Prawie dwa miliardy złotych na zwiększenie pewności dostaw energii

Prawie 2 miliardy złotych, w trudnym ze względu na pandemię koronawirusa 2020 roku, zainwestował TAURON w infrastrukturę sieciową. Zrealizowane projekty, na które składa się prawie 60 tysięcy zadań inwestycyjnych, pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć i na całym obszarze działania Grupy. Inwestycje przekładają się bezpośrednio na stabilność dostaw energii dla klientów spółki.

Inwestycje TAURONA nakierowane są na wzrost niezawodności i ciągłości dostaw energii (poprawa wskaźników niezawodności SAIDI i SAIFI), co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie czasu i liczby przerw w dostawach energii elektrycznej, a także na możliwość przyłączania kolejnych klientów.
– Segment dystrybucyjny pozostaje naszym pierwszym wyborem inwestycyjnym. Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do klientów poprzez poprawę parametrów pracy sieci elektroenergetycznej oraz możliwość przyłączania do niej nowych podmiotów. Strumień finansowy skierowany na segment dystrybucyjny w tym roku będzie jeszcze większy ? mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia.
W roku 2020 wprowadzenie stanu epidemii wymusiło skoncentrowanie działań inwestycyjnych TAURON Dystrybucji na działalności podstawowej, związanej z dostawą energii elektrycznej do odbiorców oraz realizacji niezbędnych do wykonania prac. Dotyczyło to również prowadzenia prac na obiektach związanych z przyłączeniem kluczowych odbiorców.
W naszym przypadku konsekwencją pandemii koronawirusa były problemy wykonawców z dostępnością zarówno pracowników, jak i zasobów sprzętowych oraz materiałowych. Trudniejszy niż zwykle był też proces pozyskiwania zgód terenowo-prawnych i uzgodnień ? zaznacza Jerzy Topolski. – Dodatkowo dla zapewnienia możliwości pracy i nauki w systemie zdalnym podjęliśmy decyzję o ograniczeniu planowych wyłączeń sieci dystrybucyjnej ? wyjaśnia wiceprezes TAURONA.
Inwestycje dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego
Pomimo trudnych warunków podyktowanych pandemią koronawirusa TAURON Dystrybucja zakończył w 2020 roku kluczową inwestycję w zakresie budowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Radzikowice wraz z zasilającymi ją liniami kablowymi 110 kV o długości 14,7 km.
Finalizacja inwestycji umożliwia rozwój przedsiębiorczości w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach w gminie Nysa. Dzięki przedsięwzięciu do sieci została przyłączona pierwsza fabryka materiałów katodowych w Europie. Główny zakres inwestycji został zakończony w ciągu 11 miesięcy od dnia podpisania pierwszej umowy z wykonawcą. Tak szybka realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki efektywnej współpracy z samorządem Nysy. Koszt inwestycji zamknął się w roku 2020 kwotą ponad 63 mln zł.
W Małopolsce zakończona została budowa linii kablowej 110 kV GPZ Lubocza-Niepołomice MAN oraz budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Podleśna. Stacja powstała w celu przyłączenia zakładu produkcyjnego oraz dla poprawy warunków napięciowych dla sieci średniego i niskiego napięcia z terenu gmin Brzeszcze, Wilamowice i Oświęcim.
Do istotnych, zakończonych w 2020 r. zadań inwestycyjnych, związanych z modernizacją istniejącej sieci dystrybucyjnej należy zaliczyć modernizację linii 110 kV relacji Głubczyce ? Prudnik, która wpłynie na poprawę pewności zasilania południowej części województwa opolskiego, czy też modernizację stacji elektroenergetycznej 110/20/6 Urbanowice, odpowiedzialnej za zapewnienie zasilania dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefa Tychy). Od strony technicznej zakończyła się także wieloletnia przebudowa 63 km linii dwutorowej 110 kV relacji Przybków?Kąty Wrocławskie?Klecina, zwiększając bezpieczeństwo zasilania województwa dolnośląskiego.
Ważne prace modernizacyjne
W roku 2020 na terenie TAURON Dystrybucja kontynuowano realizację zadań modernizacyjnych, zwiększających możliwości sieci dystrybucyjnej w zakresie przyłączania OZE oraz wykorzystujących nowe technologie, w szczególności w zakresie smart grid, prowadzonych przy wsparciu środków unijnych.
Na zadania sieciowe realizowane w ramach trzech programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i Małopolskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2020 roku poniesiono nakłady w wysokości 53 mln zł.
W 2020 roku zakończył się trwający przez blisko 5 lat projekt nakierowany na zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. W ramach projektu TAURON wybudował około 70 i zmodernizował około 140 kilometrów linii średniego i niskiego napięcia. Ponadto spółka zbudowała dziewięć nowych oraz przebudowała 50 kolejnych stacji SN/nN.
Wśród zakończonych dużych zadań inwestycyjnych, objętych dofinansowaniem ze środków unijnych, znalazły się kompleksowe przebudowy stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Oława oraz stacji 110/20/10 kV Wrocław Krzywoustego. Ponadto modernizacje rozdzielnic średniego napięcia w rozdzielniach sieciowych Świebodzice i Rusinów, zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej.
Nowoczesne liczniki
Tak jak w poprzednich latach istotnym kierunkiem inwestycyjnym TAURON Dystrybucja był zakup i montaż aparatury pomiarowej. W ramach projektu ?Realizacja zdalnego opomiarowania klientów grup taryfowych C1 oraz dostosowanie systemów informatycznych na potrzeby rozliczeń zgodnie z Ustawą o rynku mocy w TAURON Dystrybucja S.A.? do końca roku 2020 zainstalowano ponad 104,3 tys. sztuk liczników ze zdalnym odczytem, na co przeznaczono blisko 63 mln zł.
Natomiast na wymianę liczników energii elektrycznej wynikającą z konieczności przyłączenia mikroinstalacji poniesiono nakłady w kwocie przekraczającej 37 mln zł – kolejny rok z rzędu bijąc rekord przyłączonych mikroinsatalacji w liczbie blisko 97,7 tys. i o łącznej mocy zainstalowanej 658 MW.