Fundatorzy pozytywnie o Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”

27 czerwca w Czeladzi odbyło się doroczne zgromadzenie fundatorów Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”, w którym uczestniczył prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa.

Zgromadzenie fundatorów jest okazją do wymiany opinii pomiędzy zarządem fundacji a firmami i instytucjami wspierającymi jej działalność.
– Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego” jest narzędziem, dzięki któremu możemy pośrednio oddziaływać na bezpieczeństwo pracy w górnictwie. W tym miejscu należą się podziękowania firmom górniczym i okołogórniczym, wspierającym działalność statutową fundacji. W najbliższym czasie przedstawimy propozycje działań na kolejne lata. Chcemy m.in. wrócić do nagradzania ratowników górniczych, by zwrócić uwagę na ich odwagę i poświęcenie – mówił prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa.
Podczas zgromadzenia przedstawiciele fundatorów przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z działalności zarządu fundacji za 2023 r. oraz udzielili absolutorium członkom zarządu, który tworzą: Krzysztof Cybulski – prezes zarządu, Józef Koczwara – członek zarządu oraz Jacek Romuk – członek zarządu.
Fundatorzy jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności zarządu fundacji za 2023 r. oraz udzielili absolutorium członkom zarząduW 2023 r. zarząd fundacji realizował statutowe cele poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz promowanie skutecznych metod zarządzania bezpieczeństwem pracy.
W uznaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie fundacja przyznała wyróżnienie pn. „Bezpieczny Oddział 2023” dla: Kopalni Bazaltu „Targowica” z Targowicy, wydziału górniczego o/KWK „Piast-Ziemowit” firmy Hydromel S.A. z Siemianowic Śląskich, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z Lubina oraz Marine Service Jaroszewicz s.c. ze Szczecina.
Dyplomami uznania w 2023 r. były ponadto wyróżniane firmy: OPA ROW sp. z o.o. z Rybnika za 30 lat działalności na rynku górniczym, Mine Master – producent wozów kotwiących i wiercących dla górnictwa rud miedzi za 30 lat działalności, Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. z okazji 25-lecia działalności w zakresie odkrywkowej eksploatacji kopaliny oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach z okazji jubileuszu 70-lecia działalności.
Fundacja przy współpracy z prezesem Wyższego Urzędu Górniczego przyznała wyróżnienia osobom o długim stażu pracy w górnictwie, zaangażowanym na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Wyróżnienia otrzymali pracownicy firmy Autorytet Sp. z o.o. z Polkowic: Jerzy Tobys, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Kocór oraz Grzegorz Rybka.
Przyznano również dyplomy uznania za wieloletnią pracę na rzecz bezpieczeństwa w górnictwie, a wśród osób wyróżnionych znaleźli się: Jerzy Nadolny i Andrzej Czajkowski z firmy Mine Master, Wiesław Jaroszewicz i Stanisław Orzechowski z Marine Service oraz prof. Krzysztof Mendrok i dr inż. Tomasz Wydro z AGH w Krakowie.
Podobnie jak w latach poprzednich fundacja postanowiła wyróżnić pracę dyplomową. Tym razem nagrodzono Paulinę Laudacką, studentkę Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, za pracę „Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dla wytypowanych stanowisk pracy branży górniczej”.
Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. Profesora Wacława Cybulskiego” została ustanowiona aktem notarialnym z 24 kwietnia 1997 r. Działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach i powstała z inicjatywy ówczesnego prezesa WUG Mariana Filipka. Prezydentem Zgromadzenia Fundatorów jest prof. dr hab. inż. Józef Dubiński. Celem statutowym fundacji jest osiągnięcie przez polskie górnictwo najwyższych światowych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.