ? firmę Budimex S.A. Prace projektowe nowych obiektów budowlanych już się zakończyły, pozwolenie na budowę wkrótce się uprawomocni. Wtedy ruszą pierwsze prace wyburzeniowe związane z likwidacją hal. Równolegle trwają prace komisji przetargowych, związane z zakupem pierwszych maszyn i urządzeń, których nabycie jest konieczne, aby uruchomić produkcję. Prowadzone są również działania mające na celu przeprowadzenie postępowania przetargowego w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego na zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do uruchomienia produkcji. Zgodnie z założeniami, pozwolenie na użytkowanie budynków spółka uzyska prawdopodobnie we wrześniu przyszłego roku.
Jastrzębskie Zakłady Remontowe prowadzą także prace projektowe nad nowymi maszynami i urządzeniami, które wytwarzane będą w Suszcu. Spółka zaprezentowała już pierwsze zunifikowane urządzenia kompleksu odstawy, które przekazano do kopalni zespolonej na Ruch ?Borynia?. Urządzenia stanowią kompleks podścianowy składający się z przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu PPJZR-850, kruszarki urobku KUJZR-4z, urządzenia przekładkowego UPJZR-KP1200 oraz stacji zwrotnej linowej PTJZR-SZL1.