Zmiany w systemie wdrażania programu Czyste Powietrze

29 lipca 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że zmodyfikowano program Czyste Powietrze w celu usprawnienia jego realizacji. Ma to ułatwić dostęp do niego wnioskodawcom.
Jedną z kluczowych zmian jest umożliwienie gminom udziału w procesie wdrażania programu. Na podstawie zawartych z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumień będą przyjmować wnioski o dofinansowanie i wstępnie je weryfikować. Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowania między innymi na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe), zakup i montaż nowych źródeł ciepła oraz instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
Deklaracja współpracy ze strony gmin będzie dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Na podstawie zawartych porozumień beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku-Białej i Częstochowie, ale też w gminach. Do dnia dzisiejszego porozumienia o współpracy w obsłudze programu Czyste Powietrze podpisało 16 gmin z województwa śląskiego, a kolejne wciąż zgłaszają chęć współpracy.
Jedną ze szczegółowych zmian programu jest między innymi usunięcie wymogu spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15 grudnia 2002 roku. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5. klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe. Zmieniono też sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas wynosił on 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie ? nie dłużej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Doprecyzowano również, że kwalifikowane do programu są koszty związane ze źródłem ciepła w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Nie kwalifikuje się za to kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.