Polska Grupa Górnicza S.A. jednoosobową spółką Skarbu Państwa

Skarb Państwa stał się jedynym właścicielem wszystkich udziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odpowiednich wpisów potwierdzających nabycie całego pakietu akcji PGG S.A. dokonano 25 października 2022 r. w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki.

Skarb Państwa przejął 39 167 181 akcji PGG S.A., które dotąd należały do spółek: PGNiG Termika S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Enea S.A., WĘGLOKOKS S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo Finansowe ?Silesia? Sp. z o.o. oraz ECARB Sp. z. o.o. (spółka zależna Energi w grupie PKN Orlen).
Przypomnijmy, że 3 sierpnia tego roku wymienione spółki podpisały warunkową umowę sprzedaży Skarbowi Państwa posiadanych przez nie akcji Polskiej Grupy Górniczej. Warunkiem finalizacji umowy z początku sierpnia było niewykonanie prawa pierwokupu, które przysługiwało Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ostatecznie KOWR zrezygnował z wykonania przysługującego mu prawa.
W rezultacie 25 października 2022 r. można było dokonać wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy Spółki, potwierdzających przeniesienie prawa własności akcji na Skarb Państwa. Tym samym Polska Grupa Górnicza S.A. stała się jednoosobową spółką Skarbu Państwa RP.