Podpisano aneks do Porozumienia dotyczącego utworzenia Ośrodka Dokumentacji Górniczej

We wtorek, 28 maja br. w Izbie Tradycji im. Jana Szczerbińskiego Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się uroczyste podpisanie przez Krzysztofa Króla – p.o. Prezesa WUG, oraz Bartłomieja Szewczyka – dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, aneksu do Porozumienia dotyczącego utworzenia w Zabrzu Ośrodka Dokumentacji Górniczej, zawartego 25 czerwca 2018 r.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku i zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, a także dyrektor Biura – Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.
Porozumienie dotyczące utworzenia Ośrodka Dokumentacji Górniczej rozszerzono o punkt 4 w brzmieniu:
„4. Muzeum Górnictwa Węglowego, w celu powiększenia zasobu Ośrodka Dokumentacji Górniczej, może zawierać z organami nadzoru górniczego umowy dotyczące przekazywania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął, z zastrzeżeniem, że:

  1. Przekazywana będzie wyłącznie dokumentacja, dla której została wydana przez dyrektora właściwego archiwum państwowego zgoda na brakowanie,
  2. Muzeum Górnictwa Węglowego przejmie pełną odpowiedzialność za dalsze udostępnianie dokumentacji,
  3. Zostanie opracowany, stanowiący załącznik do umowy, wspólny wzór „Spisu zdawczo-odbiorczego” zawierający wszystkie elementy identyfikujące przekazywaną dokumentację,
  4. Opracowanie techniczne i zabezpieczenie przekazywanej dokumentacji niearchiwalnej będzie należało do obowiązków Muzeum Górnictwa Węglowego,
  5. Przekazywanie dokumentacji niearchiwalnej będzie możliwe w przypadku, gdy nie zaburzy bieżącej pracy urzędu obsługującego organ nadzoru górniczego,
  6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zostanie powiadomiony o zawarciu umowy oraz o podejmowanych w związku z jej wykonywaniem czynnościach,
  7. Przekazana na podstawie umowy dokumentacja niearchiwalna, nieprzydatna dla Muzeum Górnictwa Węglowego zostanie zniszczona na koszt Muzeum Górnictwa Węglowego,w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.”

Powstanie Ośrodka Dokumentacji Górniczej było rezultatem współpracy Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Ośrodek zlokalizowany jest na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Zamoyskiego 2 – w wyremontowanym budynku wieży ciśnień.
Głównym zadaniem ODG jest gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentacji, pozyskanej m.in. z likwidowanych zakładów górniczych.
Współpraca między Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu a Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach odbywa się m.in. przez wymianę informacji w zakresie zebranych zbiorów, dostęp do archiwum, możliwość konsultacji merytorycznych, a także udostępnianie zbiorów metodą cyfrową.