Przez siłę wyższą PGG S.A. wstrzymuje wykonanie części umów w maju

Polska Grupa Górnicza S.A. zawiadamia współpracujące firmy o wystąpieniu tzw. siły wyższej i zapowiada, że od 1 maja na miesiąc zawiesi wykonanie części kontraktów na roboty zlecone w kopalniach oraz na dzierżawę maszyn i urządzeń górniczych. Spółka podkreśla, że planuje wdrożenie działań ratunkowych, m. in. skrócenie czasu pracy i częściową redukcję wynagrodzeń. Ich celem jest poszukiwanie oszczędności po to, by przetrwać kryzys.
Spółka argumentuje, że na konieczność czasowego zawieszenia wykonania umów wpływa przede wszystkim obecna sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, która przełożyła się na wszystkie sfery działalności PGG S.A., co stanowi przejaw działania siły wyższej, niezależnej od stron umowy. ?Okoliczności te prowadzą do przymusowego, niemożliwego do przewidzenia wcześniej oraz niezależnego od PGG S.A. ograniczenia planowanych działań? – piszą pełnomocnicy zarządu w pismach do partnerów spółki.
W prawnych stosunkach gospodarczych tzw. siła wyższa (force majeure) oznacza niezawinione i niemożliwe do przewidzenia ani uniknięcia nagłe zdarzenie zewnętrzne. Powołanie się na nie może zwalniać firmę od obowiązku wykonania umowy, pod warunkiem, że związek przyczynowo-skutkowy między siłą wyższą, a trudnościami przedsiębiorcy jest rzeczywisty, a zobowiązany dochował należytej staranności (m.in. niezwłocznie zawiadomił o zidentyfikowaniu konkretnych skutków siły wyższej w swoim przedsiębiorstwie).
Polska Grupa Górnicza S.A. w pismach do kontrahentów przypomina, że już w pierwszych dniach kwietnia informowała o możliwych komplikacjach w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce.
W stosunku do firm zewnętrznych zasadnicze znaczenie ma konieczność ograniczenia kontaktów załogi kopalń z pracownikami innych podmiotów na terenie oddziałów PGG S.A. Z powodu nakazów i ograniczeń związanych z pandemią kontynuowanie przez firmy zewnętrzne umów na roboty górnicze ?nie leży w interesie publicznym, jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przed zarażeniem? – uzasadnia PGG S.A.
Z kolei dostawców dzierżawionych maszyn górniczych (np. kombajnów) spółka informuje, że w maju planuje ?wstrzymanie ruchu przedmiotu dzierżawy i zawieszenie naliczania czynszu dzierżawnego za ten okres?.
W przypadku wszystkich umów zmiany potwierdzone zostaną w stosownych aneksach, co w ocenie PGG S.A. powinno pozwolić partnerom na skorzystanie z programów pomocy publicznej w ramach Tarczy Antykryzysowej.
Polska Grupa Górnicza S.A. argumentuje, że epidemia spowodowała istotne obniżenie zapotrzebowania na rynku energii elektrycznej, co bezpośrednio wpłynęło na wolumeny węgla obierane z kopalń. ?Kluczowi odbiorcy naszego produktu w sposób bezprecedensowy i na niespotykaną dotychczas skalę zmniejszyli zapotrzebowanie na dostawy węgla i wezwali spółkę do renegocjowania warunków dostaw? – zawiadamia spółka.
PGG S.A. uzasadnia, że niemożliwe jest jeszcze określenie realnego poziomu kontraktów z energetyką.