Porozumienie

zawarte w dniu 02.07.2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy Zarządem JSW S.A. zwanym dalej: Stroną
a
– Zakładową Organizacją Koordynacyjną NSZZ ?Solidarność? JSW S.A.,
– Związkiem Zawodowym ?Kadra? Pracowników JSW S.A.,
– Federacją Związków Zawodowych Górników JSW S.A.,
zwanymi dalej: Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi lub Stroną sprawie wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej pracownikom zatrudnionym Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:
1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników JSW S.A., chcąc wynagrodzić ich wkład w rozwój Spółki, a także nakład ich pracy, motywując jednocześnie do dalszej realizacji zadań, wypłacić dodatkową nagrodę pieniężną dla zatrudnionych pracowników JSW S.A.
2. Wysokość nagrody uzależniona jest od przynależności do danej grupy pracowniczej i wynosi odpowiednio:
– 6 200 zł brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią
– 5 000 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w Dziale Przeróbki Mechanicznej Węgla
– 4 300 zł brutto dla pozostałych pracowników zatrudnionych na powierzchni
3. Nagroda zostanie wypłacona w dniu 15.07.2019 r. pracownikom będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30.06.2019 r.
4. Niniejsze Porozumienie wyczerpuje żądanie zgłoszone w dniu 12.06.2019 r. w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.