Wspólna wizja juz w planach

Niespełna dwa tygodnie po podpisaniu przez SRK i Rudę Śląską listu intencyjnego w sprawie zagospodarowania 65 hektarów po kopalni Pokój, miejscy radni uchwalili zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

To otwarcie drzwi dla nadania tym niezwykle atrakcyjnym, położonym w samym centrum miasta terenom, funkcji mieszkaniowym i usługowych. Zapadła też decyzja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji dla tego obszaru.
– Bardzo się cieszę, że władze Rudy Śląskiej priorytetowo podchodzą do realizacji zamierzonych przemian. To satysfakcjonujące widzieć, że uwalniane przez SRK tereny dobrze służyć będą lokalnej społeczności – mówi Jarosław Wieszołek, prezes SRK.
To pierwsze i konieczne działania dla realizacji wizji rozwoju miasta. Na początek muszą zaistnieć w dokumentach planistycznych. Przypomnijmy, że SRK udostępnić może dla wizji teren i nieruchomości Oddziału KWK Pokój I – Pokój II oraz byłej Kompanii Węglowej. Znajdują się tam 23 obiekty do wykorzystania, bądź adaptacji.
– Masterplan dla terenów po KWK Pokój zakłada przeznaczenie ich m.in. pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Również analizy przeprowadzone przez Bank Światowy wskazały, że dominującym sposobem zagospodarowania tego miejsca powinno być budownictwo wielorodzinne – wyjaśnia Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.
Uchwały związane ze zmianą dokumentów planistycznych nie dotyczyły jedynie terenów po kopalni Pokój. Radni przewidzieli w planach zmiany dotyczące m.in. nieruchomości w rejonie ul. Niedurnego i Stalowej oraz terenów po dawnej KWK Polska-Wirek w rejonie ul. Tunkla i Bałtyckiej.
zdjęcie: Urząd Miasta Ruda Śląska