Grupa FAMUR po 3 kwartałach 2020 roku zanotowała 821 mln zł przychodów

Przychody Grupy FAMUR za 9 miesięcy 2020 roku wyniosły 821 mln zł i zanotowały spadek o 49% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 344 mln zł, a zysk netto 155 mln zł. W samym trzecim kwartale 2020 nastąpił spadek przychodów o 60% do poziomu 254 mln zł rok do roku.

W kolejnych kwartałach można spodziewać się istotnej presji na poziom rentowności wskutek trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim górnictwie węgla energetycznego, kryzysu COVID-19 oraz globalnego spowolnienia inwestycji i produkcji w sektorze górnictwa węgla.
– Po wyjątkowo pełnym wyzwań drugim kwartale, trzeci kwartał 2020 roku przyniósł względną stabilizację funkcjonowania sektora, jednak na zauważalnie niższych poziomach przychodowych w porównaniu do roku poprzedniego. Obecnie obserwujemy nieznaczne odbicie cen węgla na rynkach światowych, aktualnie kontrahenci realizują swoje zobowiązania wobec Grupy FAMUR, a wcześniej zawarte umowy wykonywane są bez większych problemów. Pod koniec września 2020 podpisano porozumienie pomiędzy przedstawicielami Rządu, a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dotyczące zasad
i tempa transformacji sektora węgla kamiennego, zakładające sukcesywne wyłączanie z eksploatacji kopalń Polskiej Grupy Górniczej oraz Weglokoks Kraj, aż do ich całkowitego wygaszenia w 2049 roku. Z perspektywy Grupy Famur oznacza to stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania na produkty i usługi na rynku krajowym analogicznie do harmonogramu zamykania poszczególnych kopalń węgla energetycznego. Dynamiczne zmiany otoczenia zewnętrznego powodują, że zmuszeni jesteśmy na bieżąco dopasowywać strukturę organizacyjną Grupy, co od początku bieżącego roku przełożyło m.in. na wygaszenie dwóch lokalizacji produkcyjnych i zwolnienia grupowe w centrali, skutkujące redukcją zatrudnienia o około 450 etatów. Trzeci kwartał 2020 roku przyniósł także początek drugiej fali pandemii COVID-19, która przekłada się na funkcjonowanie gospodarki zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Jej dotychczasowy wpływ na sektor górniczy przejawia się w dalszym ograniczaniu produkcji węgla oraz wstrzymywaniu nowych inwestycji ? mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR.
Spadek przychodów w 3 kwartale 2020r vs. 3 kwartał 2019. wyniósł 60%, a po wyłączeniu zmian w zakresie konsolidacji, ok. 55% do poziomu 254 mln zł. Największa redukcja została zanotowana w kategorii dostaw maszyn i urządzeń, tj. 72% rok do roku oraz 29% spadku przychodów powtarzalnych. Mimo tak znaczącego obniżenia przychodów Grupa osiągnęła 123 mln zł EBITDA, dzięki szybko wdrożonemu planowi optymalizacji kosztów i wygenerowaniu prawie 16 mln zł oszczędności. Na osiągniętą rentowność miała także wpływ korzystna decyzja podatkowa w sprawie umorzenia postępowania w zakresie podatku CIT. Wypracowana EBITDA wraz z efektywnym zarządzaniem kapitałem obrotowym, a w szczególności monitoringiem spływu należności, przełożyła się na 104 mln zł przepływów operacyjnych w 3 kwartale 2020r.
– Mimo trudnych warunków otoczenia gospodarczego, aktywność komercyjna Grupy FAMUR w trzecim kwartale 2020r. przełożyła się na ponad 120 mln zł łącznej wartości pozyskanych zamówień, co sprawiło, że łączny backlog (rozumiany jako dostawy maszyn i urządzeń oraz dzierżawy zgodnie z terminami obowiązywania umów) na koniec września 2020 r. wyniósł ok. 712 mln zł. Na rynku krajowym w 3 kwartale 2020 r. otrzymywaliśmy zamówienia głównie na świadczenie usług serwisowych, dostaw części i podzespołów do maszyn, dostaw hydrauliki i sterowania, a także najmu oraz dzierżawy. Na rynkach zagranicznych, zaobserwowaliśmy lekkie odbicie w Rosji, gdzie otrzymaliśmy zamówienia na kombajny ścianowe, przenośniki zgrzebłowe oraz 37 sekcji obudowy zmechanizowanej wraz ze sterowaniem ? dodaje Mirosław Bendzera.
W kolejnych kwartałach można oczekiwać rosnącej presji na rentowność, w konsekwencji utrzymującej się nadal trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim górnictwie węgla energetycznego, kryzysu COVID-19 oraz globalnego spowolnienia inwestycji i produkcji w sektorze górnictwa. W nadchodzących tygodniach Grupa będzie bacznie obserwować dalszy rozwój sytuacji wywołany tzw. drugą falą pandemii; odpowiednio dostosowując swoje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, stabilnego dostarczania usług i produktów kontrahentom oraz minimalizacji ryzyka zaburzenia działalności operacyjnej.