Porozumienie o współpracy

Jastrzębska Spółka Węglowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to strony porozumienia o współpracy, które zostało dziś (11.10) podpisane w Katowicach. To rezultat trwającej od pięciu lat kooperacji, która teraz zostanie znacznie rozszerzona.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z jednej strony, z drugiej ? potrzeba ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym ? to droga do porozumienia, które reguluje dotychczasowe kontakty między stronami i wyznacza nowe kierunki. ? Bardzo cenimy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, który jest jedną z wiodących uczelni wyższych w Polsce. Dużą rolę w tej współpracy odgrywa Oddział Zamiejscowy w Rybniku. Tam nasi pracownicy zdobywają kwalifikacje i poszerzają wiedzę niezbędną w pracy w spółce stawiającej na nowoczesność. Nie można budować kompetentnych zespołów pracowniczych bez liderów, którzy potrafią wdrażać najnowsze osiągnięcia nauki. W Grupie Kapitałowej JSW zatrudniamy także wielu absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ścisła współpraca pozwala wykorzystać potencjał uczelni i wszystkich spółek tworzących GK JSW ? powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej
Podpisana umowa dotyczy m.in. wsparcia procesu profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez rybnicką filię kierunków kształcenia o profilu praktycznym, inicjowania oraz wspólnej organizacji spotkań i konferencji wzmacniających współpracę teoretyków i praktyków; wzmacniania rozwoju zawodowego studentów kierunków praktycznych, obejmującego m.in. opiekę mentorską w trakcie pisania pracy dyplomowej, sprawowaną przez wskazanego przez JSW SA pracownika; uwzględniania w ofercie dydaktycznej oraz programach badań obszarów, kierunków i tematów ustalonych wspólnie z JSW współpracy w zakresie unowocześniania procesu kształcenia, w tym delegowania przez kierownictwo JSW pracowników posiadających także kwalifikacje do prowadzenia wybranych, specjalistycznych zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie; współpracy przy wykorzystywaniu doświadczeń dydaktycznych i dorobku naukowego Uniwersytetu dla realizacji zadań będących w zakresie działania spółki, w tym również w formie komercjalizacji wyników badań naukowych przez Uniwersytet. ? Liczymy na to, że nasza współpraca przełoży się na konkretne działania, my deklarujemy jej praktyczny element. Chodzi m.in. o objęcie patronatem mentorskim studentów, który ma na celu wsparcie podczas pisania prac dyplomowych i zapoznanie się ze specyfiką działalności w zakresie ekonomii i finansów takiej dużej spółki jak JSW SA. Potrzebujemy młodych, zdolnych, ambitnych absolwentów kierunków ekonomicznych w obszarach sprawozdawczości, raportowania, controllingu, finansów i ekonomii w spółce, która jest przecież notowana na giełdzie w indeksie WIG20 ? powiedział Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Ekonomicznych.
Współpraca uczelni ze spółką trwa już ponad 5 lat. Dzisiejsze porozumienie jest potwierdzeniem dotychczasowej współpracy i zapowiedzią przyszłych wspólnych działań. Warto dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat ponad 60 prac dyplomowych oparto o dane lub związanych tematycznie było z JSW S.A. Ponadto, 260 absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia oraz podyplomowych) jest obecnie pracownikami JSW. ? Misją i celem strategicznym naszej uczelni jest współpraca z otoczeniem. (…) Dzisiejsze porozumienie pokazuje, że wpisujemy się w ten nurt założenia naszej misji. Cieszę, że ta współpraca jest tak ścisła z Jastrzębską Spółką Węglową, którą odgrywa strategiczne znaczenie dla naszego regionu ? powiedziała prof. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.