TAURON otrzymał 240 mln zł. Ugoda z Rafako weszła w życie

TAURON otrzymał 240 mln złotych z tytułu roszczeń będących konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Ugoda weszła w życie po spełnieniu ostatniego z warunków zawieszających ? na koncie TAURONA zaksięgowana została cała kwota żądania uzgodniona podczas mediacji.

Ugoda, będąca wynikiem mediacji prowadzonych przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu. Na mocy ugody strony rozwiązały kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a także zrzekły się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały objęte ugodą. Rafako zwolniło też swoich podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniały im podjęcie współpracy z TAURON Wytwarzanie.
– Mediacje prowadzone przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP były już prowadzone między stronami w przeszłości, każdorazowo strony wypracowywały kompromis i podpisywały ugody. Ugodowa formuła zamknięcia toczącego się sporu przynosi racjonalne korzyści wszystkim stornom właśnie zakończonego sporu ? mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.
Usunięcie wszystkich zidentyfikowanych problemów bloku będzie rozłożone w czasie, ale już dzisiaj widoczne są pozytywne efekty zawartej ugody. TAURON Wytwarzanie nawiązał bezpośrednią współpracę z dotychczasowymi podwykonawcami głównego wykonawcy, co nie było możliwe przed zawarciem ugody. Trwa opracowanie planów docelowych rozwiązań projektowych i technicznych, a kwota 240 mln, jaką spółka otrzymała dzięki ugodzie, zapewnia możliwości ich wdrożenia. Pozytywne zakończenie tych prac jest kluczowe dla przyszłej eksploatacji jednostki w najkorzystniejszej konfiguracji i z maksymalną efektywnością.
– Wiemy, co musimy poprawić i konsekwentnie realizujemy swój plan. Naszym celem jest utrzymanie wysokiej dyspozycyjności jednostki, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, przy równoczesnym wyeliminowaniu ograniczeń technicznych oraz poprawa ekonomiki pracy jednostki ? mówi Trajan Szuladziński, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie
Służby ruchowe TAURON Wytwarzanie od ponad pół roku samodzielnie prowadzą jednostkę, dokładając wszelkich starań, by jej praca była nie tylko stabilna, ale także coraz bardziej optymalna. O tym, że kadra techniczna jednostki to najwyższej klasy fachowcy świadczą twarde fakty w postaci danych produkcyjnych ? bloku 910 MW wyprodukował w tym czasie 2,5 TWh energii elektrycznej.
Pomimo konieczności rozwiązania szeregu problemów technicznych, od momentu przejęcia przez TAURON Wytwarzanie odpowiedzialność za eksploatację bloku 910 MW, jego praca cechuje się znacznie wyższą przewidywalnością. Dyspozycyjność jednostki była na przestrzeni ostatnich miesięcy na wysokim poziomie, w pierwszym kwartale 2023 przekroczyła wartość 95%, a w marcu, bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszego planowego postoju remontowego, po raz kolejny wyniosła 100% bezawaryjnej pracy.