Grupa Famur osiągnęła 1 625 mln zł przychodów po 9 miesiącach 2019

Przychody Grupy osiągnęły w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku 1 625 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (1 715 mln zł) o 5,2 proc. W samym trzecim kwartale 2019 przychody, jednakże znacząco wzrosły, osiągając wartość 631 mln zł, jako efekt charakterystyki harmonogramów zawartych kontraktów. Zróżnicowany mix produktowo-usługowy wpływający na wielkość przychodów w połączeniu z doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbałością o efektywność kosztową pozwolił na poprawę rentowności raportowanych wyników.
W pierwszym półroczu 2019 sprzedaż na rynku krajowym wygenerowała 66% a eksportowa 34% przychodów Grupy FAMUR. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej uległy poprawie i wyniosły po 9M 2019 roku 301 mln zł wobec 197 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik zadłużenia (dług netto względem EBITDA za ostatnie 12 miesięcy) po zakończeniu trzeciego kwartału kształtował się na poziomie 0,5. Zysk netto związany z core business po trzech kwartałach 2019 wyniósł 195 mln zł.
– Profil działalności Grupy FAMUR cechuje zróżnicowana dynamika sprzedaży w poszczególnych kwartałach wprost zależna od cyklu produkcyjnego poszczególnych kontraktów. Stąd, pomimo nieznacznego spadku przychodów w pierwszym i drugim kwartale 2019 roku, wolumen zawartych od początku roku umów, których realizacja przypada na drugie półrocze 2019, wskazuje, iż powinno ono charakteryzować się stabilną dynamiką przychodów. Równolegle FAMUR konsekwentnie wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe intensyfikując aktywność w obszarze sprzedażowym, doskonaląc model operacyjny i efektywność kosztową, co przekłada się na poprawę rentowności oraz poziom zysku – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA.
Największy wpływ na wyniki osiągane przez Famur miał segment Underground. Odpowiadał on za 72,4% ogółu przychodów wygenerowanych przez dziewięć miesięcy 2019 roku, czyli 1 177 mln zł i utrzymał się na podobnym poziomie względem analogicznego okresu roku ubiegłego (1 173mln zł). Poprawie uległa marżowość i wyniosła 34,0% po 9M 2019 roku (vs. 26,8% w 9M 2018 roku). Wyższa rentowność jest efektem poprawy efektywności operacyjnej Grupy FAMUR, sprzedaży aftermarketowej oraz korzystniejszego mixu realizowanych kontraktów i sprzyjającego otoczenia rynkowego. Zakończone dziewięć miesięcy 2019 było okresem, w którym rozliczono częściowe przychody z kontraktów m.in. na rynku rosyjskim, kazachskim, chińskim i kanadyjskim.
Segment Surface, drugi najistotniejszy w Grupie osiągnął 210 mln zł sprzedaży po 9M 2019 roku, co stanowi 12,9% ogółu przychodów. Przychody tego segmentu ukształtowały się na poziomie niższym o 54 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, częściowo w wyniku aktualizacji w III kwartale 2019 roku budżetów na realizowanych kontraktach.
?Realizując cele naszej strategii w zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej Grupy oraz poprawy jej efektywności, zdecydowaliśmy o wdrożeniu jednolitego, konserwatywnego i ostrożnościowego podejścia do rozpoznawania ryzyk oraz zintensyfikowaniu działań poprawiających efektywność procesów operacyjnych w obszarze Surface, na bazie zdobytych doświadczeń w segmencie Underground. Zarządy spółek segmentu Surface na bieżąco monitorują rozpoznane ryzyka i przykładają wszelkiej staranności w celu ich mitygacji lub istotnego ograniczenia. Jednocześnie w Grupie FAMUR FAMAK wprowadzane są działania z zakresu poprawy efektywności kosztowej i produktywności obejmujące wdrażanie kultury lean management, dostosowanie struktury organizacyjnej oraz zatrudnienia Grupy FAMUR FAMAK do realizacji strategii rozwoju, jak również intensyfikacji pozyskiwania nowych rynków zbytu.? ? wyjaśnia Mirosław Bendzera.
Z kolei segment Elektryka osiągnął przychody na poziomie 111 mln zł, co jest efektem realizacji większej ilości zamówień w branży sprzedaży systemów informatycznych i automatyki, aparatury przeciwwybuchowej i urządzeń metanometrycznych, realizując 26% marży na sprzedaży. Ostatni segment, Usług Górniczych zanotował przychody w wysokości 128 mln zł.
– Eksport Grupy przekroczył w okresie 9 miesięcy 2019 roku poziom 34% przychodów ogółem, co wpisuje się w cele nowej strategii rozwoju, w ramach której sprzedaż zagraniczna powinna stanowić 50% przychodów do 2023 roku. Utrzymujemy w ryzach wskaźniki zadłużenia, zachowujemy wysoką płynność finansową, dbamy o efektywność operacyjną i kosztową dzięki wprowadzeniu programu ciągłego doskonalenia operacyjnego. Intensyfikujemy działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych, konsekwentnie dywersyfikujemy zarówno rynki zbytu jak i portfolio produktowe, a także staramy się budować naszą obecność w segmencie Hard Rock Miningu, by zapewnić Grupie bezpieczeństwo i stabilność przychodów w okresach spadku koniunktury. – dodaje Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA.
Wśród rynków zagranicznych, największą sprzedaż FAMUR osiągnął w Rosji i krajach WNP, które zapewniły 21,6% ogółu przychodów oraz krajach UE, których udział w strukturze sprzedaży wyniósł 8,2%.