Sprawozdanie z wyników badań przeprowadzonych w Trzebini-Sierszy

W piątek 9 grudnia br. w siedzibie Biura Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. odbyło się spotkanie zespołu ds. zagrożeń występujących na terenie gminy Trzebinia.

Eksperci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz przedstawiciele firmy wykonującej na zlecenie SRK S.A. specjalistyczne badania zaprezentowali wyniki przeprowadzonych prac, tj. odwiertów oraz badań georadarem spektralnym. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie pustek lub warstw słabo spoistych. Stwierdzone anomalie występują w głównej mierze na terenach niezamieszkałych. Podczas posiedzenia zespołu południową część cmentarza wskazano, jako strefę rozluźnioną na skutek zalania w latach 50. wyrobisk dawnej kopalni Siersza. Zgodnie z zaprezentowaną analizą rejon Osiedla Gaj jest obszarem pozbawionym istotnego zagrożenia, z uwagi na spokojniejszą budowę geologiczną.
Eksperci AGH zarekomendowali przeprowadzenie (na podstawie uzyskanych wyników z georadaru) 10 sondowań geotechnicznych gruntów oraz kilku dodatkowych odwiertów. Zarząd SRK S.A. zobowiązał wykonawców badań do niezwłocznego podjęcia sugerowanych działań. Równolegle przygotowywany jest projekt odwodnienia przez SRK S.A. Koziego Brodu. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną również dodatkowe badania georadarem spektralnym w rejonie torów kolejowych.