Nowy rok szkolny dla ponad 300 uczniów klas patronackich

W 20 zawodowych klasach patronackich TAURON Wydobycie rozpoczyna się rok szkolny, który będzie przebiegał przy zastosowaniu szeregu obostrzeń sanitarnych. Ponad 300 uczniów kontynuuje naukę profilowaną pod zawody związane z górnictwem.

Realizowany w klasach patronackich program edukacyjny pozwoli przyszłym inżynierom poznać praktyczne aspekty związane z wydobyciem węgla kamiennego, budowę i sposób udostępnienia złoża oraz aspekty ekologiczne procesu produkcji.
Uczniowie będą również uczestniczyli w procesach związanych z gospodarką odpadami, wpływem na środowisko, logistyką, transportem i spedycją.
? Szkolnictwo zawodowe jest istotnym elementem efektywnego systemu edukacji, dzięki któremu możemy pozyskiwać gruntownie przygotowane kadry dla naszych zakładów górniczych. Dzięki wspieraniu klas patronackich mamy realny wpływ na proces praktycznego kształcenia młodzieży i rozwój kompetencji niezbędnych do zawodów związanych z górnictwem ? podkreśla Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.
W klasach patronackich TAURON Wydobycia młodzież kształci się między innymi w specjalnościach tj. technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik.
Uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, odbywając część zajęć na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, gdzie stworzone zostały specjalne stanowiska szkoleniowe.
– W trakcie roku szkolnego systematyczna korelacja zajęć praktycznych z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi i bieżąca wymiana spostrzeżeń z przebiegu zajęć praktycznych przyczyniają się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych przyszłych absolwentów szkół zawodowych – mówi Simona Smugowska, – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. – Możliwość podjęcia pracy w zakładach górniczych przez absolwentów spełniających warunki określone w umowie patronackiej
jest istotnym czynnikiem motywującym do osiągania jak najwyższych wyników ? podkreśla.
TAURON Wydobycie obejmuje umowami patronackimi klasy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, w Zespole Szkół w Libiążu oraz w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.
Aktywne wakacje
Kończące się wakacje były również czasem praktyk zawodowych w zakładach górniczych Spółki dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Ekologiczne aspekty procesu produkcji, logistyka, transport i spedycja, a także metody i systemy eksploatacji oraz elementy cyklu technologicznego ? to tylko niektóre przewodnie obszary tematyczne tegorocznych wakacyjnych praktyk studenckich.