Spotkanie z przedstawicielami L.W. „Bogdanka” S.A.

W piątek, 16 lutego br. w siedzibie L.W. „Bogdanka” S.A. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z przedstawicielami kierownictwa i służbą BHP zakładu górniczego. Celem narady było omówienie zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony pracowników, w tym zwiększenie skuteczności oddziaływania osób kierownictwa i dozoru ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz promocję bezpiecznych zachowań wśród pracowników zakładu górniczego.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w L.W. „Bogdanka” za rok 2023 w odniesieniu do wskaźników wypadkowości w całym górnictwie węgla kamiennego oraz poszczególnych spółek
  • węglowych w tym samym okresie;
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych
  • w zakładzie górniczym oraz wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych;
  • podjęte oraz planowane do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego;
  • nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli zakładów górniczych, w tym niebezpieczne zachowania pracowników.