Porozumienie na rzecz pracowników

Po rozmowach prowadzonych między reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w SRK SA, i przedstawieniu wypracowanych przez nie postulatów, 28 lipca 2022 r. podpisane zostało porozumienie między zarządem spółki, a tymi organizacjami.

Dotyczyło ono wypłacenia wszystkim zatrudnionym na dzień 30 czerwca 2022 r., objętym Zakładowym Układem Zbiorowym dla Pracowników SRK SA, jednorazowej kwoty w wysokości 6.400 zł brutto – dla pracowników dołowych oraz 4.000 brutto – dla pracowników powierzchni. Odpowiada to wielkości rekompensat wypłaconych pracownikom Polskiej Grupy Górniczej SA.
Z porozumienia wyłączone są osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, górniczych, urlopach dla pracowników mechanicznej przeróbki węgla oraz zatrudnieni na okres próbny. Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymali kwotę proporcjonalna do czasu pracy, wynikającego z ich umów. Przelewy wysłane zostały w piątek, 29 lipca 2022 r.
Równocześnie – zgodnie ze zgłaszanymi wcześniej postulatami – ustalono, że od 1 sierpnia 2022 r. podwyższona zostaje wartość posiłków regeneracyjnych. W grudniu 2022 r. odbędą się negocjacje dotyczące wartości 1 tony węgla deputatowego dla pracowników SRK SA.
Porozumienie, łagodzące wpływ inflacji na siłę nabywczą wynagrodzeń, wypracowano w trakcie konstruktywnych negocjacji rozpoczętych w połowie lipca 2022 r. Pokazuje ono jak spokojnie osiągać rezultaty, możliwe do zaakceptowania tak przez stronę społeczną jak też przez pracodawców.