Grupa TAURON: 2,2 mld zł EBITDA i 10,4 mld zł przychodów w pierwszym półroczu 2019

Grupa TAURON: 2,2 mld zł EBITDA i 10,4 mld zł przychodów w pierwszym półroczu 2019
? Wzrost przychodów ze sprzedaży o 18 proc. r/r (do 10,4 mld zł)
? Utrzymanie EBITDA na poziomie ponad 2,2 mld zł
? Stabilne wolumeny dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej
? Nabycie pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW
? Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 5 proc. (do 1,64 mld zł). Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (863 mln zł) i Wytwarzanie (501 mln zł)
? Budowa bloku 910 MW w Jaworznie zaawansowana w 95 proc.
? Bezpieczny poziom wskaźnika dług netto [1]/EBITDA: 2,60x
(wszystkie dane skonsolidowane za I półrocze 2019 r.)
? Działania Grupy TAURON w pierwszym półroczu 2019 skupiały się na aktualizacji kierunków strategicznych. Przewidują one transformację naszego miksu energetycznego w kierunku zielonej energii. Jestem przekonany, że wyznaczone kierunki strategiczne skutecznie przyczynią się do wzrostu wartości Grupy TAURON. ? mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. ? Na początku września sfinalizowaliśmy transakcję zakupu pięciu farm wiatrowych położonych w północnej Polsce. Dzięki temu podwoiliśmy moce wiatrowe i znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych pod względem mocy wytwórczej zainstalowanej w źródłach wiatrowych. To pierwszy krok milowy w realizacji naszych celów strategicznych wpisujący się w założenia tzw. Zielonego Zwrotu TAURONA ? dodaje Grzegorczyk.
? Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy TAURON jest stabilna, czego potwierdzeniem jest utrzymanie ratingu nadanego przez agencję ratingową Fitch na poziomie ?BBB? z perspektywą stabilną. Odnosząc się do ostatniej akwizycji farm wiatrowych warto podkreślić, że dzięki tej transakcji istotnie zwiększymy produkcję zielonej energii elektrycznej, a nowe aktywa przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie ? mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.
Produkcja energii elektrycznej Grupy TAURON wyniosła 7,2 TWh, tj. o 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (7,6 TWh). Było to przede wszystkim konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej. W wyniku korzystnych warunków wietrznych, hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych, która wyniosła 0,69 TWh, tj. o 35 proc. więcej niż w ubiegłym roku (0,51 TWh).
W pierwszym półroczu 2019 r. produkcja ciepła wyniosła 6,4 PJ i była niższa o 5 proc. r/r, a sprzedaż ciepła w tym okresie zmniejszyła się o 1 proc. do poziomu 8,8 PJ, co było efektem wyższych temperatur zewnętrznych.
Grupa TAURON w analizowanym okresie dostarczyła klientom 26,1 TWh energii elektrycznej, co oznacza utrzymanie poziomu z pierwszego półrocza 2018 r., kiedy dostarczono łącznie 26,0 TWh energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła do 5,63 mln.
W pierwszym półroczu 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki segmentu Sprzedaż i Wytwarzanie wyniosła 17,0 TWh i była o 1 proc. r/r niższa.
Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,3 mln ton, co oznacza spadek o 11 proc. r/r. Niższa produkcja była wynikiem licznych przezbrojeń ścian i trudnych warunków górniczo-geologicznych.
W pierwszym półroczu 2019 r. 53 proc. zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych.
W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa TAURON wypracowała wyższe o 18 proc. niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży. Było to konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym.
Grupa TAURON wypracowała EBITDA na poziomie 2,2 mld zł. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON mają: Segment Dystrybucja (61 proc. udziału) z EBITDA w wysokości 1 337 mln zł oraz Segment Wytwarzanie (24 proc. udziału) z EBITDA na poziomie 539 mln zł.
Zysk netto Grupy TAURON przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 666 mln zł
i był wyższy o 17 proc. w stosunku do 567 mln zł uzyskanych w tym samym okresie ubiegłego roku. Marża zysku netto wyniosła 6,4 proc. i pozostała bez zmian względem I półrocza 2018 r.
Inwestycje
Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 1,64 mld zł i były wyższe o 5 proc. od nakładów poniesionych w tym samym okresie ubiegłego roku (1,56 mld zł). Wzrost spowodowany był przede wszystkim wyższymi inwestycjami w segmentach: Dystrybucja (wzrost o 90 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 66 mln zł). Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 863 mln zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (502 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (300 mln zł). W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (254 mln zł). Stan zaawansowania prac na budowie bloku 910 MW w Jaworznie przekroczył 95 proc.
Zadłużenie i finansowanie
Grupa TAURON posiada stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej i ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 4,23 mld zł. W kwietniu 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi TAURON w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie ?BBB” z perspektywą stabilną.
W stosunku do końca 2018 r., w pierwszym półroczu 2019 r. nastąpił wzrost zobowiązań finansowych netto o 3 proc. oraz wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 2,60x.
[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł.