SRK i projekty badawcze Unii Europejskiej

Wspólnie z partnerami z firm przemysłowych i inżynieryjnych, instytutami badawczymi oraz uczelniami technicznymi o różnym profilu Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA uczestniczy w realizacji dwóch międzynarodowych projektów badawczych.

TEXMIN
Projekt o nazwie TEXMIN – The impact of extreme weather events on mining operations – związany jest z badaniem wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą. Ma on na celu m.in. określenie wpływu opadów długotrwałych lub burzowych, okresów suszy, dużych wahań temperatury, wstrząsów sejsmicznych spowodowanych działalnością górniczą oraz dynamicznych zmian ciśnienia barometrycznego na stan obudowy i zasypu zlikwidowanych szybów oraz stateczność najbliższego otoczenia. W ramach realizacji tego projektu Spółka opracowała projekt likwidacji szybu Głowacki, zabytkowej kopalni Ignacy w Rydułtowach.
PostMinQuake
Drugi projekt o nazwie PostMinQuake (Induced earthquake and rock mass movements in coal post mining areas: mechanisms, hazard and risk assessment) dotyczy badań związanych z monitorowaniem ruchów górotworu, indukowanych procesem zatapiania kopalń. Ma on służyć opracowaniu metodologii identyfikacji, oceny i prognozowania zagrożeń dla powierzchni związanych z zatapianiem likwidowanych kopalń oraz użytkowej klasyfikacji terenów pogórniczych zgodnie ze scenariuszami przewidywanego przebiegu likwidacji. W ramach realizacji tego projektu zostanie wykonany piezometr do zrobów zlikwidowanej KWK ?Kazimierz – Juliusz? w Sosnowcu.
W 2022 roku Spółka została zaproszona do wzięcia udziału w kolejnym projekcie międzynarodowym o nazwie POMHAZ (Post-mining multi-hazards evaluation for land-planning). W tym wypadku głównym celem będzie pozyskanie kompleksowej oceny zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego, a tym samym poszerzenie wiedzy nt. efektów oddziaływania górnictwa, głównie przez osiadanie powierzchni, migrację gazów i problemy hydrologiczne.