Zmiany w strukturze organizacyjnej Wyższego Urzędu Górniczego

Od 1 lipca br. Wyższy Urząd Górniczy ma nowy statut. Zarządzenie podpisała Minister Przemysłu Marzena Czarnecka. Uchyliło ono poprzedni dokument z 7 października 2022 r., które wydał Minister Aktywów Państwowych. Wraz z wejściem w życie nowego statutu zmieniła się struktura organizacyjna instytucji.

W urzędzie funkcjonować będą teraz następujące komórki organizacyjne: Departament Energomechaniczny i Infrastruktury Podstawowej; Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego; Departament Ochrony Środowiska, Gospodarki Złożem i Wiertnictwa; Departament Prawny; Departament Warunków Pracy i Szkolenia; Biuro Administracyjno-Gospodarcze; Biuro – Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej; Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia; Samodzielny Wydział Organizacyjny – Gabinet Prezesa; Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli; Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego.
Celem przeprowadzonej reorganizacji było uproszczenie istniejącej struktury Wyższego Urzędu Górniczego. Zmiany nastąpiły z wykorzystaniem dotychczasowych zasobów kadrowych.
Szczegółowy wykaz komórek wraz z osobami kierownictwa jest dostępny na stronie internetowej WUG: https://www.wug.gov.pl/o_nas/komorki_organizacyjne.