Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialnymi za eksploatację górniczych wyciągów szybowych w zakładach górniczych

W dniach 23 i 24 kwietnia br. w siedzibie Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych Wyższego Urzędu Górniczego, odbyły się spotkania z przedstawicielami kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialnymi za eksploatację górniczych wyciągów szybowych w: PGG S.A., JSW SA, PKW S.A., Węglokoks Kraj S.A., PG Silesia sp. z o.o., EKO-Plus sp. z o.o., LW Bogdanka S.A., KS Kłodawa S.A. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych WUG oraz Departamentu Energomechanicznego WUG.

Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji celu „Promocja kultury bezpieczeństwa oraz podnoszenie poziomu edukacji w zakresie bhp” Strategii działania urzędów górniczych na lata 2024-2027.

Podczas spotkania przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa w górnictwie, w szczególności zwracając uwagę na zagadnienia dotyczące transportu pionowego i zagrożeń związanych z przerwami w zasilaniu w energię elektryczną obiektów podstawowych zakładów górniczych.

Ponadto omówiono zasady wykonywania prac z zastosowaniem technik dostępu linowego oraz zmiany w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze dotyczącej: organizowania i prowadzenia szkoleń oraz stwierdzania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Przedstawiciele zakładów górniczych omówili wnioski i podjęte działania profilaktyczne po zaistnieniu wypadków i awarii związanych z ruchem górniczych wyciągów szybowych oraz podejmowane działania dla poprawy bezpieczeństwa ich eksploatacji.