Międzynarodowa debata o restrukturyzacji terenów pogórniczych

Współczesne metody zagospodarowania terenów pogórniczych oraz zmiany w kierunkach kształcenia kadry inżynieryjno-technicznej. 11 i 12 maja w Ostawie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca unijny projekt USAMIN – ?USe of Abandoned MINes?, skupiający się na sposobach wykorzystania nieczynnych kopalń.

W konferencji udział wzięli między innymi przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń, jako czołowego polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się restrukturyzacją i rewitalizacją terenów pokopalnianych.
Wydarzenie miało na celu przede wszystkim zapoznanie europejskich przedsiębiorstw w praktyce zajmujących się restrukturyzacją i rewitalizacją majątku pogórniczego z propozycją nowego kierunku nauczania studentów, opracowanego przez współpracujące w ramach projektu uczelnie wyższe, a także przekazanie oczekiwań przedsiębiorstw wobec kompetencji młodej kadry inżynieryjno-technicznej, kierowanej do zagadnień zagospodarowania majątku kopalń postawionych w stan likwidacji.
Wśród przedsiębiorców zajmujących się restrukturyzacją terenów pogórniczych poza Spółką Restrukturyzacji Kopalń znalazły się również te z Niemiec, Czech, Hiszpanii, jak również Stanów Zjednoczonych, Tanzanii i Turcji.
W ramach wygłaszanych prezentacji w imieniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń wystąpili: Andrzej Chmiela – ?Transformacja energetyczna Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Transformation of Spółka Restrukturyzacji Kopalń SRK S.A.?
Andrzej Morawski – Projekt pilotażowego rozwiązania samowystarczalności energetycznej pompowni. The pilot project of energy self-sufficiency of the pumping station?.
Joanna Deręgowska – ?Struktura organizacyjna SRK S.A. Organizational structure of SRK S.A.?
Ponadto prof. Małgorzata Wysocka z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zaprezentowała realizowane zadania i pierwsze wyniki projektu POMHAZ, realizowanego wspólnie przez GIG i SRK wraz z parterami z Francji, Niemiec i Grecji (więcej na ten temat pisaliśmy tu). Z kolei przedstawiciele europejskiego i amerykańskiego przemysłu zaprezentowali własne doświadczenia w rewitalizacji terenów i obiektów likwidowanych kopalń węgla kamiennego.
Zagraniczni partnerzy wielokrotnie podkreślali, że Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest ważnym i cenionym w Europie przedsiębiorstwem zagospodarowującym majątek pozostały po restrukturyzacji nieefektywnych zakładów górniczych.
W ramach drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się do Polski, gdzie odwiedzili Kopalnię Guido, należącą do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, jako przykład zagospodarowania majątku pogórniczego w celach turystycznych.
Liderem projektu USAMIN, współfinansowanego przez Erasmus+ Programme, był Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (VSB – Technical University of Ostrava). Partnerami w konsorcjum realizującym projekt znalazły się uczelnie z Hiszpanii (UNIVERSIDAD DE OVIEDO), Niemiec (TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG, DMT – Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH – Technische Hochschule Georg Agricola) i Polski (POLITECHNIKA ŚLĄSKA).