Spowolnienie na rynku stali, węgla i koksu

Grupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach 2019 roku osiągnęła wynik netto w wysokości 704,4 mln zł. Produkcja węgla i koksu wyniosły w tym czasie odpowiednio 10,9 mln ton i 2,5 mln ton.
EBITDA za dziewięć miesięcy 2019 roku ukształtowała się na poziomie 1,8 mld zł (bez zdarzeń jednorazowych). Produkcja węgla w tym okresie wyniosła ponad 10,9 mln ton i była nieznacznie niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, co jest zgodne z założeniami produkcyjnymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Produkcja koksu w omawianym okresie wyniosła 2,5 mln ton i była niższa o ponad 7 procent w porównaniu do roku ubiegłego. Należy tu zwrócić uwagę, iż w ubiegłym roku ? do końca trzeciego kwartału ? w Grupie Kapitałowej funkcjonowała jeszcze Koksownia Dębieńsko.
Ceny węgla koksowego i koksu utrzymywały się na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. Średnia cena węgla koksowego wyniosła 676,72 zł za tonę i była niespełna trzy procent wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Taki sam wzrost ceny dotyczył koksu, który osiągnął wartość 1 115,17 zł za tonę.
– Sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych, a cykle koniunkturalne pokazują duże wahania cen w tych sektorach. Od początku tego roku obserwujemy niższe zapotrzebowanie na stal na rynku europejskim, co przekłada się w sposób bezpośredni także na ceny koksu i węgli koksowych. Dodatkowo wystąpiły pewne niekorzystne zjawiska spowodowane brakiem skutecznej ochrony europejskiego rynku stali ? wyjaśnia Rafał Pasieka, zastępca prezesa zarządu JSW ds. handlu i dodaje: – Po okresie systematycznych wzrostów, we wrześniu zanotowaliśmy także pierwszy spadek globalnej produkcji stali porównując do września 2018 roku.
Przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej do odbiorców zewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 3,7 mld zł
w stosunku do 3,9 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nieznaczny spadek przychodów jest wynikiem niższej sprzedaży węgla. Natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły kwotę 2,9 mld zł w stosunku do 3,2 mld zł za dziewięć miesięcy 2018 roku, co było spowodowane niższą sprzedażą koksu. Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW wyniosły w omawianym okresie 6,9 mld zł.
Pomimo pojawiających się symptomów spowolnienia gospodarczego, inwestycje w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Od stycznia do września tego roku wydatki na ten cel wyniosły 1,6 mld zł. W tym czasie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej prowadzone były kluczowe inwestycje związane z budową nowych oraz rozbudową istniejących poziomów wydobywczych, a także prace związane z udostępnieniem pokładów węgla, z pogłębianiem szybów (w tym wydłużeniem wyciągu szybowego) oraz prace przygotowawcze związane ze zwiększeniem gospodarczego wykorzystania metanu. W listopadzie w kopalni Budryk rozpoczęto prace drążeniowe za pomocą kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner. Zastosowana technologia pozwoli na wzrost efektywności wykonywania wyrobisk korytarzowych, przyspieszenie dostępności frontów wydobywczych oraz obniżenie kosztów zużycia materiałów.
– Obserwujemy symptomy spowolnienia na rynkach stali, węgla i koksu, dlatego przyjęliśmy, że priorytetem będą dla nas projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne – kluczowe wręcz dla budowania przewagi konkurencyjnej Grupy Kapitałowej JSW, prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania ? podsumowuje Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.