Sytuacja w JSW – rozmowy ze stroną społeczną

Fundusz stabilizacyjny JSW oraz nowe inwestycje spółki to główne tematy rozmów ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2019 r. w Katowicach. W rozmowach udział wzięli posłowie Grzegorz Janik i Grzegorz Matusiak.

Podczas spotkania rozwiano wątpliwości związane z informacjami medialnymi dotyczącymi Funduszu Stabilizacyjnego JSW. Środki te mogą być użyte jedynie na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej w dwóch przypadkach – zagrożenia utraty płynności finansowej spółki oraz wsparcia niezbędnych wydatków inwestycyjnych w JSW. Strona społeczna zgłosiła potrzebę konsultacji procesu decyzyjnego dotyczącego wydatkowania środków z Funduszu.
Podczas spotkania omawiano także zapowiedziane przez zarząd JSW nowe inwestycje, m.in. nową kopalnię w budowie Bzie-Dębina oraz możliwość zakupu przez JSW Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.
Rozmowy dotyczyły także spraw związanych z rozwiązaniem kryzysu w zarządzie spółki i Radzie Nadzorczej. W najbliższym czasie zostaną przedstawione przez Ministerstwo Energii propozycje w tej sprawie.
Strony uzgodniły, że spotkania w takiej formule będą odbywały się cyklicznie, co najmniej raz na kwartał.

Czym jest Fundusz Stabilizacyjny JSW
Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to portfel instrumentów finansowych. Obecnie zgromadzono w nim 1,85 mld zł. Fundusz powstał zgodnie z zapisami Strategii GK JSW na lata 2018-2030.
Środki zgromadzone w funduszu mogę być użyte jedynie w dwóch przypadkach:
1. W razie zagrożenia utraty płynności finansowej spółki w czasie niekorzystnych cen węgla i koksu,
2. Dla wsparcia niezbędnych wydatków inwestycyjnych JSW, takich jak rozbudowa mocy wydobywczych czy zwiększenie dostępu do złóż.