Ogromne pieniądze na termomodernizacje budynków wielorodzinnych

39 wnioskodawców – gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa śląskiego, uzyska dofinansowanie na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy na ten cel ponad 76,5 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1. Fundusz rozpoczyna serię podpisywania umów na dofinansowanie. Pierwsze umowy podpisano dziś (15.02.2022 r.) z miastem Katowice.
– To są ogromne środki, bez których wiele gmin, ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten cel, bo zainteresowanie tymi unijnymi środkami wciąż jest bardzo duże. Szczególnie gdy do grupy beneficjentów, którzy mogą ubiegać o dofinansowanie dołączyły gminy ? mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W ramach 6 edycji konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1. ?Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim? Fundusz ocenił pozytywnie 39 wnioskodawców. Wśród nich jest 30 gmin, 4 spółdzielnie mieszkaniowe, 4 wspólnoty mieszkaniowe i jedna spółka mieszkaniowa.
Całkowite koszty pozytywnie ocenionych projektów to ponad 124 mln zł, zaś łączne dofinansowanie wyniesie 76,5 mln zł. Największy projekt złożyła Gmina Rybnik – kwota dofinansowania to 13,6 mln zł. Najmniejszym jest projekt z Gminy Boronów – kwota dofinansowania to nieco ponad 156 tys. zł.
Ponad 9,5 mln zł otrzymają Katowice na cztery inwestycje, obejmujące kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej, ul. Sokolskiej, ul. Gliwickiej oraz ul. Wiosny Ludów. Łączna całkowita wartość projektów, to ponad 20 mln zł.
– Jesteśmy liderem w województwie śląskim jeśli chodzi o zakres realizowanych projektów mających na celu poprawę jakości powietrza. Dofinansowujemy wymianę systemów grzewczych na ekologiczne, wprowadziliśmy zwiększone dopłaty do zakupu opału dla najmniej zamożnych osób, a także realizujemy wiele projektów termomodernizacji. Właśnie na termomodernizacje po raz kolejny udało nam się pozyskać dofinansowanie, dzięki temu zaoszczędzone środki możemy przeznaczać na kolejne działania ? mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Miasto Katowice jest jednym z największych beneficjentów. We wcześniejszych konkursach w ramach POIiŚ, otrzymało ponad 7,7 mln zł na realizację 5 projektów. Co daje łączną kwotę ponad 17 mln zł dofinansowania.
Umowy z miastem Katowice, rozpoczynają całą serię umów z podmiotami, które uzyskają dofinansowanie w ramach 6 konkursu POIiŚ. Do tej pory w ramach całego Działania 1.7. ?Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego?, wdrażanego przez WFOŚiGW w Katowicach, podpisano łącznie 169 umów z 98 beneficjentami na łączną kwotę unijnego dofinansowania – ponad 598 mln zł.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.