Trzebinia – prace przy projekcie odwadniania terenów zagrożonych podtopieniami

Opracowane w początkach lat 2000 założenia dotyczące gospodarki wodnej po zakończeniu wydobycia przez kopalnię Siersza i pompowania wody z niej, zakładały naturalne uspokojenie sytuacji gdy wypełnią się wyrobiska zostające po kopalni. Co jednak nie do końca się sprawdziło.

Wypełnienie wodami gruntowymi leja depresyjnego, jaki tworzy każda kopalnia w wyniku wydobywania węgla i odpompowywania wody z niej, dało jako efekt podniesienie poziomu tych wód i lokalne podtopienia. Jak się okazało, negatywne wpływy wystąpiły także poza obszarami objętymi planowymi kontrolami, prowadzonymi przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń.
W tej sytuacji niezbędnym stało się stworzenie systemu odwadniania rejonów zagrożonych podtopieniami lub wysokim poziomem wód gruntowych. Podnoszący się poziom wód gruntowych oddziaływuje i nadal oddziaływał będzie niekorzystnie na tereny w rejonach obniżeń powierzchni. Te zaś powstały na skutek eksploatacji oraz w obszarze starorzeczy cieków lokalnych. Docelowo przeprowadzone tam prace powinny zminimalizować zagrożenia wodne oraz zapewnić prawidłowe odwadnianie terenów po zatopieniu i stabilizacji warunków hydraulicznych górotworu w obszarze górniczym byłej KWK Siersza.
Pierwszy etap dotyczy prac projektowych
SRK podjęła temat w roku ubiegłym, podpisując w sierpniu 2021 umowę w tej sprawie z firma wykonawczą. Wartość prac to prawie 6 mln złotych brutto. Całość prac podzielono na osiemnaście zadań. Zakończenie tego etapu przewidziane jest między końcem roku 2022 i połową 2023.
W oparciu o dokumentacje projektową, SRK będzie mogła wystąpić o środki na sfinansowanie inwestycji do NFOŚiGW. Kolejnym etapem będą roboty budowalne. Ich szacunkowe koszty oraz kolejność prac zostanie ustalona na podstawie opracowywanej właśnie dokumentacji.
Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano wstępnie na rok 2024.
Założenia projektu przewidują:
* wykonanie przebudowy cieku Kozi Bród (rozszczelnienie i pogłębienie) na odcinku około1,4 km,
* budowę rowów i kanalizacji odwadniających tereny obniżeń z odprowadzeniem wód do cieków lokalnych (ciek Kozi Bród, ciek Młoszówka),
* budowę kilku studni odwadniających grawitacyjnie płytkie wyrobiska z odprowadzeniem wód do cieku Kozi Bród,
* niwelacje terenów obniżeń – w niewielkim zakresie wykonanie nasypów,
* budowę kanalizacji drenażowej wraz z przepompownią w obszarze obniżeń zabudowy Osiedla Izabela.
Wykonawca pierwszego etapu robót sporządził już koncepcję odwodnienia. Dla kontynuowania prac projektowych musi przeprowadzić uzgodnienia branżowe oraz uzgodnienia z właścicielami blisko 400 działek, których to dotyczy. Blisko połowa z nich należy osób prywatnych
W ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami w styczniu br. odbyło się spotkanie w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Uczestniczyło w nim około 70 osób, w tym przedstawiciele władz samorządu gminnego i powiatowego oraz SRK.
+++
Zapadlisko powstałe w wyniku wypłukiwania piasku przez wody gruntowe było na przełomie listopada i grudnia 2021 sensacją na skalę krajową: https://srk.com.pl/media/aktualnosci/Sprawna-likwidacja-zapadliska-w-Trzebini/idn:179