Spotkanie podsumowujące działania związane z likwidacją i dokumentowaniem zapadlisk w Trzebini

W Trzebini odbyło się dziś spotkanie, podczas którego Państwowy Instytut Geologiczny-PIB zaprezentował wyniki badań i raport z prac analitycznych o deformacjach terenu, natomiast SRK S.A. przedstawiła dotychczas zrealizowane zadania i omówiła harmonogram dalszych prac związanych z likwidacją zapadlisk i uzdatnianiem gruntów.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Piotr Dziadzio – Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Główny Geolog Kraju wraz z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB
 • Piotr Bojarski – Wiceprezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Majątkiem wraz z przedstawicielami spółki
 • Jarosław Okoczuk – Burmistrz Gminy Trzebinia wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta
 • Przedstawiciele AGH w Krakowie, Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa
 • przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w
 • Chrzanowie, Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie
 • dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich w Trzebini
 • goście Gminy Trzebinia m.in. Przewodniczący Osiedla Gaj i Siersza, Proboszcz Parafii w Sierszy
 • PIG-PIB na obszarze oddziaływania KWK ?Siersza? zinwentaryzował 528 zapadlisk, w tym 62 określono jako istotne, które znajdują się w buforze 20 m od głównych dróg,
 • terenów zabudowanych, cmentarza, ogródków działkowych oraz nasypu kolejowego. Co istotne, zawierają się w nich również zapadliska już zlikwidowane. Pełna treść raportu
 • PIG-PIB jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Służby Geologicznej.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. szczegółowo przedstawiła prowadzone i wykonane działania związane z badaniem i zabezpieczaniem gruntu oraz plan dalszych działań w Trzebini.

Aktualny stan działań wykonywanych i zakończonych, na zlecenie SRK S.A., w celu rozpoznania warunków geologiczno-górniczych lub uzdatnienia podłoża terenów zagrożonych powstawaniem deformacji nieciągłych spowodowanych płytkim kopalnictwem byłej KWK ?Siersza?.
Na postawie wniosków z badań geofizycznych przeprowadzonych przez GIG w Katowicach stwierdzono:

1. Rejony zagrożone występowaniem deformacjami nieciągłymi (miejsca występowania anomalii) to:

 • ulicy Górniczej nr 2,
 • ulicy Jana Pawła II nr 14 i 16,
 • ulicy Grunwaldzkiej 97A,
 • Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sobieskiego / Grunwaldzka,
 • Willi NOT i kortów tenisowych przy ul. Grunwaldzkiej,
 • ulicy Młyńskiej.

Rejony te wymagają wykonania odwiertów kontrolnych. W przypadku nawiercenia pustek lub rozluźnień będą przeprowadzone prace uzdatniające. SRK S.A. zawarła w tym zakresie umowę ramową z 5 firmami.

2. Rejony dopuszczone do użytkowania po wykonaniu prac uzdatniających i zabezpieczających to :

 • Osiedla Gaj nr 15 i 26,
 • ulicy Grunwaldzkiej 97A wraz z placem zabaw i parkingiem,
 • korty tenisowy przy Willi Not (po wykonaniu otworu kontrolnego).
 • Prowadzone roboty uzdatniające:
 • rejon ulicy Górniczej 3 i 5,
 • rejon Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul Sobieskiego / Grunwaldzka,
 • rejon Willi NOT i kortów tenisowych,
 • Cmentarz Parafialny przy ulicy Jana Pawła II.
 • Pompownia wód podziemnych P-1 i P-1 bis w centralnej części byłego OG ?Siersza I?:
  Od dnia 29.05.2023 r. prowadzone jest pompowanie wód podziemnych w piezometrach P-1 i P-1bis.

Poziom wód podziemnych jest na bieżąco monitorowany poprzez pomiary wykonywane w piezometrach: P-1, P-1bis, P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, O-1, w Kanale wód przemysłowych i Cieku Kozi Bród.
Łączne koszty działań SRK S.A. związanych z likwidacją zagrożenia w Trzebini w okresie od 2021 r. do sierpnia 2023 r. wyniosły ok. 14,12 mln zł. W tym:
2021 r. – około 0,456 mln zł
2022 r. – około 2,249 mln zł,
2023 r. – około 11,416 mln zł.
Koszty do poniesienia przez SRK S.A. w Trzebini:
– uzdatnianie terenu Cmentarza Parafialnego – ok. 14,39 mln zł
– uzdatnianie terenu na Osiedlu Trętowiec – ok. 31 mln zł