Stabilny rozwój w niełatwym otoczeniu

114 mln zł przekazanych administracji danin publicznych, ponad 10 mln zł dodatkowych przychodów gmin Cyców, Ludwin, Puchaczów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponad 5 600 miejsc pracy, a także warte łącznie aż 152 mln zł zaangażowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia. To tylko wybrane dane pokazujące skalę działalności i rolę społeczną LW Bogdanka (należącej do Grupy Enea) w regionie lubelskim, o których można przeczytać w Raporcie Zintegrowanym Grupy za rok 2019.

Raport ?Stabilny rozwój w niełatwym otoczeniu? to siódmy raport Grupy Bogdanka przygotowany w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative i szósty raport zintegrowany, pokazujący zależność pomiędzy wynikami finansowymi, a rozszerzoną informacją pozafinansową.
– Grupa Bogdanka to nie tylko efektywna i innowacyjna organizacja, która stabilnie się rozwija, ale też filar gospodarczy regionu Lubelszczyzny. W 2019 roku wydobyliśmy 9,45 mln ton węgla kamiennego i wypracowaliśmy 308,7 mln złotych zysku netto. Jesteśmy ważnym pracodawcą w regionie – zatrudniamy bezpośrednio ponad 5 600 osób – oraz odpowiedzialnym sąsiadem – tylko w roku 2019 przeznaczyliśmy ponad 750 tysięcy złotych na naprawę szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Jesteśmy aktywnym obywatelem społeczności, w których działamy. Wnosimy istotny wkład do budżetów gmin w których funkcjonujemy, ale też angażujemy się w inicjatywy społeczne istotne dla regionu. Lubelszczyzna jest dla nas bardzo ważna, ale też Bogdanka jest ważna dla Lubelszczyzny – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.
Tegoroczny raport pokazuje działalność Grupy Bogdanka w szerszym kontekście, podkreślając jej rolę i znaczenie w regionie Lubelszczyzny. Bogdanka to istotny pracodawca, podatnik i filar ekonomiczny regionu. To także odpowiedzialny społecznie mecenas kultury i sportu, aktywnie wspierający istotne dla społeczności lokalnych inicjatywy. Gdyby nie było Bogdanki, Lubelszczyzna mogłaby być drugim od końca województwem w Polsce pod względem bezrobocia, a dochody na jednego mieszkańca w gminie Puchaczów byłyby niższe o połowę.
W raporcie bardzo dużo miejsca zostało poświęcone tematowi środowiska naturalnego. To obszar kluczowego wpływu Grupy, która realizuje szereg projektów, minimalizujących wpływ działalności produkcyjnej na otoczenie, w tym szczególnie na cenne przyrodniczo obszary sąsiadujące z kopalnią. W 2019 roku dzięki stale rozbudowywanej Stacji Uzdatniania Wody, LW Bogdanka SA uzdatniła i wykorzystała do celów technologicznych i bytowych 96,92% wody użytej do procesów wydobycia i produkcji węgla. Coraz efektywniejsze zarządzanie odpadami górniczymi, pozwoliło odzyskać i zagospodarować prawie połowę z nich (49%).
W raporcie przedstawiono także szczegółowe wyniki dotyczące działalności operacyjnej. Rok 2019 był dla Grupy Bogdanka pod tym względem bardzo udany. Wypracowany został rekordowy w historii Bogdanki poziom wydobycia – 9,45 mln ton węgla handlowego. Dodatkowo zrealizowano plan sprzedażowy na podobnym poziomie, 9,4 mln ton, pozwalający na utrzymanie silnej pozycji na rynku. Stabilny rozwój to efekt wdrażanych innowacji, zwiększania efektywności procesów oraz skutecznego zarządzania.