Wyniki 1H 2021 oraz 2Q 2021 Grupy FAMUR efektem trwającej transformacji energetycznej

Przychody Grupy FAMUR w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 244 mln zł, osiągając wzrost o 9 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 70 mln zł, a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 29 proc. przychodów. Wypracowany zysk netto osiągnął 22 mln zł. Natomiast przychody za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 518 mln zł i były niższe o 9 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 61 mln zł (spadek o 22 mln zł vs. 1H 2020), EBITDA 161 mln zł (spadek o 57 mln zł vs. 1H 2020).

Osiągnięte w ostatnich kwartałach wyniki pozostawały pod presją zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej oraz nadal trwającej i odczuwalnej w skutkach pandemii COVID-19. Czynniki te – pomimo znaczącego odbicia cen węgla na rynkach globalnych – sprawiają, że przedsiębiorstwa wydobywcze w dalszym ciągu ograniczają lub przesuwają w czasie wcześniej zaplanowane inwestycje rozwojowe, ograniczając się głównie do wydatków odtworzeniowych. Powoduje to, w pierwszym półroczu, znaczący spadek przychodów z rynku pierwotnego (największa redukcja miała miejsce w kategorii dostaw maszyn i urządzeń, tj. 38 proc. rok do roku), częściowo ograniczony wzrostem przychodów powtarzalnych z aftermarketu i dzierżaw (wzrosły o ok. 5 proc.).
Podczas gdy sektor górnictwa węglowego w Polsce oczekuje na ostateczny kształt planu restrukturyzacji Grupa FAMUR utrzymuje sprzedaż eksportową na poziomie ok. 36 proc. przychodów. Największy udział w sprzedaży zagranicznej niezmiennie pochodzi z rynku rosyjskiego i krajów WNP, jednakże Grupa kontynuuje ekspansję na nowych rynkach, czego przykładem jest zawarty w sierpniu br. kontrakt z amerykańską spółką Century Mining na dostawę obudowy zmechanizowanej o wartości ok. 28 mln USD (ok. 111 mln zł) dla kopalni węgla koksującego. Będzie to pierwsza bezpośrednia dostawa tego typu urządzeń do USA.
Nowe kierunki rozwoju Grupy FAMUR
Głównymi zdarzeniami mającymi zasadniczy wpływ na przyszły rozwój Grupy jest określenie nowych kierunków strategicznych, których celem jest budowa holdingu inwestującego w zieloną transformację, między innymi poprzez wejście w sektor wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych.
Grupa obecnie posiada ponad 130 MW farm w budowie, dodatkowo pozyskała 103 MW łącznej mocny w aukcji OZE z czerwca br., co udowadnia wysoką skuteczność zapowiadanych działań. Łącznie Grupa FAMUR posiada ponad 1,2 GW szacowanej mocy projektów na różnym etapie rozwoju, w tym prawie 240 MW projektów z wygraną aukcją w 2019, 2020 i 2021 roku.
– Pierwsze półrocze bieżącego roku pokazało, że Grupa FAMUR efektywnie wykorzystuje obecny proces dynamicznych zmian otoczenia rynkowego, związany z transformacją energetyczną. Przykładem konsekwentnych i dobrze ukierunkowanych działań zmierzających do przekształcenia Grupy FAMUR w holding inwestujący w zieloną transformacje jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (PST), TDJ i Grupy FAMUR. Nasze doświadczenia w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, silne fundamenty finansowe w połączeniu ze wsparciem ze strony TDJ pozwoliły na rozpoczęcie działań związanych z rozwojem segmentu PV w strukturach Grupy ? mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.
Łączna wartość pozyskanych zamówień z sektora górniczego w 2Q2021 to 135 mln zł, z kolei ok. 200 mln zł to zaangażowanie finansowe (na 30.06.2021) Grupy w rozwój segmentu PV (zakup projektów, udzielone pożyczki do spółek celowych, poniesione koszty na budowę farm PV). Grupa w najbliższym czasie planuje również pozyskanie finansowania zewnętrznego na rozwój segmentu PV w oparciu o dostępne produkty i instrumenty finansowe dedykowane dla tego obszaru.
– Zgodnie z przedstawioną w maju br. aktualizacją kierunków strategicznych zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję Grupy FAMUR w sektorze OZE, m.in. poprzez rozwój nowych kompetencji w obszarze kogeneracji, magazynowania energii, technologii SmartGrid oraz HVAC. Niezależnie od podejmowanych intensywnych działań dywersyfikacyjnych utrzymujemy silną pozycję na globalnym rynku dostawców maszyn i urządzeń górniczych oraz na bieżąco analizujemy sytuację zarówno na rodzimym, jak i zagranicznym rynku, dostosowując i optymalizując działania Grupy do zmieniającego się otoczenia ? dodaje Mirosław Bendzera.