Oświadczenie Zarządu JSW

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje dotyczące działalności Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które ? przedstawiając zniekształcony oraz niepełny obraz prac Zarządu – stawiały nie tylko Zarząd, ale również Spółkę w niekorzystnym świetle. Informacje przedostały się do mediów w związku z komunikatem medialnym udostępnionym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej JSW po posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 10 stycznia 2019 r. W trakcie posiedzenia odwołano dwóch członków Zarządu JSW ? Pana Artura Dyczko – Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju oraz Panią Jolantę Gruszkę – Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Handlu.

Rada Nadzorcza nie podała przyczyn odwołania ww. członków Zarządu. Przekazywanie przez Radę Nadzorczą mediom komunikatów prasowych nieznajdujących oparcia w przebiegu zdarzeń, może mieć negatywny wpływ na biznesowy wizerunek JSW, co w bezpośredni sposób przekłada się na wartość akcji i interes właścicieli. Sam sposób komunikowania uzasadnienia zmian w Zarządzie JSW tworzy niczym nieusprawiedliwiony negatywny wizerunek całego Zarządu Spółki, tworząc wrażenie nieprawidłowości funkcjonowania tego organu. Taki sposób działania części członków Rady Nadzorczej, przy pełnym uszanowaniu statutowej roli tego organu, jest i będzie przez Zarząd JSW stanowczo kwestionowany.
Prezentowane w mediach argumenty uzasadniające zmiany w Zarządzie nie zostały ustalone wspólnie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej i nie przekazano ich Zarządowi JSW. Sformułowane pod adresem Zarządu JSW zarzuty dotyczyły zagadnień: (1) rzekomego braku kontroli nad wykonywaniem umów przez podmioty zewnętrzne (co w istocie dotyczyło rzekomych nieprawidłowości w obsłudze obiektu ?Składowisko Pochwacie?) oraz (2) nieinformowaniu przez Zarząd JSW Rady Nadzorczej JSW o transakcjach kapitałowych dużej wartości, a dotyczących nabycia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.
W odniesieniu do sformułowanego przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej zarzutu braku kontroli Zarządu JSW nad wykonywaniem umów dotyczących ?Składowiska Pochwacie? potwierdzamy, że w Spółce toczyły się prace zmierzające do przeprowadzenia postępowania dotyczącego określenia dalszego trybu funkcjonowania oraz obsługi tego obiektu, jednakże w ich rezultacie nie doszło nawet do ogłoszenia postępowania przetargowego. Czynności związane z tym procesem zostały zawieszone z powodu wątpliwości powstałych wśród członków Zarządu. Nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy, która wiązałaby się z wydatkowaniem przez Spółkę środków. W związku z czym sformułowane wobec Zarządu JSW zarzuty nie znajdują jakiegokolwiek uzasadnienia.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej nieinformowania Rady Nadzorczej JSW o planowanej transakcji nabycia PBSz należy wskazać, że Zarząd JSW na bieżąco przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o przebiegu procesu transakcyjnego dotyczącego PBSz. Temat PBSz był omawiany na posiedzeniach trzech posiedzeniach Rady w 2017 roku i na sześciu posiedzeniach w 2018 roku. Temat ten był również przedmiotem obrad Komitetu ds. Restrukturyzacji i Strategii, a także na posiedzeniu Komitetu Rady ds. Strategii i Rozwoju w 2018 r. Zorganizowane było również spotkanie przedstawicieli załogi PBSz z Radą Nadzorczą JSW. W ostatniej fazie negocjacji uczestniczyła osoba, której udziału w negocjacjach oczekiwali przedstawiciele Rady Nadzorczej wybierani przez Ministra Energii.
Ponadto JSW – jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych – informowała wszystkich uczestników rynku o planowanej transakcji nabycia PBSz. Poza tym jednym z warunków transakcyjnych nabycia PBSz przez JSW jest uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych – zarówno uchwały Rady Nadzorczej, jak i Walnego Zgromadzenia. Odstąpienie od podpisania umowy w ostatnim dniu wyznaczonego terminu stwarzało zagrożenie rozejścia się stron negocjujących bez transakcji. Zarząd JSW jest przekonany o znaczących korzyściach płynących z przeprowadzenia tej transakcji na uzgodnionych warunkach.
Zdaniem Zarządu zarzuty, które nie znalazły odzwierciedlenia w faktach, nie mogą mieć wpływu na decyzje podejmowane w sprawie spółek o strategicznym znaczeniu dla polskiego przemysłu wydobywczego, a tym bardziej spółek publicznych, w których formalnie wymagane jest funkcjonowanie niezależnych przedstawicieli akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.
Zarząd JSW z całą stanowczością sprzeciwia się upublicznianiu przez organ nadzorczy niesprawdzonych informacji, które mają doniosłe znaczenie dla wizerunku JSW oraz odbioru spółki jako czołowego światowego producenta węgla koksowego. Przekazywanie do prasy niezweryfikowanych informacji może przekładać się na wartość akcji na GPW. W dodatku nieuzasadnione kierowanie bezpodstawnych zarzutów przeciwko Członkom Zarządu JSW podburza nastroje społeczne oraz prowadzi do konfliktu ze stroną społeczną.

Zdjęcie: JSW SA