Nowa strategia JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała nową Strategię z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 roku. Spółka chce umocnić swoją pozycję lidera na rynku sprzedaży węgla koksowego i koksu w Europie. Chce zwiększyć wydobycie, wydajność, a przy tym wszystkim mocno stawia na ochronę środowiska. Grupa chce utrzymać status wiodącego dostawcy strategicznego surowca, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

? Znowelizowana strategia jest inna niż prezentowane dotąd strategie. Na czym polega jej wyjątkowość? Otóż po raz pierwszy część biznesowa jest połączona z częścią środowiskową. Powstał spójny dokument, wprost świadczący o tym, że Europejski Zielony Ład rozpoczyna się w JSW ? powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW SA.
Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu ok. 13,8 mln ton w 2021 roku do poziomu ok. 16,1 mln ton w roku 2030. JSW dąży także do zwiększenia uzysku węgla koksowego w strukturze wydobycia do poziomu powyżej 90 proc, co przyczyni się do wzrostu rentowności wydobycia. GK JSW zakłada również zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton średniorocznie.
? Największy nacisk podczas planowania eksploatacji położyliśmy na ocenę ryzyk, które nieodłącznie towarzyszą działalności wydobywczej prowadzonej przez zakłady górnicze. Czujemy respekt przed naturą, która w przeszłości nie raz pokrzyżowała górnicze plany. W Strategii wyznaczyliśmy cele, które są do osiągnięcia, a nie cele, które możemy osiągnąć, jak nam dopisze szczęście. Strategia JSW na lata 2022-2030 to dokument, który wyznacza nam kierunki i zadania. Jeśli będziemy realizować jej założenia, to jestem spokojny o przyszłość JSW ? podkreślił prezes Cudny.
W celu zwiększenia poziomu produkcji węgla do ok.16,1 mln ton rocznie niezbędne jest również uzyskanie dostępu do pokładów zalegających coraz głębiej. W tym celu zaplanowano pogłębianie istniejących szybów oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. Aby zrealizować założenia wydobywcze, niezbędne jest m.in. wykonanie odpowiedniej ilości robót chodnikowych i korytarzowych. W kopalniach Spółki do roku 2030 – łącznie wykonywanych będzie średniorocznie około 77 tys. mb wyrobisk.

Większa efektywność i inwestycje
JSW chce również zwiększyć efektywność produkcji. Aktualnie wydajność na jednego górnika w spółce (JSW +SiG) wynosiła ok. 620 ton węgla. W 2030 r. ma ona zwiększyć się do ok. 790 ton. Jednocześnie Strategia zakłada optymalizację przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów do ok. 29 tys. etatów w 2030 roku.
Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 22,4 mld PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym stanowić będzie ok. 80 proc. łącznych nakładów GK JSW.

Bufor finansowy i fundusz stabilizacyjny
Spółka zaplanowała zapewnienie stabilnego finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc. udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi. Podstawowym finansowym założeniem strategii jest uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co najmniej 25 proc. Ponadto Spółka chce zwiększyć bufor gotówkowy dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, wobec budżetu i wobec kontrahentów. Bufor będzie wykorzystywany w okresach potencjalnego drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży. Bezpiecznikiem, który w czasach dekoniunktury na rynku węgla ma zabezpieczyć Spółkę przed utratą płynności finansowej jest fundusz stabilizacyjny FIZ. W Strategii pokreślono również dążenie do pozyskania dedykowanych środków na sfinansowanie zielonej transformacji JSW oraz długo i krótkoterminowych instrumentów do finansowania działalności rozwojowej i bieżącej.

Strategia Środowiskowa
Niezwykle istotnym elementem Strategii Grupy JSW jest ochrona środowiska. W dokumencie przyjęto redukcję śladu węglowego o 30 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Założone cele mają zostać osiągnięte, głownie poprzez zmniejszenie emisji metanu, którego udział w śladzie węglowym JSW wynosi 74 proc. GK JSW prowadzi od 2018 roku program ?Gospodarcze Wykorzystanie Metanu?, mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii. Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu jest ?Redukcja Emisji Metanu?, mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50 proc. i jego zagospodarowania do 95 proc. Zwiększona ilość ujętego metanu trafi do nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych opalanych gazem kopalnianym (metanem) i zwiększy produkcje prądu do 60 MWe od 2025 r. Również w JSW KOKS prowadzona jest inwestycja, która w znaczący sposób ograniczy emisję gazu koksowniczego. W Koksowni Radlin trwa budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy 28 MWe. W Strategii zapisano również budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp do roku 2028. Dodatkowo jako priorytety ochrony środowiska w GK JSW kontynuowane będą działania z zakresu ochrony zasobów wodnych, gospodarowania odpadami i ochrony bioróżnorodności, przy uwzględnieniu potrzeb interesariuszy oraz lokalnej społeczności.