Grupa Tauron w III kwartale 2020 roku

Grupa TAURON: 14,9 mld zł przychodów i 3,4 mld zł EBITDA w trzech kwartałach 2020 r.
? Przychody ze sprzedaży: wzrost o 6 proc. do 14,9 mld zł
? EBITDA: wzrost o 8 proc. do 3,4 mld zł, marża EBITDA: 22,4 proc.
? 43 proc. wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
? Negatywny wpływ COVID-19 na EBITDA: 171 mln zł
? Nakłady inwestycyjne: 2,7 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja
(1,3 mld zł) i Wytwarzanie (955 mln zł)
? Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA na poziomie 2,53x
(wszystkie dane skonsolidowane za trzy kwartały 2020 r., zmiany zaprezentowane zostały w ujęciu rocznym)

? Wyniki finansowe i operacyjne wypracowane przez Grupę TAURON w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. oceniam pozytywnie. W tym okresie odnotowaliśmy 8-proc. wzrost EBITDA oraz solidny przyrost produkcji energii z OZE. Rozwój segmentu OZE jest dla nas szczególnie ważny, dlatego też podejmujemy szereg inicjatyw, aby Zielony Zwrot TAURONA przebiegał zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii Grupy. Realizujemy Program TAURON PV, który zakłada budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Do końca roku oddamy do użytku pierwszą farmę budowaną w ramach tego programu ? mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia. ? Obok koncentrowania się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym roku skończyliśmy budowę ostatnich projektów w energetyce konwencjonalnej ? bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i bloku węglowego w Jaworznie. Są to nowoczesne jednostki wytwórcze, które stanowią istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski ? dodaje Wojciech Ignacok.
? Pomimo wymagającej sytuacji w otoczeniu rynkowym sytuacja finansowa Grupy TAURON jest stabilna. Chciałbym podkreślić, że od początku roku pozyskaliśmy finansowanie w wysokości 2 mld zł, które przeznaczymy przede wszystkim na transformację energetyczną Grupy. W ostatnich tygodniach wyemitowaliśmy na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld złotych zł. Na uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza w Polsce emisja obligacji zrównoważonego rozwoju ? mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.
W okresie trzech kwartałów 2020 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 36,9 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. segment Dystrybucja dostarczył łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej do 5,6 mln odbiorców.
Zgodnie z założeniami Aktualizacji kierunków strategicznych, Grupa TAURON konsekwentnie zwiększa produkcję energii z OZE. W analizowanym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy TAURON (razem Segment Wytwarzanie, OZE oraz z działalności zaniechanej) wyniosła 8,7 TWh (spadek o 16 proc.), z czego 7,3 TWh pochodziło ze źródeł węglowych (spadek o ponad 20 proc.), a 1,4 TWh z OZE (wzrost o 43 proc.). Wzrost wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wynikał z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r.
Produkcja ciepła wyniosła 7,5 PJ, tj. o 5 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.
W okresie trzech kwartałów 2020 r. 64 proc. zapotrzebowania segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część została pokryta ze źródeł zewnętrznych.