Projekt REEECOL: Rekultywacja terenów pogórniczych

Rekultywacja terenów pogórniczych to zagadnienie niezwykle istotne dla mieszkańców gmin górniczych oraz przebiegu procesu transformacji. W GIG-PIB rozpoczęła się realizacja projektu REECOL: Ekologiczna rehabilitacja i długoterminowy monitoring terenów pogórniczych, którego celem jest opracowanie procedury prowadzenia procesów rehabilitacji ekosystemów na terenach poeksploatacyjnych oraz wyznaczania kierunków zagospodarowania gruntów i szacowania kosztów działań naprawczych.

Opracowane i przetestowane zostaną nowe rozwiązania w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych, rekultywacji i rehabilitacji ekosystemów, w wybranych regionach węglowych będących w okresie przejściowym. W przeciwieństwie do standardowego podejścia proces ten nie zakłada przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia działalności (restoration), ale skupia sią na zapewnieniu możliwości świadczenia jak najszerszych usług ekosystemowych w obrębie antropogenicznie przekształcanego terenu. Opracowane zostaną środki skutecznego krótko- i długoterminowego monitorowania procesów rekultywacji z wykorzystaniem wskaźników biologicznych i geochemicznych oraz technologii teledetekcji. Opracowane rozwiązania pomogą odtworzyć ekosystemy, które zapewnią kontrolę stopnia erozji gleby, jakości wody, siedlisk przyrodniczych i poprawy walorów krajobrazowych byłych terenów górniczych, co pozwoli na ponowne zagospodarowanie tych obszarów.
W ramach projektu przedstawiona zostanie również metoda certyfikacji służąca ocenie ekologicznej rehabilitacji terenów pogórniczych oraz identyfikacji najlepszych praktyk branżowych w tej dziedzinie.
Konsorcjum projektu REECOL tworzy 12 partnerów reprezentujących instytucje badawcze i partnerów przemysłowych, w tym przedsiębiorców górniczych z pięciu krajów: Polski, Czech, Francji, Grecji i Słowenii. Liderem jest Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor – Instytut”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Zapraszamy na stronę projektu https://reecol.komag.eu/