Zobowiązania podatkowe widoczne w wynikach GK JSW

W trzecim kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa JSW osiągnęła stratę netto w wysokości 1,2 mld zł. Istotny wpływ na taki wynik netto miało ujęcie składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł (wpływ składki na wynik netto po uwzględnieniu efektu podatkowego to 1,3 mld zł). Mimo tego, wynik netto po dziewięciu miesiącach tego roku wyniósł ponad 0,8 mld zł.

EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) ukształtowała się w trzecim kwartale na poziomie 1 mld zł, tj. o 37,5 proc. mniej niż w poprzednim kwartale tego roku. Produkcja węgla ogółem w kopalniach JSW w trzecim kwartale tego roku wyniosła 3,4 mln ton (w tym 2,8 mln ton stanowił węgiel koksowy) i była wyższa o 3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. W trzecim kwartale 2023 roku nieznacznie obniżyła się produkcja koksu i osiągnęła poziom 0,9 mln ton.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wyniosła w trzecim kwartale 2023 roku 2,1 mln ton i była wyższa o 6,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału tego roku. Natomiast niższa o 8,8 proc. była sprzedaż koksu, która wyniosła w trzecim kwartale 0,8 mln ton. W omawianym okresie w porównaniu do poprzedniego kwartału, ceny węgla koksowego i koksu obniżyły się, odpowiednio o 20,7 proc. i 20 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Średnia cena węgla koksowego wyniosła 979,78 zł za tonę,natomiast średnia cena koksu osiągnęła wartość 1 358,99 zł za tonę. To skutkowało niższymi o 17,8 proc. łącznymi przychodami ze sprzedaży, które ukształtowały się na poziomie ponad 3,4 mld zł.
– Pomimo niższej w trzecim kwartale tego roku o prawie 10 proc. produkcji stali w UE, konsekwentnie realizowana strategia handlowa pozwala utrzymać wysoką sprzedaż węgla. Obecnie rynek koksu jest trudniejszy niż węgla, większość koksowni handlowych nie jest w stanie uzyskać pozytywnych wyników finansowych. Model biznesowy Grupy JSW oparty na dwóch głównych segmentach: węglowym i koksowym sprawdza się, ich synergia stabilizuje przychody Grupy – zwrócił uwagę Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW SA. – W skali globalnej, wojna na terytorium Ukrainy przełożyła się na mniej stabilną sytuację gospodarczą, wzrost inflacji oraz wzrost stóp procentowych. Na bieżąco monitorujemy sytuację gospodarczą, aby uniknąć negatywnego wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW. Do tej pory radziliśmy sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym i jestem przekonany, że tak pozostanie – dodał prezes Tomasz Cudny.
Warto podkreślić ponad trzyprocentowy wzrost wydatków na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w ujęciu gotówkowym porównując trzeci kwartał do drugiego kwartału 2023 roku. Wydatki te wyniosły łącznie w trzecim kwartale 2023 roku ponad 1 mld zł. Natomiast porównując dziewięć miesięcy 2023 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego – to wzrost aż o 50,4 proc., czyli do poziomu ponad 3 mld zł.